Information om webbplatsen

Gtk.fi är en webbtjänst som administreras av Geologiska forskningscentralen.

Geologiska forskningscentralens webbplats är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Materialet utarbetas på ett av de officiella språken och översätts från fall till fall till valda språk.

Tekniska rekommendationer

Vår webbplats är planerad och testad för att fungera i de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar att se till att webbläsaren är uppdaterad. Om webbplatsen eller ett program på vår webbplats inte fungerar ska du tömma cacheminnet i datorn, stänga alla öppna fönster i webbläsaren och öppna webbplatsen på nytt eller stänga av och starta din dator på nytt.

På webbplatsen finns PDF-dokument som du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa.

Uppgifter som samlas in vid användning av webbplatsen

Vi använder kakor på vår webbplats (cookies). Med hjälp av dem samlar vi in statistik om användningen av webbplatsen för att utveckla webbtjänsten. Detta innefattar bland annat information om antalet besökare på webbplatsen, användningen av sidor på webbplatsen, från vilken webbplats användaren har kommit till tjänsten och använda sökord och webbläsare. Information som samlas in om besök på webbplatsen innefattar bl.a. tidpunkt för besöket, besökta sidor, typ av webbläsare och operativsystem. Vi överlåter inte uppgifter om besökarna till tredjeparter.

Även tredjepartstjänster relaterade till vår webbplats, såsom Facebook, Twitter och YouTube, använder kakor för att dela information i sociala nätverk eller sammanställa användarstatistik.

Du kan om du önskar förbjuda användningen av kakor. Du kan hantera kakorna genom att ändra webbläsarens inställningar.

Behandling av personuppgifter

Vi skyddar integriteten hos personer som besöker webbplatsen och samlar in personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda besökare. I webbtjänsten behöver vi endast din e-postadress för att svara på frågor och respons.

Upphovsrätter

Upphovsrätten för materialet som publiceras på sidan innehas av Geologiska forskningscentralen eller en annan informationsproducent som uppges i samband med materialet. På webbplatsen tillämpas lagen om upphovsrätt och övriga bestämmelser och författningar om upphovsrätt.

Det går att använda och länka upp till materialet på webbplatsen, men källan ska nämnas. Man ska alltid komma överens separat med Geologiska forskningscentralen om användning av materialet i kommersiellt syfte.

Användarrättigheter för webbtjänster och material som administreras av GTK (Geologiska forskningscentralen) på andra servrar

GTK:s webbplats länkar till andra webbtjänster och material som administreras av Geologiska forskningscentralen och är skyddade av upphovsrättslagen och andra lagar och förordningar samt avtal. Alla upphovs- och andra rättigheter förbehålls, om inget annat nämns på webbplatsen.

Se principer för distributionen och prissättningen av GTK:s datamaterial nedan.

Användarrättigheterna till GTK:s produkter på webben baserar sig på antingen Grundlicens eller Öppen licens

 1. Grundlicens
 2. Öppen licens

Villkoren för grundlicensen tillämpas på material som finns på webbplatsen och på material som distribueras via webbplatsen, förutsatt att annat inte nämns vid materialet eller avtalas skriftligen i enskilda fall.

GTK:s öppna licens följer Creative Commons Erkännande 4.0-licensen. CC BY 4.0-licensen ger rätt att kopiera och dela GTK:s öppna material i ursprungligt eller redigerat format samt för kommersiella och icke-kommersiella syften.

Mer information om den öppna licensen: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/189

Tredje parts material som finns i tjänsten eller materialet omfattas av de villkor som materialets rättsinnehavare har fastställt. För användning av fotografier behövs tillstånd för användande och publicering. Användningsvillkoren för fotografier följer GTK:s grundlicens.

Det är tillåtet att ta en skärmdump av GTK:s webbsidor eller en tjänst på sidan, men källan ska då anges. För publicering i kommersiellt syfte behövs tillstånd.

Friskrivningsklausul för materialet

Exaktheten och andra kvalitetsfaktorer i GTK:s observationsdata varierar till följd av bl.a. materialets ålder, den baskarta som har använts, exaktheten i det övriga källmaterialet eller i enskilda observationer och positioneringsmetoden samt av modellerings-, tolknings- och det tekniska produktionssättet. De geologiska kartorna och det övriga materialet innehåller tolkad information och grundar sig på materialredigerarens syn på det område som är föremål för tolkningen.

GTK ansvarar inte för eventuell skada som förorsakas användaren till följd av fel eller bristfälligheter i materialet, dataprodukterna, tjänsterna eller webbdistributionen. Den som använder dataprodukterna bör noggrant studera materialbeskrivningarna och vid behov kontakta GTK. GTK välkomnar feedback om tjänsterna och dataprodukterna och använder sig av synpunkterna vid vidareutvecklingen av sina tjänster.

Användarrättigheter till innehåll och produkter i GTK:s tjänster

 1. Material i GTK:s webbtjänst (gäller ej publikationer som kan laddas ner via tjänsten)
 • Grundlicens
 • För kommersiellt bruk behövs tillstånd
 • Mer information på geodata@gtk.fi
 • Helst ser vi att användare företrädesvis länkar material och innehåll, men det är tillåtet att citera material med korrekt källangivelse.
  2. Materialprodukter som distribueras (inkl. karttjänster, gränssnitt och metadatatjänster)
 • Merparten av materialet distribueras i tjänsten Hakku.gtk.fi.
 • Antingen med grundlicens eller öppen licens
 • Med grundlicensen behövs tillstånd för publicering och kommersiell användning
 • Specialvillkor för myndighetsanvändning
 • Användning av bilder som skapats av digitalt material är tillåten för publikation i dokument avsedda för myndigheter eller i vetenskapliga publikationer samt i undervisningssyfte utan separat tillstånd förutsatt att källan anges. Om användning av material för någon annans räkning, t.ex. på uppdrag i egenskap av samarbetspartner eller underleverantör, ska avtalas separat med GKT.
 • Mer information på geodata@gtk.fi
  3. GTK:s publikationer inkl. kartor (samt tryckalster och elektroniska publikationer) – alla rättigheter förbehålls
 • Det är tillåtet att citera text förutsatt att källan anges.
 • Det är tillåtet att publicera en enstaka bild av en publikation eller karta i icke-kommersiellt syfte förutsatt att källan anges. För publicering i kommersiellt syfte behövs tillstånd.
 • Mer information: geodata@gtk.fi

GTK:s webbtjänster med avvikande villkor:

Grundundersökningar (PTR)
Tjänsten Hakku
Webbibliotek

De viktigaste riktlinjerna för GTK:s datapolicy

I egenskap av ett nationellt geoinformationscentrum tillhandahåller GTK faktamaterial till alla intresserade. 

De viktigaste målen för distributionspolicyn är att

 1. stärka inflytandet i samhället
 2. iaktta jämlikhet och likabehandling av kunderna
 3. säkerställa kvaliteten på (tillräckliga materialbeskrivningar)
 4. och tillförlitligheten i det material som kunderna får samt tillräcklig handledning.

GTK har i utgångsläget äganderätten till det material som produceras och administreras. I kundfinansierade undersökningar har beställaren äganderätt till datamaterialet om annat inte har överenskommits. I gemensamma projekt bestäms ägandet enligt deltagarens roll, dock så att GTK får fullständig parallell användarrätt.

Inom ramen för sitt offentliga åtagande ger GTK tillgång till data i normal skala med omfattande användning i samhället. Detta material är avgiftsfritt och fritt för vidareutnyttjande (GTK Öppen licens). Dessutom tillhandahåller GTK andra dataprodukter till rimliga priser. Tjänster för kunders informationsbegäran gällande material som inte produktifierats omfattas av lagen om grunderna för avgifter till staten, och villkoren för nyttjandet av dessa data fastställs alltid genom avtal med kunden.

GTK:s numeriska data delas in i följande klasser enligt tillgänglighet:

 1. Öppet datamaterial (dataprodukter som sprids enligt principerna för öppen tillgång till data)
 2. INSPIRE-material (dataprodukter som sprids enligt INSPIRE-villkoren)
 3. Annat avgiftsfritt datamaterial (avgiftsfria dataprodukter som sprids via webben)
 4. Avgiftsbelagt datamaterial (prissatta dataprodukter)
 5. Datamaterial som inte produktifierats

Dataprodukterna och användningsvillkoren till dem finns i GTK:s produktkatalog. Material av klasserna 1, 2 och 3 som levereras via webben får användas utan avgift, men GTK förutsätter att avtalsvillkoren för produkten iakttas.

Kunden ska alltid noggrant ta del av användningsvillkoren för materialet, oavsett om det är fråga om avgiftsfritt eller avgiftsbelagt material.

GTK arbetar kontinuerligt med att utveckla distributionen och prissättningen av datamaterial med beaktande av de allmänna riktlinjerna inom statsförvaltningen och målen för den nationella geodatastrategin.

Mer information: specialsakkunnig Antti Kahra

Läsarkommentarer

Användaren av webbplatsen kan kommentera innehållet i bloggar. Ordet är fritt i kommentarerna, men de ska vara relaterade till ämnet som behandlas. Skribenten är själv ansvarigt för innehållet i texten.

Vi raderar kommentarer som innehåller osakligheter. Detta innefattar bland annat ärekränkning, spridande av information som gäller privatlivet, sårande kommentarer, spridande av falsk information, uppmaning till brott, hets mot folkgrupp och uppträdande i en annan persons namn. Reklam är även förbjudet.

Respons

Använd responsförmuläret om du vill ge respons på webbplatsen eller på Geologiska forskningscentralens verksamhet. Länken till responsformuläret finns till höger på varje sida genom att klicka på Ta kontakt.

Mer information

Du kan be om mer information om webbplatsen av Geologiska forskningscentralens kommunikationsavdelning på adressen viestinta@gtk.fi.