Geo.fi

– hemmet för all geoinformation

På den här sidan hittar du aktuella geologiska dokument och kan bläddra i, ladda ner eller köpa till exempel produkter med geografisk information. Med hjälp av gränssnittstjänsterna kan du också gratis använda GTK:s material som grund för din egen tjänst.

Tjänsterna på den här webbplatsen riktar sig till professionella personer inom geologi – är du inte expert kan du hitta tjänster som passar dig bättre på vår Folkprovsverksamheten -sidan.

Sök- och nedladdningstjänsten Hakku

Hakku är din port till allt material som GTK publicerar. I Hakku kan du söka och ladda ner geoinformationsprodukter ända från 1800-talet. I tjänsten hittar du bland annat GTK:s publikationer, arkivrapporter, kartor, fotografier och geoinformationsprodukter. Största delen av produkterna går att bläddra i och ladda ner gratis. Avgiftsbelagda produkter beställer du enkelt i webbutiken i Hakku.

Gå till Hakku

Publikationer och rapporter

I söktjänsten hittar du alla publikationer som GTK producerar, de arkivrapporter som GTK utarbetat eller som överlåtits till GTK, och kartor.

Sök publikationer

Produkter med geografisk information

Ladda ner gratis eller köp produkter med geografisk information inom geologi. Med hjälp av metadata över produkterna kan du bedöma hur väl de lämpar sig för dina användarbehov.

Ladda ner information

Fotografier

Du kan gratis bläddra i och ladda ner fotografier som rör geologi ända från 1870-talet. Du kan söka på fotografier enligt bildens innehåll, plats eller tidpunkt.

Bläddra fotografier

Kartskisser

Bläddra i GTK:s gamla handritade geologiska kartor och metadata över dem från åren 1850–1970. Alla högupplösta bilder kan laddas ner gratis i jpeg- eller tiff-format.

Bläddra kartor

Karttjänster

I karttjänsterna hittar du en stor mängd observations- och mätinformation i visuell form. Materialet är uppdelat enligt teman baserat på användningsändamålet, såsom mineralfyndigheter, berggrundsundersökning och kartläggning av torvmarker. I karttjänsterna kan du aktivera olika kartnivåer, zooma till olika skalor och klicka för att få mer information om objektet.

Ta del av karttjänsten

Jordskorpa

I jordskorpan finns mycket information om Finlands jord- och berggrund. I samma tjänst kan du också undersöka data från till exempel Lantmäteriverkets hyllade laserskannade material.

Gå till Jordskorpan

MDaE

Kartapplikationen innehåller mineralfyndigheter, gruvor, data över gruvregister, geologiska och geofysikaliska kartor samt observations- och mätinformation från Finland.

Gå till MDaE

Undersökning av jordarter

En visnings- och nedladdningstjänst för information från undersökning av jordarter sammanställd av flera olika producenters material hjälper till att reda ut jordmånens kvalitet och struktur regionalt.

Bläddra informationen

Sura sulfatjordar

Här hittar du information om läget och egenskaperna för de sura sulfatjordarna i Finlands kustområde.

Information om sulfatjordar

Lähde

I Lähde hittar du modeller av bergytans och grundvattenytans höjdnivåer vid undersökta grundvattenområden, och information om bland annat jordlagrens tjocklek i grundvattenområden.

Gå till Lähde

Tapir

Tapir visar jordmånens naturliga bakgrundskoncentrationer inom ett visst område. Uppgifter om bakgrundskoncentrationer behövs till exempel när man bedömer markens föroreningsgrad och saneringsbehov.

Gå till Tapir

Gränssnittstjänster

En gränssnittstjänst är en teknisk användningsförbindelse med GTK:s server. Med hjälp av gränssnittstjänsterna kan du enkelt utnyttja färdigt insamlade data som tillägg till eller grund för din egen databas. Det är gratis att använda tjänsterna och kräver ingen inloggning, men användaren måste godkänna användarvillkoren och observera att beroende på kartnivå är rätten till vidareanvändning antingen begränsad eller öppen.

Ta del av gränssnittstjänsterna

Hur använder man GTK:s gränssnittstjänster?

Du kan kontakta GTK:s gränssnittstjänster direkt i programmet för geografisk information (t.ex. QGIS). På så sätt kan du enkelt välja och följa det material du behöver, och använda det i ditt eget program eller ladda ner det till din enhet.

Gränssnitten baserar sig på de öppna WMS- och WFS-standarderna, och alla som har tillgång till den teknik som behövs kan utnyttja dem. Om du behöver mer information om att använda gränssnittstjänsterna, kontakta: verkkopalvelut@gtk.fi

Forsknings- och provmaterial

Vid geologisk forskning och bedömning av råvaruresurser tas även ett stort antal fysiska prover. En del av detta material sparas för senare användningsbehov. Mät- och analysinformation som grundar sig på de ursprungliga provtagningsbehoven finns lagrad i GTK:s datalager. Inom vissa gränser har även utomstående såsom forskare och gruvföretag tillgång till det här provtagningsmaterialet. För att få tillgång till materialet krävs ett aktivt avtal med GTK. Frågor om möjligheter för att använda materialet kan ställas till adressen geodata@gtk.fi.

Ta del av materialet

Borrkärnor

Fasta stenprover som tagits av berggrunden med borrprovtagningsutrustning för malmprospektering, bergbyggande och övrig undersökning av berggrunden. I Loppis forskningslokaler kan man undersöka arkiverade borrkärnor. För undersökningsbesök debiteras apparat-, arbetskrafts- och övernattningskostnader enligt prislista. Provtagning är möjligt enligt villkor.

Mer information om arkiverade borrkärnor

Prover från morängeokemi

Proverna är tagna av oförändrad morän (C-horisont) under grundvattenytan på cirka 1,5–2 meters djup. Proverna är fältkombinationsprover, och de är i princip ämnade för att fastställa de kemiska egenskaperna hos moränmaterial för malmprospektering och miljöforskning.

Mer information om proverna

Bibliotekstjänster

GTK:s webbibliotek och Summon är öppna för alla och kan användas av alla som är intresserade av geobranschen. Registrerade kunder har möjlighet att låna. Du kan registrera dig genom att fysiskt besöka GTK:s bibliotek eller genom att skapa ett användar-id på internet.

Gå till webbiblioteket

Webbibliotek

GTK:s bibliotek är ett offentligt bibliotek som är till för alla som behöver geologisk information. I vårt bibliotek finns Finlands mest omfattande samlingar inom geobranschen. I webbiblioteket hittar du bl.a. information om de tjänster biblioteket producerar, anvisningar för att låna, tillgängliga databaser, källor på webben, ordlistor, kontaktuppgifter. Du kan också göra sökningar, reservera material, förnya dina lån, begära informationstjänst och be om anvisningar.

Gå till webbiblioteket

Summon

I Summon hittar du allt skriftligt material som finns tillgängligt i våra bibliotek, såsom e-tidningar vi beställer och artiklarna i fulltext, e-böcker och allt material som finns i vårt bibliotekssystem. Just nu finns det över 50 miljoner poster. De avgiftsbelagda e-tidningarna eller e-böckerna kan endast läsas på enheter inom GTK:s nätverk. Sökning, tillgänglighets- och referensuppgifter, abstrakt, lätt altmetrisk vy och open access-publikationer finns ändå tillgängliga för alla, och du kan bredda din sökning till att också gälla material utanför vår bibliotekssamling.

Gå till Summon

Användarvillkor för produkterna och tjänsterna

Materialet och geodataprodukterna ägs i huvudsak av GTK, och för att använda dem tillkommer villkor och praxis. I pdf-filerna nedan kan du behändigt kontrollera inom vilka ramar du kan utnyttja GTK:s material.

Kontakta oss

   

  Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

  Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.

  Tomi Rönkkö
  Enhetschef, Informationslösningar
  tomi.ronkko@gtk.fi
  029 503 3279