Tietosuojaseloste: Hakku-palvelun asiakasrekisteri

Päivitetty: 6.3.2024

Rekisterinpitäjä

Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
puh. 029 503 0000
gtk(at)gtk.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Väätäinen
PL 96, 02151 Espoo
puh. 029 503 0000
jari.vaatainen(at)gtk.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava(at)gtk.fi
puh. 029 503 0000

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käyttötarkoituksena on GTK:n Hakku-palvelun asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja seurantaan liittyvät toimenpiteet, asiakkaan yhteydenottojen ja asiakaskyselyiden hallinta sekä palveluiden kehittäminen, raportointi ja muuhun asiakkuuden hoitamiseen liittyvät toimet.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet:

  • rekisteröidyn suostumus
  • rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä

Tietosisältö

Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Asiakkaan etu- ja sukunimi, organisaatio, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakastyyppi ja tilaustiedot. Vain sähköpostiosoite on pakollinen tieto kaikille tilaajille. Nimi ja osoite ovat pakollisia, jos tilataan postitettavia tuotteita.

Käsiteltävien tietojen tietolähteet

Tietolähteenä on ainoastaan henkilön itsensä antamat tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötiedot poistetaan tilaus- ja maksujärjestelmistä viiden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellytys

Sähköpostiosoite on välttämätön tieto, jotta tilauksen toimittaminen on mahdollista. Nimi- ja osoitetietoja tarvitaan lisäksi fyysisten tuotteiden postittamista varten. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojen käsittely

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (Mihin tietoja luovutetaan)

Palvelun tilausten käsittelijät ja ylläpitäjät.

Henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän lukuun

Järjestelmän ylläpitäjä Solita Oy, palvelimen ylläpitäjä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Paytrail Oyj käsittelee maksutapahtuman tiedot verkkokaupan maksutapahtuman yhteydessä.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla sitä koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle (Geologian tutkimuskeskus) yllä kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainittuun osoitteeseen. Pyynnön käsittelyn jouduttamiseksi pyydämme mainitsemaan siinä rekisterin, jota pyyntö koskee.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo henkilötietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä sitä valituksen valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa lainsäädännön vastainen henkilötietojen käsittely on tapahtunut. Suomessa asian voi saattaa Tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, jos:

  • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  • henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  •  rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Vastustamisoikeus

Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, on rekisterinpitäjän lopetettava henkilötietojen käsittely, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja, jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten.

Tilanteessa, joissa tietoja käsitellään tilastollisia- tai tutkimustarkoituksia vasten, rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jolloin rekisterinpitäjän on lopetettava tietojen käsittely, jos käsittely ei ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun oikeusperusteeseen kuin rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyydetyt tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, ks. yhteystiedot tämän selosteen etusivulla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.