Djupborrhålet i nordöstra Österbotten ‒ flerdimensionell forskning

 ”Det här djupborrhålet kommer att bli det djupaste djupborrhålet avsett för forskning i Finland”, säger projektchef Aleksi Salo vid Geologiska forskningscentralen (GTK).

Inom projektet Djupborrhålet i nordöstra Österbotten borras ett högst tre kilometer djupt borrhål i forskningssyfte. Det flerdimensionella forskningsprojektet bidrar förutom till forskning i den djupa berggrunden bl.a. till forskning i mineralsystem och 3D-modellering, utnyttjande av geotermisk energi, djupgrundvatten i berggrunden och berggrundens stabilitet. Med djupborrhålet skapas en unik testmiljö i finländska förhållanden för forskning i berggrunden. Det rör sig om en investering i forskning, utveckling och innovation med flera dimensioner, som bidrar till forskning och även till utveckling av forskningsteknik.

Projektet inleddes i september och borrningarna påbörjas enligt planen i södra Kuusamo den 22 september. Målet detta år är att borra till 2 500 meters djup och nästa år fortsätta till 3 000 meters djup. Det är ytterst utmanande att borra på dessa djup. Efter 2 000 meters djup tar man steget ut i det okända såväl tekniskt som geologiskt. Borrföretag inom forskningsprojektet är Arctic Drilling Company (ADC) från Rovaniemi. Borrföretaget använder inom projektet en borrmaskin som bolaget själv utvecklat och byggt.
“Så här djup borrning har inte tidigare utförts i Europa med denna typ av borrutrustning”, säger enhetschef Pasi Heino vid GTK.

Mångsidig forskning

Som borrningsområde valdes södra Kuusamo. Området har använts ända sedan 1970-talet inom flera olika projekt. Föremål för intresse är en avvikelse (anomali) djupt i berggrunden som är i synlig i det geofysikaliska materialet. Flera tolkningar och modelleringar har gjorts av denna närapå 60 kilometer långa öst-västorienterade avvikelse på 1‒3 kilometers djup. Nu kan modelleringarnas korrekthet konstateras med borrning. Samtidigt erhålls ny kunskap som kan användas för forskning i objekt som finns djupt i berggrunden och för regional 3D-modellering av berggrunden.

Forskningshålet möjliggör geofysikalisk och geologisk forskning på ett helt nytt djup i ett område där detta inte tidigare har varit möjligt. Geoenergi och i synnerhet geoenergi på medeldjup, dvs. 1–3 kilometers djup, är föremål för ökande intresse, men det finns ännu knappt med forskningsrön. Hålet som nu borras är det första som ger information om den mellandjupa geoenergiska potentialen i norra Finland.

Inom projektet Djupborrhålet i nordöstra Österbotten undersöks även berggrundens djupgrundvatten och berggrundens stabilitet. Grundvattnet djupt i berggrunden är vanligtvis salt och kan dessutom innehålla upplösta gaser. Detta innebär en utmaning för bergbyggande. Även störningar i berggrunden och återhämtning från dessa är föremål för forskning. Nordöstra Österbotten är Finlands mest aktiva jordbävningsområde.

I samband med borrningen följer man upp och undersöker miljöverkningarna av borrningsarbete. Forskare vid GTK har inlett kartläggningen av bakgrundskoncentrationer i berggrunden och vattendragen i området redan före borrningen. Borrningen genomförs med markägarens tillstånd.

“Arbete i närheten av ett Natura-område innebär sina utmaningar för verksamheten, som vi svarar på med noggrann uppföljning och provtagning”, förklarar projektchef Aleksi Salo.

En betydande investering

”Djupborrhålet är en väldigt betydande investering i forskning, utveckling och innovation för oss och i projektet deltar flera enheter inom Geologiska forskningscentralen. Kring projektet kommer vi att utveckla vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet tillsammans med våra partner och kunder”, säger GTK:s direktör Olli Breilin.

GTK:s investeringsbudget för projektet för det innevarande året och nästa år är totalt cirka 860 000 euro. Projektet ger GTK och dess samarbetspartner möjlighet att utveckla sin nuvarande forskningsutrustning för att uppfylla behoven inom djupborrhålsforskning och helt ny slags forskningsteknik för djupborrhålsmiljön.

 

Mer information

Projektchef Aleksi Salo, aleksi.salo@gtk.fi, tfn 029 503 3425
Enhetschef Pasi Heino, pasi.heino@gtk.fi, tfn 029 503 3440

 

Geofysikalisk model för anomali. Bild: Heikki Salmirinne, GTK.

 

Borrhålets läge i Kuusamo.