Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

Edistämällä kestävää rakentamista ja teollisuutta, kuten vastuullista kaivostoimintaa, pyrimme vaikuttamaan seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta muodostettuihin strategisiin tavoitteisiimme.

  • Edistämme kestävää ja vastuullista kaivostoimintaa.
  • Tutkimme energiamurrokseen liittyvien mineraalien potentiaalia ja käyttöä.
  • Edistämme kestävää rakentamista.
  • Tutkimme ja mahdollistamme mineraalien ja metallien arvoketjun tehokkuutta, sivuvirtojen vähentämistä sekä uudelleenkäyttöä kiertotalouden keinoin.
  • Luomme innovaatioita ja uusia menetelmiä.

Miten voimme toiminnallamme vaikuttaa tavoitteeseen

Edistämme kestävää ja vastuullista kaivostoimintaa. Kaivannaisteollisuuden systeeminen muutos kohti kestävää kiertotaloustoimintaa tukee laajempaa investointihalukkuutta, teknologian kehitystä ja EU:n raaka-aineomavaraisuutta. Raaka-aineisiin liittyvät haasteet ovat globaaleja. Uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla ja alan osaamisella on kysyntää myös Suomen ulkopuolella.

Tuottamamme maa- ja kallioperään liittyvä tieto antaa pohjan kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentamiseen. Tutkimme akkumineraalien ja muiden energiamurrokseen liittyvien mineraalien potentiaalia, käyttöä ja vaikutuksia.

Kiertotalous on yksi neljästä painopistealueestamme. Kiertotalous käsittää ratkaisujen kehittämisen malmien, teollisuusmineraalien ja muiden geomateriaalien prosessointiin, prosessivesien käsittelyyn, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä kierrätykseen. Lisäksi osaamisemme kaivannaisjätteistä ja -vesistä sekä niiden hallinnasta ja hyötykäytöstä lisää vastuullisuutta teollisuuteen ja infrastruktuureihin.

Euroopassa ainutlaatuinen koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus GTK Mintec edistää kestävää kaivostoimintaa ja kiertotaloutta. GTK Mintecissä tehtävässä tutkimuksessa ja asiakastöissä tutkitaan prosesseja, joilla voidaan hyödyntää primäärisiä materiaaleja entistä tehokkaammin. Samalla kehitetään menetelmiä, joiden avulla on mahdollista vähentää kaivoksissa syntyviä sivuvirtoja ja hyödyntää niitä entistä tehokkaammin. Niistä pystytään myös tunnistaan vaaralliset aineet, jotta kaivokset voivat vähentää aiheuttamaansa ympäristökuormitusta.

Kehitämme geofysiikkaan perustuvia moderneja, ympäristön huomioivia ja kustannustehokkaita maa- ja kallioperän mittaus-, luotaus- ja tulkintapalveluita.

Kestävän yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen olemme kehittäneet geologiseen ja geofysikaaliseen tietoon pohjautuvia aineiston esitystapoja, joiden hyödyntäminen parantaa yhdyskunta- ja väylärakentamisen kustannustehokkuutta erityisesti kallio- ja pehmeikköalueilla. Teemme jatkuvaa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta aineistot saadaan osaksi alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi edistämme kotimaisen kestävän ja kierrätettävän luonnonkiven käyttöä rakentamisessa.

Kehittämämme ympäristömuutosten ja -riskien hallintaratkaisut parantavat maa- ja vesialueiden kestävää käyttöä. Tuotamme ratkaisuja muun muassa merenpohjan kestävään hyödyntämiseen sekä turvalliseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan geokemiallisilla riskialueilla.

Näin etenimme vuonna 2023

EU on ottanut käyttöön United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) -luokittelun. Se parantaa kokonaisnäkymää, huoltovarmuutta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. Koulutimme Tšekin ja Norjan geologian tutkimuskeskuksia aiheesta.

Mineraalisten raaka-ainevarojen luokittelu- ja hallintatyötä tehtiin muun muassa Euroopan komission rahoittamissa projekteissa: Geological Surveys for Europe (GSEU), Exploration Information System (EIS) ja The Future Availability of Secondary Raw Materials (FutuRaM) sekä pohjoismaisessa Nordic Sustainable Minerals -yhteistyöprojektissa.

GTK Mintecin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuuden kehittäminen eteni uusin laitehankinnoin. Uuden laboratorio- ja toimistorakennuksen rakentaminen edistyi. Eri teollisuudenalojen mineraalisten sivuvirtojen, kuten kuonien ja rikastushiekkojen, osuus tutkimusprojekteista sekä laboratorioissa että koetehtaalla kasvoi.

Rikastushiekkoihin ja vesienkäsittelyyn liittyviä palveluja kansalliselle ja kansainvälisille markkinoille tarjoava Outokumpu Mining Hub sai rahoituksen Pohjois-Karjalan liitolta. Hubin kivijalkana on GTK Mintecin infrastruktuuri ja innovaatioalusta.

MinExTarget-projektissa kehitetty malminetsintäpalvelu valmistui. Se hyödyntää aiempaa turvallisempia ja myrkyttömiä raskasnesteitä raskasmineraalitutkimuksissa.

Olemme mukana Business Finlandin rahoittamassa PILCCU-yhteishankkeessa, jossa selvitetään laajamittaista hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä (CCU) Suomessa.

Tavoitteena on muodostaa teollisen mittakaavan prosessi, jossa hiilidioksidin kanssa reagoiva magnesium muodostaa pysyviä yhdisteitä. Tuotannolla samanaikaisesti vähennetään ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja hyödynnettäisiin kaivosjätteitä. Menetelmä parantaa kaivosten hyötysuhdetta ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

Saimme päätökseen kolmivuotisen Kestävä maankäyttö ja rakentaminen -projektin. Projektissa kehitettiin muun muassa maa- ja kallioperän 3D mallinnusmenetelmiä, savialtaiden karakterisointia happamien sulfaattimaiden esiintymisalueilla sekä kerrytettiin kiviainestietoa ja Pohjatutkimukset-palvelun tietovarantoa. Tutkimuksella edistimme sekä kestävää rakentamista että rakentamisen ympäristöriskien hallintaa.

Päättyneessä HASUdigi-hankkeessa kasvatettiin maankäytön ja rakentamisen ammattilaisten happamiin sulfaattimaihin liittyvää osaamista. Hankkeessa tuottamamme ennustemallit ja tarkennetut riskinarviointikartat parantavat alueellista happamien sulfaattimaiden hallintaa. Tieto sulfidimaiden esiintymistä auttaa vähentämään niiden aiheuttamia riskejä ympäristölle ja maan alle sijoitetuille rakenteille.

Olemme mukana uudessa yhteishankkeessa Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina (SARA). Hankkeessa selvitetään kotimaisen ylijäämäsaven käytettävyyttä rakennusmateriaalina ja mahdollisesti sementin korvikkeena sekä kotimaisen saven kierrätettävyyttä.

Laadimme kiviaines- ja kiertotalousselvityksen Turun Tunnin Juna Oy:n ratahankkeelle. Selvityksessä kartoitimme, miten suuren infrahankkeen resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta voitaisiin lisätä tehostamalla kalliolouheiden hyötykäyttöä.

Kuusamossa sijaitsevan Koillismaan syväreiän alueella tehtiin useita geotermisiä tutkimuksia, joista saatiin uutta tietoa geotermisen energian potentiaalin löytämiseksi sekä lisätietoa menetelmäkehitykseen. Alueella tehtiin tutkimuksia ja mittauksia myös kansainväliseen, kestävien geofysiikan menetelmien kehittämiseen liittyvään tutkimusprojektiin.

109 SDG-tavoitetta 9 edistävää projektia vuonna 2023

Case

Hyperspektriteknologia tehostaa kairasydänten raportoinnin laatua

HypeLAP-projektissa tutkittiin hyperspektriteknologian hyödyntämistä malminetsintään Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä.