Tietosuojaseloste: Rekrytointi

Päivitetty 23.5.2018

Rekisterinpitäjä Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
Puh. 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Sirkka Almgrén
Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@gtk.fi
Rekisterin nimi Rekrytointi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Henkilötietoja käsitellään uusien työntekijöiden rekrytointiin. Käsittely perustuu työnhakijoiden omaan suostumukseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a- alakohta) avointa tehtävää hakiessa.
Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät Rekrytointi koostuu monesta eri vaiheesta. Avointa tehtävää haetaan valtiolle.fi -nettisivujen kautta, jolloin hakija ilmoittaa henkilötietonsa (nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli), työ- ja koulutushistoriansa, suosittelijat, muut CV-tiedot. Hakuajan päätyttyä em. tietoja käsitellään GTK:ssa paperilla, suulisesti haastatteluissa ja esim. hakutietojen yhteenvetona excelissä. Tietoja voidaan jakaa sisäisesti sähköpostin välityksellä rekrytointiin osallistuvien toimenhaltijoiden kesken. Osassa rekrytointeja GTK hyödyntää apuna suoritusarviointeja, jolloin myös nämä suoritusarvionnissa ilmenevät henkilöön liittyviä tietoja käsitellään. Suosittelijoilta voidaan myös saada joitain henkilöön liittyviä henkilötietoja.
Henkilötietojen säilytysaika tai mikäli tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määräytymiskriteerit Henkilötietoja säilytetään 2 vuotta rekrytoinnin päättymisestä. Tehtävään valitun henkilön tiedot säilytetään toistaiseksi.
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan työnhakijoilta itseltään. Mikäli nämä ovat nimenneet suosittelijoita, suosittelijoilta voidaan saada myös henkilöön liittyviä tietoja.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille GTK:n ulkopuolisille tahoille kuin Palkeille (valtiolle.fi -sivusto ylläpito) ja mahdollisesti suoritusarviontia varten ko. tehtävää suorittavalle palveluntarjoajalle.
Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä. Ei siirtoja kolmansiin maihin.
Rekisterin suojauksen periaatteet (manuaalinen aineisto ja sähköinen käsittely) Paperinen aineisto sijaitsee lukitussa tilassa. Sähköinen käsittely pohjautuu pääsynhallintaan (käyttäjätunnus + salasana). Tietoon pätee Valtorin yleinen tietoturva.
Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jokaisella työnhakijalla on oikeus päästä tietoihin ja mahdollisesti oikaista niitä. Jokaisella työnhakijalla on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista, mikäli hän peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn (eli peruuttaa työhakemuksensa).
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa Työnhakija voi peruuttaa suostumuksensa (työnhakemuksensa) koska tahansa ilmoittamalla tästä GTK:lle joko viralliseen gtk@gtk.fi -osoitteeseen (kirjaamo) tai nimetylle rekrytoivalle esimiehelle, jos tämä tieto on henkilön tiedossa.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian Suomessa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Henkilötietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokaisen työnhakijan itse antamaan suostumukseen avointa tointa hakiessaan. Tietojen antamatta jättämisellä on seurauksena, että kyseisen henkilön mahdollisuudet menestyä rekrytoinnissa pienevät merkittävästi.
Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle Ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.