Siirry sisältöön

Kaivosvedet

Vesi- ja ympäristöasioista huolehtimien on kestävän kaivostoiminnan edellytys. Kaivosvesitutkimuksiin pohjautuva tieto ja ratkaisut tukevat kaivosten vesienhallintaa ja monitorointia. GTK tutkii ja mallintaa kaivosten pohjavesien kulkeutumista, laatua ja taseita.

Henkilö kyykyssä ottamassa näytettä kaivosvedestä.

Palvelun hyödyt

Kaivosvesien hallinta pienentää kaivostoiminnan riskejä

Kaivosvesien asianmukainen hallinta on perusvaatimus kaivostoiminnan luvanmukaiseen toimintaan. Se vähentää toiminnan riskejä.

GTK:n tutkimusten taustalla on monipuolinen menetelmävalikoima

GTK käyttää tutkimuksissa laajasti erilaisia menetelmiä geofysiikasta ja geokemiasta hydrogeologisiin kairanreikätutkimuksiin. Erikoisuutena on laaja isotooppianalytiikka, jota voidaan käyttää esim. pohjaveden kulkeutumisen selvittämisessä ilman pitkäkestoisia ja vaativia merkkiainekokeita.

Kaivosten vesienhallinta on keskeinen osa ympäristön huomioivaa kaivostoimintaa

Kaivosvesitutkimuksilla tuotetaan tietoa ja ratkaisuja kaivosten vesienhallinnan ja monitoroinnin tueksi. GTK:n tutkimuksilla selvitetään maaperän ja kallioperän pohjaveden virtausta ja taseita, louhosten kuivanapitopumppausten vaikutuksia ympäristöön sekä louhoksiin tulevan veden määrää ja laatua.

Tutkimuksissa käytetään laajasti GTK:n olemassa olevia aineistoja, geofysiikkaa, rakennegeologiaa, pohjaveden hydraulisten ominaisuuksien selvittämistä pohjavesiputkista, porakaivoista ja malminetsintäkairauksista, veden kemiallista laatua ja isotooppikoostumusta sekä virtaus ja kulkeutumismallintamista. Tutkimus antaa myös vastauksia monitoroinnin suunnitteluun ja optimointiin.

Kaivosten vesienhallinta on keskeinen osa ympäristön huomioivaa kaivostoimintaa. Pohjavesien tutkiminen, erityisesti kalliopohjavesien, on erittäin haastavaa. GTK on kehittänyt ja pilotoinut uniikkeja, mutta edullisia, tutkimusmenetelmiä vastaamaan tähän haasteeseen.

Kaivosten pohjavesitaseet

Kaivosten vesistövaikutukset ovat ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja kaivosoperaattorin toimintakyvyn kannalta kriittinen tekijä. Puutteellisesti suunnitellut projektit voivat vaarantaa huonoissa tapauksissa koko hankkeen jatkumisen.

Kaivosten pohjavesitaseeseen liittyvä tutkimustyö on vaativa alue, joka vaatii syvällistä geofysiikan osaamista ja kokonaisvaltaista, lukuisia muuttujia huomioivaa, tutkimusmetodologiaa.

GTK:n pohjavesitasetutkimus ottaa kantaa mm. seuraaviin aiheisiin: louhoksen kuivanapitopumppauksen vaikutus lähialueille, ruhjevyöhykkeiden paikantaminen, louhoksen stabiilisuus, veden kierrätyksen hallinta, puhdistustarpeiden mitoittaminen ja haitallisten aineiden leviäminen.

Aluksen kannelta tutkitaan vettä.

Antropogeenisten vesistövaikutusten selvitys

Sedimenttiselvityksiä tarvitaan suunniteltaessa kaikkia vesistöihin potentiaalisesti vaikuttavia toimenpiteitä. Vesistösedimenttien tutkimustarve on korostunut arvioitaessa laajamittaisen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia.

GTK:lla on Suomen laajimmat tausta-aineistot vesistösedimenttien geokemiallisista ja laadullisista ominaisuuksista. Tämän lisäksi vesistösedimenttien ominaisuudet pystytään nivomaan muihin maa- ja kallioperän ominaisuuksiin. Näiden tietojen avulla pystymme toteuttamaan kokonaisvaltaisen konsultoivan selvitystyön, joka auttaa organisaatiotasi täyttämään ympäristölainsäädännön ja lupaprosessien vaatimukset. Myös asiakasorganisaatioidemme omat työntekijät ja muut sidosryhmät voivat olla selvitystyön perusteella varmoja siitä, että toiminta on kestävän kehityksen mukaista.

Reaktiivinen kulkeutumismallinnus

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät prosessit aiheuttavat kuormitusta ympäristölle. Ennakkotutkimusten ja mallinnuksen avulla toiminnan aiheuttama kuormitus voidaan arvioida ja tämän tiedon avulla prosessi pystytään rakentamaan ja optimoimaan siten, että ympäristövaikutukset pysyvät kestävän kehityksen mukaisina.

Reaktiivinen kulkeutumismallinnus koostuu spatiaalisesta pitoisuuksien arvioinnista aikasarjana sekä tutkimukseen pitoisuuksien ja yhdisteiden muuttumisesta ajan funktiona.  Tutkimustuloksena on kokonaisnäkemys, joka sisältää kemian ja mineralogian tulokset sekä niiden tulkinnat. GTK:n tarjoama riippumaton palvelu on vaativa tutkimustyö, joka on kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Kulkeutumismallinnuksen tuloksia käytetään mm. vedenpuhdistusmenetelmien valinnassa ja optimoinnissa. Laite- ja rakentamisinvestoinnit pystytään ennakkotiedon avulla ohjaamaan potentiaalisiin ja riskien toteutuessa kalliisiin ongelmakohtiin.

Kaivosprojekti, jonka ympäristövaikutukset pyritään systemaattisesti jo alkuvaiheessa huomioimaan ja minimoimaan, saavuttaa helpommin sosiaalisen ja eri sidosryhmien hyväksynnän.

Henkilö seisoo purossa, josta haavilla ottaa näytettä.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Erikoisasiantuntija
+358295033630
Ryhmäpäällikkö
+358295033984

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!