Circular Design Network (CircDNet)

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.07.2020 - 31.12.2022
Verkkosivusto
https://circinnovation.com/circular-design-network-project/

Esittely

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Niukkenevat resurssit, kasvavat ympäristöhaasteet ja väestönkasvu haastavat siirtymään ympäristöä huomioivaan, vähähiiliseen kiertotalouteen. Tämän systeemisen siirtymän mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi tarvitaan uusia lähestymistapoja. Materiaalikiertojen optimoimiseksi ja uusien käytäntöjen tunnistamiseksi tarvitaan laadukasta dataa ja järjestelmätason ymmärrystä. Saatavilla olevat tietovarannot ovat kuitenkin hajallaan ja aukkoisia. Myös tietojen vertailukelpoisuudessa ja yhdistettävyydessä on puutteita. Näin ollen ne eivät tue kattavien ja kokonaiskestävyydeltään parhaiden ratkaisujen luomista.

CircDNet-hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. mahdollistaa kiertotalouden mukainen suunnittelu ja systeeminen muutos datan ja sen pohjalta muodostetun järjestelmätasoisen ymmärryksen avulla
  2. tuoda tieteellistä tietoa teollisuudelle ja erilaisille sidosryhmille muodossa, joka mahdollistaa tietojen käytön päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä
  3. muodostaa kiertotalousratkaisuja biologisten ja teknisten kiertojen sekä neitseellisten ja kierrätysmateriaalien välille kehittämällä uusia lähestymistapoja kiertotalouden toteuttamiseksi.

CircDNet-hanke yhdistää eri toimijoiden osaamisen, tutkimustiedon ja liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi hanke kehittää pääsyä avoimeen dataan, tietoon ja tutkimustuloksiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä on rakentaa kiertotalouden datayhteisö. Yhteisön avulla kerätään, yhdistellään, jalostetaan ja mallinnetaan erilaisia tietoja ja tietokantoja järjestelmätason ymmärrykseksi. Lisäksi osoitetaan tämän ymmärryksen käyttömahdollisuudet suunnittelussa ja optimoitujen kiertotalousratkaisuiden kehittämisessä.

CircDNet on uudentyyppinen, ketterä kehityshanke, jossa sidosryhmät ovat mukana kaikissa työn vaiheissa. Hanke sisältää pikakokeiluja tiedonlouhinnan ja -jalostamisen parantamiseksi sekä kiertotalouden tukemiseksi datan ja digitaalisten työkalujen avulla. Uusia arvoketjuja kehitetään tunnistettujen järjestelmätason aukkojen ja mahdollisuuksien perusteella.

Työpaketit

CircDNet-projektin työpaketit ovat seuraavat:

WP1 Sidosryhmien ja tarpeiden arviointi
WP2 Kiertotalouden datan ja siihen liittyvien työkalujen ja teknologioiden kartoitus
WP3 Datasta jalostettu ymmärrys – pilotit valituissa arvoketjuissa (Vetovastuu: SYKE)
WP4 Datasta jalostettu järjestelmätason ymmärrys – konseptin luonti
WP5 Järjestelmätason ymmärryksestä toimintaan
WP6 Ohjaukseen ja hallinnointitapoihin liittyvät kysymykset (Vetovastuu: SYKE)
WP7 Hankkeen koordinointi, ajatushautomo ja viestintä

Konsortio ja sidosryhmät

Hankekonsortioon kuuluvat Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lisäksi CircDNetissä rakennetaan verkostoa organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita datapohjaisista ratkaisuista. Seuraavat organisaatiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa verkostoa kohtaan: UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, ANDRITZ Oy, Kemin Digipolis Oy, Prizztech Oy, Kaivosteollisuus ry, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Tampereen kaupunki.

Lähde: SYKE


Raportit

Friedrichs, P. 2023. Comparison of EV motors, the EV sector’s demand of commodities and the Chinese market influence – A brief review. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 18/2023. 42 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/18_2023.pdf

Friedrichs, P. 2023. Lithium Market Assessment – A brief outlook. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 88/2023. 31 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/88_2023.pdf

Kauppila, T. (toim.), Berg, A., Dahlbo, H., Eilu, P., Heikkilä, P., Hentunen, A., Hilska-Keinänen, K., Horn, S., Ilvesniemi, H., Jenu, S., Karhu, M., Karppinen, T. K. M., Kauppi, S., Kivikytö-Reponen, P., Lavikko, S., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Majaniemi, S., Malmi, P., Naumanen, M., Ovaska, J.-P., Pesonen, L., Pesu, J., Pitkänen, H., Pokki, J., Räisänen, M., Salminen, J., Sapon, S., Siivola, E., Sorvari, J., Tanner, H., Tuovila, H., Uusitalo, T. & Valtanen, K. 2022. Handbook for a Data-Driven Circular Economy in Finland: Data Sources, Tools, and Governance for Circular Design. VTT Technical Research Centre of Finland, VTT Technology 401. 262 s. Saatavissa: https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2022/T401.pdf

Lavikko, S. 2022. Availability and accessibility of data in the battery value chain in Finland: Acknowledging gaps and roadblocks. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 51/2002. 12 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/51_2022.pdf

Orko, I. (toim.), Heikkilä, L., Häikiö, J., Järvinen, S., Karhu, M., Klein, J., Lantto, R., Lavikka, R., Lavikko, S., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Mäkelä, S.-M., Ovaska, J.-P., Patala, S. & Winquist, E. 2022. Towards a Data-driven Circular Economy: Stakeholder Interviews. VTT Technical Research Centre of Finland, VTT Technology 400. 36 s.  Saatavissa: https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2022/T400.pdf

Projektilistaukseen