Utgivningen av publikationer är en central del av forskningscentralens verksamhet

GTK och forskningscentralens forskare deltar aktivt i den internationella och nationella vetenskapliga publikationsverksamheten. Vi ser det som viktigt att resultaten av den forskning som vår personal gör publiceras i forum som är lämpliga med tanke på resultaten och deras betydelse. Vi uppmuntrar våra forskare till öppenhet vid publicering.

Kollegialt granskade publikationer och artiklar av GTK:s forskare och experter

Förteckning på kollegialt granskade publikationer och artiklar kan hittas på GTK:s webbiblioteket.

Publikationer och artiklar av GTK:s forskare i Google Scholar

GTK:s egna publikationer

Forskningscentralens egen serie av vetenskapliga publikationer Bulletin spelar en central roll vid publicering av ny kunskap som har nationell betydelse och är kopplad till området. Alla publikationer som publiceras av GTK är licensierade under CC BY 4.0-licensen, som ger dig rätten att kopiera och distribuera GTK:s öppna material i original eller modifierad form för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

På beslut av den direktör som ansvarar för den vetenskapliga verksamheten kan GTK också ge ut andra publikationer. Sådana publikationer är böcker, sammanfattande publikationer (till exempel synopsis för en artikelavhandling) samt specialpublikationer på de inhemska språken eller på engelska.

Organisationens publiceringsverksamhet och förfaranden vid förhandsgranskning är opartiska, högklassiga och följer god vetenskaplig praxis.

Utöver den ordinarie vetenskapliga forskningen publicerar GTK bl.a. rapporter om forskningsarbete som redogör för resultaten av arbetshelheter och för de slutsatser som dragits utifrån dem.

Alla GTK:s publicationer och kartor

Heltäckande information om alla GTK:s publikationer och kartor finns i Hakku.