Dataskyddsbeskrivning: Rekrytering

Uppdaterades 23.5.2018

Den registeransvarige Geologiska forskningscentralen
PB 96, 02151 Esbo
Tfn 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Kontaktperson för frågor om registret Sirkka Almgrén
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter tietosuojavastaava@gtk.fi
Registrets namn Rekrytering
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter Personuppgifter behandlas i anknytning till rekrytering av nya anställda. Behandlingen sker utifrån de arbetssökandes eget samtycke (dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 stycke a-) då de söker en öppen tjänst.
Registrets datainnehåll och ifrågavarande personuppgiftskategorier Rekryteringen består av flera olika skeden. Öppna tjänster söks via webbplatsen valtiolle.fi, i samband med vilket den sökande uppger sina personuppgifter (namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön), arbetslivs- och utbildningsbakgrund, referenser, övriga uppgifter på CV. Då ansökningstiden är slut behandlas de ovannämnda uppgifterna i GTK som pappersutskrifter, muntligt vid intervjuer och till exempel som ett sammandrag av ansökningsuppgifterna i excel. Uppgifterna kan delas ut internt via epost mellan de befattningshavare som deltar i rekryteringen. I en del av rekryteringarna nyttjar GTK prestationsbedömningar som hjälpmedel, i samband med vilka personuppgifter som berör ifrågavarande person även behandlas. Vissa personuppgifter kan även samlas in av referenser.
Förvaringstiden för personuppgifter och ifall detta inte är möjligt, definieringskriterier för förvaringstiden. Personuppgifter förvaras i 2 år efter rekryteringens slut. Personuppgifter som berör den utvalda sökanden förvaras tillsvidare.
Regelmässiga informationskällor Uppgifterna samlas in av de sökande själva. Ifall de sökande har namngivit referenser, kan personuppgifter som berör den sökande även samlas in av referenserna.
Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier Personuppgifter utlämnas inte regelmässigt till andra instanser utanför GTK än till Palkeet (underhåll av webbplatsen valtiolle.fi) och eventuellt för prestationsbedömning till den tjänsteleverantör som utför ifrågavarande uppgift.
Information om överföring av uppgifterna till tredjeländer och de skyddsåtgärder som används (inkl. information om befintligheten eller avsaknaden av kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd) och möjligheten att få en kopia på eller information om uppgifternas innehåll. Uppgifterna överförs inte till tredjeländer.
Principerna för registrets skydd (manuellt material och elektronisk behandling) Material i pappersform finns i låst utrymme. Elektronisk behandling sker utifrån åtkomsthantering (användar-ID + lösenord). Uppgifterna omfattas av Valtors allmänna datasäkerhet.
Den registrerades rättigheter

  • Tillgång till personuppgifter
  • Rätt till korrigering av uppgifter
  • Rätt till radering av uppgifter
  • Rätt till överföring av uppgifterna från ett system till ett annat
Varje arbetssökande har tillgång till sina uppgifter och eventuellt rätt att korrigera dem. Varje arbetssökande har även rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas, ifall han eller hon återkallar sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter behandlas (d.v.s. återkallar sin arbetsansökan).
Om behandlingen sker utifrån samtycke art. 6.1.a (eller uttryckligt samtycke art. 9.2.a), information om rätten att när som helst återkalla samtycke Den arbetssökande kan när som helst återkalla sitt samtycke (sin arbetsansökan) genom att meddela det till GTK, antingen till den officiella adressen gtk@gtk.fi (registratorskontoret) eller till den namngivna rekryterande chefen, om personen har tillgång till den informationen.
Rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten Varje registrerad har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat, där hans eller hennes fasta boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett.

Om den personuppgiftsansvarige har nekat dig rätten att kontrollera dina personuppgifter eller vägrat korrigera dina uppgifter, kan du hänvisa fallet till Finlands dataskyddsombudsman för behandling.

Utgör lämnandet av personuppgifter en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt eller en förutsättning för ingående av avtal, samt måste den registrerade leverera personuppgifter och vilka är följderna av att inte göra det Lämnandet av personuppgifter sker på frivillig grund och utifrån varje arbetssökandes samtycke då denne söker en öppen tjänst. Följden av att inte lämna uppgifter är att den ifrågavarande personens möjligheter till framgång i rekryteringen förminskas märkbart.
Information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, samt åtminstone i dessa fall information om den logik med vilken uppgifterna behandlas och betydelsen för ifrågavarande behandling samt möjliga följder för den registrerade Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer inte.