Dataskyddsbeskriving: Kundregistret för Hakku-tjänstens webbutik

Uppdaterades 23.5.2018

Den registeransvarige Geologiska forskningscentralen
PB 96, 02151 Esbo
Tfn 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Kontaktperson för frågor om registret Eero Lampio
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter tietosuojavastaava@gtk.fi
Registrets namn Kundregistret för Hakku-tjänstens webbutik
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter Ändamålet för behandlingen utgörs av åtgärder i samband med behandlingen och uppföljningen av Hakku-tjänstens kundbeställningar, hantering av kundkontakter och -undersökningar, samt utveckling av tjänsterna, rapportering och andra åtgärder som anknyter till skötseln av kundrelationer. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som lagen tillåter och förutsätter.
Registrets datainnehåll och ifrågavarande personuppgiftskategorier Kundens för- och efternamn, organisation, postadress, alternativ leveransadress, epostadress, telefonnummer, kundtyp och beställningsinformation samt lösenord (endast för kunder som har registrerat sig i webbutiken).
Förvaringstiden för personuppgifter och ifall detta inte är möjligt, definieringskriterier för förvaringstiden. Registrerade kunders personuppgifter raderas ur systemet om kunden ber om det, eller då det har gått fem år sedan kundens senaste inloggning. Oregistrerade kunders personuppgifter raderas ur systemet 3 månader efter beställningen.
Regelmässiga informationskällor Webbutikens kunders personuppgifter samlas endast in då kunden registrerar sig i webbutiken eller beställer produkter i webbutiken.
Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier Handläggare av beställningar i webbutiken, webbutikens administratör, systemadministratören Iwalabs Oy, serveradministratören Valtori. Paytrail Oyj behandlar betalningstransaktionens uppgifter i samband med betalningstransaktionen i webbutiken.
Information om överföring av uppgifterna till tredjeländer och de skyddsåtgärder som används (inkl. information om befintligheten eller avsaknaden av kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd) och möjligheten att få en kopia på eller information om uppgifternas innehåll. Uppgifterna överförs inte till tredjeländer.
Principerna för registrets skydd (manuellt material och elektronisk behandling) Kundregistret behandlas konfidentiellt. Behandling av registrets uppgifter förutsätter administratörskonto i GTK:s webbutik.

Handläggarna av webbutikens beställningar behandlar även e-postmeddelanden som anknyter till beställningar. Dessa raderas senast två år efter att beställningen levererats.

Samtlig datakommunikation i systemet mellan användarens webbläsare och serven är krypterad. Serversystemet i vilket registret finns är skyddat med brandmurar och datasäkerheten övervakas genom regelbundna kontroller.

Den registrerades rättigheter

  • Tillgång till personuppgifter
  • Rätt till korrigering av uppgifter
  • Rätt till radering av uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen
  • Rätt att motsätta sig
  • Rätt till överföring av uppgifterna från ett system till ett annat
Den registrerade användaren kan själv kontrollera sina personuppgifter och korrigera dem eller be webbutikens administratör att korrigera eller radera uppgifterna.

Man kan inte beställa produkter i webbutiken utan att lämna de nödvändiga personuppgifterna.

Om behandlingen sker utifrån samtycke art. 6.1.a (eller utryckligt samtycke art. 9.2.a), information om rätten att när som
helst återkalla samtycke
Webbutikens användare kan när som helst återkalla sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter används och
begära om radering av sina personuppgifter.
Rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten Varje registrerad har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat, där hans eller hennes fasta boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett.

Om den personuppgiftsansvarige har nekat dig rätten att kontrollera dina personuppgifter eller vägrat korrigera dina uppgifter, kan du hänvisa fallet till Finlands dataskyddsombudsman för behandling.

Utgör lämnandet av personuppgifter en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt eller en förutsättning för ingående av avtal, samt måste den registrerade leverera personuppgifter och vilka är följderna av att inte göra det Lämnandet av personens kontaktuppgifter är en förutsättning för leveransen av publikationer, rapporter och kartor per post, samt leveransen av krypterade nedladdningslänkar.
Information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, samt åtminstone i dessa fall information om den logik med vilken uppgifterna behandlas och betydelsen för ifrågavarande behandling samt möjliga följder för den registrerade Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer inte.