Kiertotalous

Edistämme materiaalitehokkuutta ja mineraalipohjaisten raaka-aineiden uusiokäyttöä. Kehitämme uusia ratkaisuja mineraaliprosessointiin, jätejakeiden ja vesien käsittelyyn sekä syvennämme ymmärrystä materiaalien elinkaaresta.

Kiertotalous tähtää jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien uusiokäyttöön. Kiertotalous maksimoi primääristen ja sekundääristen materiaalien raaka-ainearvon. Kiertotaloudella on merkittävä rooli materiaalien kestävän käytön edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Modernin yhteiskunnan mineraali-, metalli- ja materiaalitarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan primäärin raaka-ainetuotannon lisäksi innovatiivista teknologia- ja menetelmäkehitystä. Painopistealueitamme ovat primääri- ja sekundäärimateriaalien prosessi- ja hyödyntämistutkimukset sekä mm. akkumineraalien elinkaarihallinta.

Keskeisinä tavoitteina ovat raaka-aineiden ekotehokas hyödyntäminen ja teollisuustoiminnan ympäristöjalanjäljen minimoiminen, materiaalitehokkuus, materiaalivirtojen hallinta, vähäpäästöinen tuotanto sekä jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uusiksi raaka-aineiksi ympäristökuormaa lisäämättä.

Asiakkailleen GTK tarjoaa ratkaisuja malmien ja teollisuusmineraalien prosessointiin, prosessivesien käsittelyyn, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ja kierrätykseen. Lisäksi GTK:lla on vahvaa osaamista kaivannaisjätteistä ja -vesistä sekä niiden hallinnasta ja hyötykäytöstä.

Hyödynnämme kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa laaja-alaista osaamistamme materiaalivirroista, modernia tutkimusinfrastruktuuria sekä poikkitieteellistä lähestymistapaa yhdessä kumppaniemme kanssa. GTK Mintec Outokummussa ja vasta avautunut Circular Raw Materials Hub –yhteislaboratorio Espoossa muodostavat ainutlaatuisen tutkimuskokonaisuuden.

”GTK:n tietovarannot kuuluvat maailman parhaimmistoon. Geotietoa kannattaa hyödyntää päätöksenteossa”