Vastaanotto- ja luovutusehdot

Kairasydänarkistoon otetaan vastaan kaivoslain (621/2011) mukaan edustava otos malminetsinnän kairasydämiä, kaivosviranomaiselle (TUKES) tehdyn arkistointiesityksen hyväksymisen jälkeen. Arkistoinnin periaatteet on kuvattu TUKES:n ohjeessa ”Opas malminetsinnän raportointiin Suomessa” joka ohjeistaa myös tietoaineistojen ja kairasydänten luovutuksen.

Tämän ohjeen tarkoitus on antaa lähettäjälle tarpeelliset tiedot aineiston toimittamista varten. Kairasydänarkistoon toimitetaan vain hyväksytyssä arkistointiesityksessä (ks. Tukes-ohje) esitetyt kairasydämet. Huom. kairasydänten toimituksesta arkistoon on aina sovittava kairasydänarkiston edustajan kanssa.

Lisäksi ohjeessa kuvataan, millä periaatteilla kairasydänarkiston aineistosta saa käyttöönsä osanäytteitä. Edellytyksenä osanäytteenotolle on se, että näytteistä saatavat tutkimustulokset (data) luovutetaan Geologian tutkimuskeskukselle, liitettäväksi kansalliseen geotietovarantoon. Näytteenotosta ja tutkimustulosten luovuttamisesta tehdään sopimus (lataa sopimuspohja).

Tekniset ohjeet lähettäjälle

 1. Toimitettavien kairasydänten tulee olla hyväkuntoisissa, ohjeiden mukaisissa laatikoissa, joihin on tehty hyvin säilyvät ja asianmukaiset merkinnät:
 2. Laatikot on pakattu lavoilla, joiden koko on 75 x 104 cm. Laatikoita saa olla korkeintaan 1,2 m korkeissa pinossa lavalla.
 3. Jokaisen laatikon ulkosivulla ja päällä on oltava reiän tunnus ja laatikon järjestysnumero tai metriosuus. Laatikon sisällä on oltava syvyys-, analyysi- ja näytteenottomerkinnät.
 4. Ensimmäiseen laatikkoon tulee merkitä reikätunnut, reiän koordinaatit, karttalehti, kairaussuunta ja kaltevuus. Lisäksi laatikossa tulisi olla merkintä kairauksen aloituspäivästä. Viimeiseen laatikkoon tulisi lisäksi merkitä kairauksen lopetuspäivä.
 5. Kairasydänten dokumentoinnin tulee käsittää liitteen 1 osoittamat tiedot.
 6. Kairasydänten lähettäjä vastaa pakkauskustannuksista, rahdista ja vakuutuksista Lopen kairasydänarkistolle saakka (TOP Loppi FIN01)
 7. Radioaktiivisten kairasydänten lähettäjä on velvollinen ilmoittamaan tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävistä näytteistä eli annosnopeuden 5 mkroSv/h ylittävistä näytteistä. Lähettäjä vastaa että radioaktiivisia näytteitä sisältävät laatikot on merkitty säteilyvaaraa osoittavalla merkillä. Lähettäjän tulee ilmoittaa annosnopeudet näytearkistolle ja merkitä arvot laatikoihin eli suurin annosnopeus sydämen pinnasta mitattuna.
 8. Lähetettävien radioaktiivisten kairasydänten dokumentoinnin tulee käsittää näytteiden annosnopeudet kohdassa Huomautukset (Notes), jotta radioaktiiviset näytteet tulevat kirjatuksi kairasydänrekisteriin.

Vastuut ja omistusoikeuden siirtyminen

 1. Vastuu lähetetyistä kairasydämistä siirtyy Geologian tutkimuskeskukselle, kun aineisto on vastaanotettu. Vastaanotetuista kairasydämistä ja aineistoista toimitetaan vastaanottoilmoitus lähettäjälle.
 2. Vastaanotettujen kairasydänten ja niihin liittyvien asiakirjojen omistusoikeus siirtyy Geologian tutkimuskeskukselle, jolloin aineisto tulee julkiseksi asiakirjojen julkisuudesta annetun lain ja asetuksen säätämässä järjestyksessä.

Näytteenotto arkiston aineistosta

 1. Lähtökohtaisesti näytteenotto kairasydänmateriaalista edellyttää sopimusta (lataa sopimuspohja) ja riittävän laajaa analytiikkaa.
 2. Otetun kairasydän jatkuvuus tulee säilyttää eikä osaa saa poistaa kokonaisuudessaan ja siksi näytteet tulee ottaa halkaisemalla kairasydän.
 3. Analyyseistä jäljelle jääneet kairasydänten osat, murskeet ja analyysijauheet on palautettava kairasydänarkistoon tunnistuksessa tarvittavine merkintöineen.

Tutkimustulosten toimittaminen

 1. Geologisen tiedon hyödyntämisen edistämiseksi edellytetään, että arkistosta otetuista näytteistä saadut tutkimustulokset (tiedot analyyseistä) toimitetaan tutkimusten valmistuttua Geologian tutkimuskeskukselle.
 2. 2. Tutkimustulokset on toimitettava laboratorion alkuperäisessä formaatissa mahdollisimman pian ja viimeistään 6 kuukauden kuluttua näytteenotosta: geodata@gtk.fi

Kairasydänarkiston yhteystiedot

LIITE 1

HoleID
Organization
Drilling_year
Hole_length
Boxes
Hole diameter / core diameter
Hole_azimuth
Hole_dip
Soil_drilling
Easting
Northing
Z
Drilling_contractor
Sender_company
Map_sheets
Notes

Koordinaatit ETRS- TM35FIN (EPSG:3067), karttalehti UTM-lehtijaon mukaan. Vanha aineisto voidaan toimittaa Yleislehtijaon mukaan YKJ-koordinaateissa (EPSG:2393). ( Muut tiedot, kuten kairauskaluston koko, kairausajankohta sekä paikannustarkkuuteen liittyvät tiedot, luovutetaan TUKES:in template-mallissa).