Suomen maankuoren ylimmän osan 3D-malli katsoo maanpinnan alle

Malli on yleisluontoinen 3D-kuvaus Suomen maankuoren ylimmästä osasta. Kokonaisuudessaan malli ulottuu vähintään 20 km:n syvyyteen. Se perustuu pääasiallisesti jo olemassa olevaan geologiseen dataan ja seismisiin profiileihin.

Suomen kartan muotoinen kuva, jossa geologiset ominaisuudet kuvattu eri väreillä.
Koko malli (litologiset kappaleet ja rakenteet). Suurin osa rakenteista ei näy kuvassa, koska ne ovat litologisten kappaleiden sisällä. Mallin eri osia pystyy piilottamaan, jolloin toiset osat nousevat näkyville – tämä onnistuu myös 3D pdf -tiedostossa.

3D-malli on näkemys siitä millainen Suomen maankuoren ylimmäinen osa (yläkuori) voisi olla. Kokonaisuudessaan malli ulottuu vähintään 20 km syvyyteen ja joillain alueilla myös yläkuorta syvemmälle.

Malli sisältää litologiset kappaleet ja päärakenteet. Yksi tiedosto voi sisältää yhden tai useamman litologisen (litostratigrafisen tai litodeemisen) yksikön litologisia kappaleita. Paikoitellen syvemmällä mallissa, yksiköitä ei ole eroteltu tai nimetty. Tiedoston sisällä eri kivilajeja ei yleensä ole eritelty toisistaan. Sen sijaan, alue on voitu jakaa osiin esimerkiksi rakenteiden perusteella.

Mallinnetut rakenteet sisältävät tärkeimmät hierto-, siirros- ja ylityöntövyöhykkeet. Tietyn vyöhykkeen kaikkia siirroksia ei ole mallinnettu, vaan mallinnus on keskittynyt isoimpiin siirroksiin. Tiedosto voi sisältää yhden tai useamman vyöhykkeen siirroksia. Isoimmat poimut on mallinnettu eteläisestä Suomesta ja Keski-Suomen eteläosista. Nämä poimut löytyvät kahdesta eri tiedostosta. Lisäksi on mallinnettu muutama ”rakennedomain”, joista kukin löytyy omasta tiedostostaan.

Mallin kivijalkana on kattava geologinen aineisto

Malli pohjautuu lähinnä geologiseen dataan ja seismisiin profiileihin. Mallinnettujen litologisten kappaleiden ja rakenteiden 2D-ulottuvuudet perustuvat digitaalisten kallioperäkartta-aineistojen polygoneihin ja viivoihin, mutta yksinkertaistettuna. Näistä aineistoista ja vanhemmista, painetuista kallioperäkartoista on saatu myös muuta tietoa kallioperän rakenteista (esim. liuskeisuudesta).

Mallinnustyössä hyödynnettiin lisäksi kirjallisuutta, aeromagneettista dataa ja gravimetrista (painovoima) dataa. Aeromagneettista dataa on toistaiseksi käytetty vain vähän. Myöskään gravimetrista dataa ei ole pääasiassa hyödynnetty vielä laajasti, mutta sitä on tarkoitus hyödyntää nykyistä laajemmin.

Litologisten kappaleiden ja rakenteiden syvyysulottuvuudet arvioitiin mm. geologisten havaintojen, geofysiikan datan ja kirjallisuuden perusteella. Mallintajien omat näkemykset vaikuttivat myös mallinnustyöhön, erityisesti jos dataa ei ollut saatavilla.

Esimerkki tiedostosta litologisille kappaleille: Hämeen migmatiittiseurue (Häme migmatite suite)

Malli on saatavana toistaiseksi 3D-pdf -tiedostona. Jotta mallia pystyy katselemaan, pitää pdf-lukijassa olla sallittuna 3D-sisällön toisto. Varsinaisen mallinnustyön tekivät Paula Salminen ja Jouni Luukas. Mallinnus tehtiin käyttäen GEOVIA Surpac -ohjelmaa. Itse malli koostuu useasta eri tiedostosta. Niiden pohjalta luodussa 3D-pdf -tiedostossa eri litologiset kappaleet ja rakenteet näkyvät tasoina.

Malli päivittyy tulevaisuudessa esimerkiksi uuden tiedon tai jo olemassa olevien aineistojen hyödyntämisen myötä ja saataville tulee mallin atribuuttitiedot. Malli tulee myöhemmin saataville myös muissa formaateissa kuin 3D-pdf -tiedostona.

Lisätietoja

Paula Salminen, erikoistutkija (malliin liittyvät asiat)
paula.salminen@gtk.fi
puh. 029 503 2233

Jarkko Jokinen, erikoistutkija (geofysiikkaan liittyvät asiat)
jarkko.jokinen@gtk.fi
puh. 029 503 0221

3D-malli pdf-tiedostona (pdf-lukijassa tulee olla sallittuna 3D-sisällön toisto)

Mallinnustyötä kuvaava työraportti (englanniksi)

Mallinnetut rakenteet