Geofysiikan tutkimus ja kehittäminen

Projektin tutkimusalue
Kehittyvät geofysiikan sovellukset
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2019

Esittely

Geofysiikan tehtävä GTK:ssa on muuttunut ja painopiste siirtynyt tiedonkeruusta ja malminetsinnästä moniulotteiseen malmikriittisten vyöhykkeisen mallinnukseen ja energiatutkimusta ja yhdyskuntarakentamista tukevaan toimintaan. Geofysiikka on ollut, ja on edelleen, keskeisessä roolissa kaikilla tutkimus-aloilla, niin omarahoitteisessa kuin maksullisessa ja yhteisrahoitteisessa toiminnassa. Jotta se pystyy vas-taamaan uusiin haasteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin, perustetaan hanke joka panostaa geofysiikan osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Painopiste on keskeisimmissä toiminnoissa – malmivyöhykkeiden 3D-mallinuksessa ja yhdyskuntarakentamisessa. Tavoitteena on korkeatasoinen 3D-mittaus- ja –mallinnusosaaminen, sekä alkuvaiheessa uutena osaamisalueena erityisesti reikäluotaustekniikat ja reikä-luotausten integrointi muuhun tietoaineistoon. Edelleen, tavoitteena on geofysiikan roolin kasvattamien energiasektorilla ja yhdyskuntarakentamisessa. Siinä tavoitteena etenkin ongelmallisten pehmeikkö- ja ruhjealueiden tutkimusmenetelmien hyvä osaaminen, sekä geofysiikan mallien integroiminen osaksi maaperämallia. Kolmantena tavoitteena on geofysiikan kehittämissuunnitelma ja kehitystoiminnan pro-sessikuvaus, jotka käyttöönotettuna varmistaa kehitystoiminnan tuloksellisuuden ja geofysiikan korkean tason.

Projektilistaukseen