Merigeologinen kartoitus

Suomen Akatemian projektinumero
50402-20032

Esittely

GTK:n merigeologinen kartoitusohjelma aloitettiin 1970-luvun alussa keskittyen Etelä-Suomen rannikkoalueelle ja Saaristomeren eteläosaan. 1980-luvun alkupuolella lähtien tutkimukset ovat kohdentuneet yhteistyökartoituksina eri puolille Suomen aluevesiä. Suomen talousvyöhykkeen (EEZ – vyöhyke) laajenemisen (v. 2005) myötä uutta kartoitettavaa merialuetta tuli kaikille Suomen merialueille. Merigeologisen kartoituksen tehtävänä on tuottaa tietoperusta merenpohjan geologisesta rakenteesta ja laadusta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän erilaisiin tietotarpeisiin.

Merigeologisen tutkimuksen tehtävänä on tutkia Itämeren kehitystä ja muutosprosesseja osana globaalimuutostutkimusta sekä merisedimenttien geokemiallisia ja geofysikaalisia ominaisuuksia ja taustapitoisuuksia. EU:n direktiivit, Helsinki komission (HELCOM) Itämeren toimintaohjelma sekä merien tutkimuksen kansallinen strategia ja valtakunnallinen merenhoitosuunnitelma luovat yleiset perusteet ja tavoitteet GTK:ssa tehtävälle merigeologiselle tutkimukselle. Yhteiskunnallinen päätöksenteko sekä elinkeinoelämä tarvitsevat tutkimustietoa ja sovelluksia merialueiden kestävään käyttöön ja merien tilan parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Projektissa kehitetään merenpohjan tutkimusmenetelmiä, kuten mallinnustyökaluja, sekä tuotetaan tietoa mm. merenpohjan geologisesta monimuotoisuudesta ja sen alueellisesta jakautumisesta merialueilla. Merigeologista tutkimusta viedään eteenpäin yhteistoiminnassa mm. Merivoimien kanssa (mm. erityiskohteiden kartoitustoiminta, laite- ja ohjelmistoyhteistyö). Verkottumisen kautta ylläpidetään ja luodaan toimivia yhteistyömalleja (mm. SYKE, LUKE, Metsähallitus, yliopistot, rannikkoalueen maakuntaliitot, satamalaitokset, merenkulkupiirit jne. ).

Päämääränä on, että päättäjien sekä alueiden kehittämisen, rakentamisen ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelijoiden käytössä olisi kokonaisvaltainen ja luotettava kuva Suomen veden peitossa olevien pohjan maalajien koostumuksesta ja sedimenttien sisältämien, ympäristön kannalta tärkeiden (alku-) aineiden pitoisuuksista. GTK:n tuottamien merigeologisten kartoitusaineistojen avulla voidaan edistää puolueettomaan tutkimustietoon perustuvaa pohjan käytön suunnittelua ja edistää ympäristönsuojelun tarpeiden riittävää huomioimista.

Projektilistaukseen