Uusi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman WaterLANDS-projekti tähtää laajamittaiseen eurooppalaisten kosteikkojen ennallistamiseen

Uusi kunnianhimoinen projekti eurooppalaisten kosteikkojen laajamittaiseksi ennallistamiseksi on juuri käynnistynyt. Projektille on myönnetty 23 miljoonan euron rahoitus EU Horizon 2020 vihreän kehityksen ohjelmasta. WaterLANDS (Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness) -projektissa ennallistetaan ihmisten toiminnan vuoksi tuhoutuneita kosteikkoja kaikkialla Euroopassa. Projektissa on myös tarkoitus kehittää perustaa laajamittaisille kosteikkojen suojelutoimille.

Kuva: Maksim Shutov, Unsplash.

WaterLANDS-projektissa ennallistetaan noin 10 500 hehtaaria kosteikkoja ja kehitetään parhaita käytäntöjä, joita voidaan yleistää ja hyödyntää muualla kosteikkojen ennallistamisessa. Työhön kutsutaan mukaan paikallisia yhteisöjä ja sidosryhmiä, millä pyritään varmistamaan, että kosteikkojen ennallistaminen tuottaa ympäristöhyötyjen lisäksi myös sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä paikallisille yhteisöille.

Viisivuotista projektia vetää irlantilainen University College Dublin, ja siihen osallistuu 31 tutkimuslaitosta, teollisuuden toimijaa, valtion virastoa ja voittoa tavoittelematonta organisaatiota 14 Euroopan maasta. Suomesta mukana ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto.

WaterLANDS-projektin koordinaattori, tohtori Craig Bullock University College Dublinin Ympäristönsuunnittelun ja -politiikan laitokselta, kuvailee projektin merkitystä seuraavasti:
”Aikaisemmat yritykset ennallistaa kosteikkoja ovat pääsääntöisesti olleet liian paikallisia tai liian hajanaisia, jotta niillä olisi saatu aikaan merkittävää muutosta kosteikkojen ekosysteemien ja lajistojen palautumisessa. WaterLANDS-projektissa aiomme kehittää ennallistamiseen tehokkaampia keinoja, joissa otetaan huomioon niin ekologiset, sosiaaliset, hallinnolliset kuin taloudellisetkin näkökulmat. Tällä tavoin pyrimme yhdistämään elinympäristöjä ja yhteisöjä ympäri Euroopan ja varmistamaan, että molemmat voivat kukoistaa myös tulevaisuudessa.”

Kosteikkoihin kuuluu laaja kirjo ekosysteemejä, kuten erityyppisiä soita, rantavyöhykkeitä ja jokien suistoalueita, ja niillä elää 40 prosenttia kaikista maailman lajeista. Kosteikkoalueet myös sitovat ja varastoivat hiiltä, poistavat ympäristösaasteita ja suojelevat yhteisöjä tulvilta. Kosteikot ovat erityisen alttiita ihmisen toiminnan aiheuttamille tuhoille. Jopa 90 prosenttia Euroopan alkuperäisistä kosteikoista on jo menetetty. Tästä on aiheutunut mittavaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä, veden ja ruoan puutetta, tuhoisia tulvia ja maastopaloja sekä rannikkoalueiden vajoamista ja eroosiota. WaterLANDS-projektissa kehitettävä laajamittainen ja kokonaisvaltainen menetelmä vastaa näihin haasteisiin, ja kasvattaa sekä kosteikkojen elinympäristöjen että kosteikoista riippuvaisten yhteisöjen sietokykyä ja elinvoimaisuutta.

WaterLANDS-projektin rahoitus on osa Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman mukaisia toimia, joiden tavoitteena on tehdä Euroopasta vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen hiilineutraali maanosa, jonka talous toimii kestävällä tavalla.

Projekti käynnistyy virallisesti joulukuussa 2021.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan
Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.
www.gtk.fi