Sekundääristen raaka-aineiden saatavuus tulevaisuudessa (FutuRaM)

Projektin tutkimusalue
Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.06.2022 - 31.05.2025

Esittely

FutuRaM (The Future Availability of Secondary Raw Materials) -projekti on mukana varmistamassa kriittisten raaka-aineiden riittävyyttä Euroopan unionin teollisuudelle. Projektissa keskitytään erityisesti jätteiden sisältämiin sekundäärisiin raaka-aineisiin. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on yksi 28 kumppanista eri puolilta Eurooppaa, jotka osallistuvat neljä vuotta (2022–2026) kestävään Horizon Europe -ohjelman rahoittamaan projektiin.

Euroopan unionin tarvitsemien raaka-aineiden saatavuus ja riittävyys on muuttumassa yhä epävarmemmaksi. Tähän vaikuttavat muun muassa suuri vihreään siirtymään tarvittavien raaka-aineiden määrä sekä muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, kuten Ukrainan sota ja kauppapoliittiset jännitteen Kiinan kanssa. Jätteiden sisältämien sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen auttavat lieventämään näihin epävarmuuksiin liittyviä riskejä ja vähentämään riippuvuutta muiden maiden toimituksista.

FutuRaM-projektissa kehitetään EU:n laajuinen sekundääristen raaka-aineiden (SRM) tietokanta niiden määristä ja saatavuuksista, keskittyen erityisesti EU:n määrittelemiin kriittisiin raaka-aineisiin (CRM). Projektissa kehitetään myös menetelmiä ja raportointimalleja tietokannan päivittämiseksi ja laajentamiseksi, sekä mallinnetaan sekundääristen raaka-aineiden virtoja aina vuoteen 2050 asti. Sekundääristen raaka-aineiden luokituksessa hyödynnetään YK:n United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) raaka-aineluokittelusysteemiä, jonka tarkoituksena on yhteismitallistaa maailman raaka-ainevarannot YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. UNFC-luokittelu mahdollistaa myös raaka-ainevirtojen paremman hallinnan ja ymmärtämisen päättäjien ja teollisuuden toimesta.

FutuRaM-projektissa GTK:n tärkeimpiä tehtäviä on kerätä kaivannaisjätteisiin liittyvää raaka-ainetietoa Suomesta ja toimittaa sitä EU:n laajuiseen tietokantaan. Lisäksi GTK tutkii ja mallintaa tarkemmin Otanmäen suljetun kaivoksen rikastushiekka-alueen ilmeniittivaroja yhdessä Otanmäki Mine Oy:n kanssa. GTK:n tehtäviin kuuluu myös laboratoriomittakaavan rikastustestit ruotsalaisesta sivukiviaineksen raaka-ainepotentiaalin selvittämiseksi.

Yhteyshenkilö: Teemu Karlsson

Projektilistaukseen