Arktinen älykäs kaivosklusteri – Arctic Smart Mining Cluster AMIC

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit
Projektin kesto
01.05.2016 - 30.11.2018

Esittely

Kaivannaistoiminnalla on merkittävä rooli Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden taloudelle. Alueiden kaivannaistalouden hyöty voidaan maksimoida vain, jos kestävä kehitys sekä ympäristölliset ja sosiaaliset reunaehdot otetaan huomioon. Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelmassa on yhtenä painopisteenä arktisten luonnonvarojen jalostaminen ja toimintakärkenä on ”Uusi kestävä arktinen teollisuus ja kaivokset”. Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttamiseksi Lapissa luotiin alueellisia klustereita, jotka kokoavat yhteen monialaiset yhteistyötahot edistämään Lapille tärkeiden alojen kehitystä. Kaivannaistoiminta globaalina toimintana on integroinut Lapin alueena osaksi kansainvälistä toimintaympäristöä ja myös osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa painotetaan kivi- ja kaivannaisklusterin kehittymistä, jota tuetaan mm. Kaivannaisalan kehittämishankkeella, jonka tavoitteena on tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin.

Arktinen älykäs kaivosklusteri (Arctic Smart Mining Cluster AMIC) rakennetaan edistämään Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivannaisalan TKI- ja yritystoimijoiden verkostoitumista ja integroitumista KV-kentällä muihin EU:n kaivannaisalueisiin. Alueen TKI-toimijat (GTK, LapinAMK, LaY) ja kehittämisyhtiöt (Kemin Digipolis Oy, Josek Oy) pyrkivät AMIC-hankkeessa luomaan ylimaakunnallisia kaivannaistoimijoiden verkostoja, jotka voivat yhdessä kehittää alan toimintaa ja osallistua EU-tason konsortioihin. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat (1) Kaivannaisalan TKI-toiminnan kehittäminen, (2) Kaivannaistoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja (3) EU-tason alueyhteistyön kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on yhteistyöverkoston ja kaivannaisalan klusterin luominen yli maakuntarajojen Lapin ja Pohjois-Karjalan alueille, verkostoituminen laajemmin kaivannaisalan toimijoihin ja projektikonsortioihin Euroopassa sekä kaivannaisalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja tunnettuuden lisääminen.

Projektilistaukseen