Itä-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset

Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2016

Esittely

Hankkeen päätavoitteena on tutkia ja kartoittaa Itä-Suomen yksikön alueen geologisia kiviaines- ja pohjavesivaroja sekä tehdä maankäyttöä, ympäristöhuoltoa ja matkailua palvelevaa maaperätiedonkeruuta. Hankkeessa kehitetään  aihepiiriin liittyvää geologista tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä. Hanke huolehtii numeeristen maa-ainestietokannan, HARA-tietokannan sekä maaperäkartta-aineistojen (osa Geotietoydintä) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä osallistuu luonnonvarojen tilinpitopalveluiden jatkokehittämiseen.

Karttalehtisidonnainen maaperän peruskartoitusohjelma on korvautunut tarvelähtöisellä tiedonkeruulla (kartoitus), jossa keskeisimpinä teemoina ovat pohjavesi- ja kiviaineshuolto sekä erilaiset maankäyttöä ja ympäristönhoitoa tukevat maaperäkartoitukset. Hankkeen voimavaroja tullaan kohdentamaan aiemmin tehtyjen alueellisten tarveselvitysten pohjalta priorisoituihin hankkeisiin ja tutkimuskohteisiin. Myös maaperän peruskartoitusaineiston siirtoa 1:25 000 pohjalle jatketaan ja aineistojen tuotteistamista (karttatietokanta)jatketaan aktiivisesti. Pohjavesialueiden (siis harjujen) geologiset rakennetutkimukset sekä pohjavesien virtausmallinnukset ovat keskeisiä toimintoja.

Projektilistaukseen