Etelä-Suomen teollisuusmineraali- ja malmipotentiaalin kartoitus

Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2015
Suomen Akatemian projektinumero
2551005

Esittely

Etelä-Suomen teollisuusmineraali- ja malmipotentiaalin kartoitushanke arvioi metallisten, Hi-tech ja teollisuusmineraalimalmien potentiaalia Etelä-Suomessa. Hanke käynnistyi v. 2011 ja päättyy v. 2015 lopussa. Vuodelle 2015 hankkeen painopiste on Hämeen vyöhykkeen malmipotentiaalitutkimusten viimeistelyssä ja raportoinnissa sekä Hämeen vyöhykkeen 3D-mallinnuksessa.

Uutena, tulevien vuosien hankkeisiin tähtäävinä tutkimusaiheina käynnistetään Etelä-Suomen kalkkikivipotentiaalin arviointi ja Etelä-Suomen Hi-tech-mineraalien, erityisesti uuden teknologian CIGS-metallien potentiaalin arviointi.

Hankkeen keskeisimpiä tuloksia ovat neljän merkittävän malmimuodostusprosessin ja niihin liittyvien uusien esiintymien tunnistaminen Hämeen vyöhykkeellä: porfyyris-epiterminen malminmuodostus (Kedonojankulma), orogeeninen kulta (Uunimäki), mafisten intruusioiden Ni-Cu (Särkisuo ja Lempää) ja RE-pegmatiitit. Hanke tuottaa Hämeen vyöhykkeeltä on uuden yksikköluokitteluun perustuvan geologisen kartan, uuden moreenigeokemiallisen datan ja siitä tuotettuja alkuainekarttoja, osoittaa uusia potentiaalisia malminetsintäalueita ja kohteita sekä yhteenvetona arvion Hämeen vyöhykkeen malmipotentiaalista.

Hankkeen loppuraportti laaditaan MAPO-toimintakäsikirjan mukaisesti. Loppuraportti sisältää malmipotentiaaliarviot Hämeen vyöhykkeen tärkeimmistä malmityypeistä ja suositukset jatkotoimenpiteistä. Hankkeen lopputuloksena tuotettavat uudet kartat ja potentiaaliarviot ovat hyvä perusta kaivosyrityksille malminetsinnän aloittamiseksi uusilla alueilla Etelä-Suomessa.

Projektilistaukseen