Kiertotalous

GTK edistää materiaalitehokkuutta ja mineraalipohjaisten raaka-aineiden uusiokäyttöä. Se myös kehittää uusia ratkaisuja mineraaliprosessointiin, jätejakeiden ja vesien käsittelyyn sekä syventää ymmärrystä materiaalien elinkaaresta.

Kiertotalous tähtää jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien uusiokäyttöön. Kiertotalous maksimoi primääristen ja sekundääristen materiaalien raaka-ainearvon. Kiertotaloudella on merkittävä rooli materiaalien kestävän käytön edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Modernin yhteiskunnan mineraali-, metalli- ja materiaalitarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan primäärin raaka-ainetuotannon lisäksi innovatiivista teknologia- ja menetelmäkehitystä. GTK:n painopistealueita ovat primääri- ja sekundäärimateriaalien prosessi- ja hyödyntämistutkimukset sekä mm. akkumineraalien elinkaarihallinta.

Keskeisinä tavoitteina ovat raaka-aineiden ekotehokas hyödyntäminen ja teollisuustoiminnan ympäristöjalanjäljen minimoiminen, materiaalitehokkuus, materiaalivirtojen hallinta, vähäpäästöinen tuotanto sekä jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uusiksi raaka-aineiksi ympäristökuormaa lisäämättä.

Asiakkailleen GTK tarjoaa ratkaisuja malmien ja teollisuusmineraalien prosessointiin, prosessivesien käsittelyyn, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen ja kierrätykseen. Lisäksi GTK:lla on vahvaa osaamista kaivannaisjätteistä ja -vesistä sekä niiden hallinnasta ja hyötykäytöstä.

Kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa GTK hyödyntää laaja-alaista osaamistaan materiaalivirroista, modernia tutkimusinfrastruktuuria sekä poikkitieteellistä lähestymistapaa yhdessä kumppaniensa kanssa. GTK Mintec Outokummussa ja Circular Raw Materials Hub –yhteislaboratorio Espoossa muodostavat ainutlaatuisen tutkimuskokonaisuuden.

”GTK:n tietovarannot kuuluvat maailman parhaimmistoon. Geotietoa kannattaa hyödyntää päätöksenteossa”