Siirry sisältöön

Ympäristö

Tutkimustyömme tukee luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä. Edistämme vihreää siirtymää ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista Suomessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Omassa toiminnassamme pyrimme minimoimaan toimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia pienentämällä jalanjälkeämme.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on positiivinen kädenjälki, eli myönteinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pyrimme ehkäisemään ja minimoimaan toimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassamme erillisen ympäristöpolitiikan periaatteiden mukaisesti.

GTK:n ympäristövastuun painopisteet:

  • Ympäristöpolitiikka ja sen päämäärien edistäminen
  • Jalanjäljen kartoitus ja jalanjäljen pienentäminen (hankinnat, matkustus, toimitilat)

Ympäristöpolitiikka

Perustamme GTK:n ympäristöpolitiikan organisaatiotavoitteemme pohjalle: tarjoamme geotieteelliseen ymmärrykseen pohjautuvia ratkaisuja yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan.

Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja toimintaa koskevia viranomaismääräyksiä sekä GTK:n ympäristöpolitiikassa määriteltyjä päämääriä. Ympäristönäkökohdat huomioidaan tiedonkeruu- ja tutkimustoiminnan suuntaamisessa, asiakkaille tuotetuissa palveluissa, henkilöstökoulutuksissa ja muussa kehittämisessä. Huolehdimme, että toimintaamme liittyvät ympäristölait ja muut säädökset ja ohjeet ovat henkilöstön käytettävissä.

Kestävät ja ympäristön kannalta vastuulliset toimintatavat huomioidaan projektijohtamisessa ja projektikäytännöissä. Ympäristölle aiheutuvat vaikutukset minimoidaan maastotyöskentelyssä ja matkustuksessa. Toiminnastamme aiheutuvan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalanjälkitiedon raportoinnin valmistelut ovat käynnissä.

Geotiedon ja maankamaraa muokkaavien prosessien asiantuntijana GTK tarkastelee ympäristövaikutuksia laaja-alaisesti ja monitieteellisesti. Ympäristönäkökohtia arvioitaessa huolehditaan tarvittavasta yhteydenpidosta eri sidosryhmien kanssa. Viranomaisia tuemme päätöksenteossa antamalla pyydettäessä lausuntoja asiantuntemukseemme kuuluvista aiheista; valtaosin lausuntopyynnöt liittyvät jonkin suunnitellun toiminnan ympäristövaikutuksiin. Ympäristönsuojelulaissa GTK on määritelty asiantuntijaorganisaatioksi ympäristölupia koskeviin lausuntoihin. Hyvän hallintotavan mukaisesti emme anna lausuntoja asioista, joista on tehty maksullisia selvityksiä.

Geotieteillä on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamisessa globaalisti. Geologisella tutkimuksella muun muassa edesautetaan ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaa, tuetaan ympäristömuutoksia ja -suojelua koskevaa päätöksentekoa sekä varmistetaan kriittisten raaka-aineiden riittävyys ja kestävä käyttö. GTK:ssa on priorisoitu viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita voimme ydintoiminnallamme merkittävimmin ja vaikuttavimmin edistää. Priorisoidut tavoitteet sisältävät kaikki ympäristön kestävyyden kannalta keskeisiä osa-alueita. Jokaiselle GTK:n projektille määritetään yksi ensisijainen YK:n kestävän kehityksen tavoite, jota projektin päämäärät tukevat.

Ympäristöpolitiikan ja siihen liittyvien toimintatapojen toteuttamista seurataan. Johdon vuosittaisessa laatukatselmuksessa todetaan laatu- ja ympäristöpäämäärien edistämiseksi toteutettavat toimenpiteet ja edellisessä katselmuksessa sovittujen kehittämistoimien tilanne. Tärkeä seurantamekanismi on vuosittainen vastuullisuusraportti, joka tuo tehdyt toimenpiteet näkyviksi sidosryhmillemme.

Sisäiset ohjeistukset tukevat ympäristövaikutusten huomioimista. Esimerkiksi hankintaohjeessa kerrotaan menettelyt ympäristövaikutusten huomioon ottamiseksi kilpailutuksessa. Maastotöiden vaarojen tunnistus- ja tarkistuslistassa ohjeistetaan ympäristön tilan tarkistukset ja mahdolliset jatkotoimet, jotka kuitataan tehdyiksi maastotyön päättyessä. Vastuut ympäristöohjeistuksen noudattamisen valvonnasta on nimetty.

Alihankkijoilta edellytämme, että he palveluja tuottaessaan tuntevat GTK:n ympäristöpolitiikan ja -päämäärät ja kannustamme heitä noudattamaan samoja periaatteita.

GTK:n ympäristöpäämäärät

  • Valtionhallinnon yhteisten ympäristötavoitteiden noudattaminen.
  • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ja ylläpitäminen.
  • Ympäristönäkökohtien huomioiminen tiedonkeruu- ja tutkimustoiminnan suuntaamisessa ja asiakkaille tuotettavissa palveluissa.
  • Ostopalveluiden suuntaaminen toimittajille, jotka sitoutuvat noudattamaan GTK:n ympäristöpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja.
  • Omasta toiminnastamme aiheutuvien ympäristökuormitusten tarkoituksenmukainen ja jatkuva vähentäminen mm. seuraavin keinoin: suosimme vähäpäästöisiä matkustusmuotoja; pyrimme lähes paperittomiin työtapoihin; teemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä hankintapäätöksiä; vähennämme maastotoiminnasta aiheutuvia haittoja; tehostamme materiaalin käyttöä ja kierrätystä; huomioimme kiinteistöjen energiatehokkuuden.