Toimimme puolueettomasti, luotettavasti ja kestävästi

Tapamme toimia muodostaa toimintamme eettisen ja vastuullisen perustan. Sidosryhmämme ja kumppanimme voivat luottaa siihen, että noudatamme soveltuvia lakeja ja eettisiä periaatteitamme: puolueettomuutta, riippumattomuutta ja luotettavuutta.

Tarkastelemme oman toimintamme vastuullisuutta ihmisen, ympäristön ja toimintatavan kannalta. Kuvaamme tässä toimintatavan painopisteen tavoitteiden edistymistä kädenjälki- ja jalanjälkinäkökulmasta sekä kerromme tavoitteiden eteen tehdystä työstä vuonna 2023.

Vastuulliset hankinnat

Tavoitteenamme on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävät hankinnat.

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä (vnp 10.9.2020) ministeriöt ovat sitoutuneet toteuttamaan kansallisen hankintastrategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisena tutkimuskeskuksena olemme laatineet toimintasuunnitelman, jolla edistämme hankintastrategian tavoitteita.

Hankintojen vastuullisuustavoitteet

Taulukko, jossa näkyvät GTK:n hankintojen vastuullisuustavoitteet, toimenpiteet, edistyminen ja mittarit. Hankintojen tavoitteet on kuvattu ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista. GTK:n yhdeksästä toimenpiteestä vuonna 2023 kolme oli valmiita, neljä valmisteilla ja kahta ei ollut vielä aloitettu. Tärkein valmisteilla oleva toimenpide on GTK:n kestävien hankintojen toimintamallin valmistelu.
Taulukossa edistyminen merkitty: vihreä = valmis; keltainen = valmisteilla; punainen = ei aloitettu

Näin etenimme vuonna 2023

Vuonna 2023 paransimme erityisesti hankintojen kiertotalouteen liittyvää osaamistamme, jota hyödynsimme rakennushankkeiden kilpailutuksessa. Laitoimme myös alulle tarjouspyyntöjen palauteprosessin suunnittelun, jossa on huomioitu kestävän kehityksen kriteerit.

GTK:n kestävien hankintojen toimintamallin valmistelu etenee. Tähän liittyen aloitimme kestävien hankintojen kriteerien kokeilun. Kokeiltava EU:n GPP (Green Public Procurement) kriteeristö koostuu hankintojen ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä.

Hankintojemme kokonaisarvo vuonna 2023 oli 19,09 milj. euroa.

Hankintojemme hiilijalanjäljen arvio perustuu vuoden 2023 ostolaskuihimme. Tietomme hankintojemme arvosta ja arvio niiden hiilijalanjäljestä ovat peräisin Hanselin Hankintapulssi-palvelusta.

Hankintojemme hiilijalanjälki on kasvanut hieman edellisvuoteen verrattuna. Myös hankintojen kokonaisarvo vuonna 2023 oli edellisvuotta suurempi.

Arviossa on otettava huomioon, että Hansel päivitti vuoden 2024 alussa Hankintapulssin hiilijalanjälkilaskennan taustalla käytettäviä päästökertoimia. Hiilijalanjäljen arvio on nyt tarkempi, mutta päivitys vaikutti hiilijalanjälkilukuihin myös takautuvasti. Vuoden 2023 vastuullisuusraportissa esitetyt luvut eivät siis ole verrannollisia GTK:n edellisten vastuullisuusraporttien lukuihin.

Hankintojen hiilijalanjälki 2019–2023

Pylväsdiagrammi GTK:n hankintojen eli ostolaskujen hiilijalanjäljen kehityksestä vuosina 2019‒2023. Vuonna 2023 hankintojen määrä (miljoonaa euroa) oli hieman nousussa ja myös hankintojen hiilijalanjälki (miljoonaa CO₂-ekvivalenttikiloa) kasvoi hieman. Ostolaskujen hiilijalanjälki on pysynyt tasaisena vuosien 2021 ja 2023 välillä suhteessa ostolaskujen määrään.
Arviot hankintakategorioiden hiilijalanjäljistä perustuvat Suomen markkinoilla olevien tuotteiden keskimääräisiin hiilijalanjälkiin, eivätkä välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä. Sähkön kohdalla on tehty poikkeus siten, että Hanselin yhteishankintasopimuksen kautta ostettavan alkuperävarmennetun sähkön hiilijalanjäljeksi on merkitty 0. Hiilijalanjälki perustuu Suomen ympäristökeskuksen laskentamalliin (SYKEra 15/2019). (Lähde: Hankintapulssi.)

Tavoitteena tasapainoinen talous

Tavoitteenamme on kestävä talous ja tuloksellisuus.

Näin etenimme vuonna 2023

Taloudellisesti toimintavuosi 2023 oli haastava. Yleinen kustannustason nousu, pitkän aikavälin investoinnit sekä osaamisen tason nostamiseen liittyneet kasvaneet palkkakulut vaikuttivat suunnitellun toiminnan kustannuksiin. Tämän vuoksi loppuvuodesta ohjasimme resursseja määrätietoisesti tulorahoitteiseen toimintaan ja pyrimme hillitsemään kustannusten kasvua omalla toiminnallamme.

Toimenpiteet vaikuttivat, ja vuosi oli taloudellisesti onnistunut. GTK:n tulorahoitteisen toiminnan tulos ylitti sille asetetun tavoitteen. Taloustilanteen ja toimintaympäristön nopean muuttumisen myötä viestimme henkilöstölle entistä tarkemmin taloustilanteesta ja sen kehittymisestä. Jatkossa talouden katsaukset tulevat olemaan osa säännöllistä työyhteisöviestintää.

GTK:n vuoden 2023 tuloksellisuus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös 2023

Vuoden 2023 taloudellinen tuloksellisuus on kuvattu tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Tutustu tilinpäätökseen

Näin palvelemme asiakkaitamme

Tavoitteenamme on korkea asiakastyytyväisyys.

Näin etenimme vuonna 2023

Teetimme loppuvuodesta 2023 asiakassuhdetutkimuksen. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy puhelinhaastatteluina. Vastaajien otanta koostui GTK:n kotimaisista (88 %) ja kansainvälisistä (12 %) asiakkaista. Asiakassuhdetutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Edellinen tutkimus on vuodelta 2021.

Asiakassuhdetutkimuksessa asiakkaat arvioivat muun muassa GTK:ta toimijana, palveluiden eri osa-alueiden laatua sekä viestintää. Tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa myös asiakkaiden näkemyksiä kestävyydestä ja vastuullisuudesta.

Tulokset kertovat asiakkaiden olevan edelleen tyytyväisiä toimintaamme ja GTK:n maineen olevan hyvin positiivinen. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli erinomaisella tasolla. Täysin ja hyvin tyytyväisten vastaajien osuus oli 74 %. Kokonaistyytyväisyys oli kuitenkin laskenut jonkin verran edelliseen asiakastutkimukseen verrattuna (2021: 88 %). Asiakaspalvelua mittaavissa tekijöissä arviot olivat myös laskeneet vuoden 2021 tuloksista.

Tuloksissa on otettava huomioon, että vastaajien määrä oli lähes kaksinkertainen (92 vastaajaa) edelliseen tutkimukseen nähden (2021: 58). Vastaajien suurempi määrä tarkoittaa, että vastauksissa oli enemmän hajontaa, mutta saamme myös suuremmasta otannasta paremman pohjan tulosten arvioinnille ja seurannalle jatkossa.

Erityisesti GTK:n asiantuntemus, yhteistyön sujuvuus ja tavoittavuus saivat asiakkailta kiittävät arviot. Asiakkaiden suositteluhalukkuutta kuvaava NPS (Net Promoter Score) oli 57, mikä on erinomainen tulos, eikä ole merkittävästi muuttunut edellisestä tutkimuskerrasta (2021: 59). Lisäksi vastaajista 74 % koki yhteistyön GTK:n kanssa synnyttäneen uusia innovaatioita, ratkaisuja tai käytäntöjä, joita on pystytty hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä.

Lähes kaikki vastaajat (91 %) olivat täysin samaa mieltä siitä, että kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat oman yrityksen brändin kannalta tärkeitä. Lisäksi kaksi kolmesta koki vastuullisuuden tärkeänä kilpailuetuna. 73 % vastaajista oli täysin ja jokseenkin samaa mieltä, että GTK on tukenut yrityksen kestävyystavoitteiden saavuttamista. Avoimissa vastauksissa korostui, että asiakkaat odottavat meiltä vastuullisuutta myös omassa toiminnassamme.

Tulosten pohjalta parannamme etenkin asiakaspalvelun prosessejamme, asiakaslähtöistä kulttuuria sekä projektin aktiivivaiheen jälkeistä asiakassuhteen ylläpitoa ja viestintää. Tavoitteenamme on tuottaa laadukas asiakaskokemus ja ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaiden suositteluhalukkuus (NPS) 2023

Mittari, joka osoittaa asiakkaiden suositteluhalukkuuden olevan 57 eli erinomainen.

Vastuullinen tiede

Tavoitteenamme on tieteen avoimuus ja vuoropuhelu.

Näin etenimme vuonna 2023

Vuonna 2023 sitouduimme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) uudistettuun ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Järjestimme aiheesta koulutuksia henkilöstöllemme sekä suomeksi että englanniksi.

Olemme sitoutuneet kansalliseen avoimen tieteen julistukseen ja sitä tarkentavaan tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suosituksiin. Kannustamme tutkijoitamme julkaisemaan tutkimustuloksensa vaikuttavuudeltaan merkittävissä ja tutkimuksen teeman kannalta sopivissa julkaisusarjoissa. Suosimme tieteellisten julkaisujen avointa julkaisemista. Tuemme harkinnanvaraisesti avoimen julkaisemisen kuluja yhteisrahoitteisten projektien osalta.

Vuonna 2023 julkaisimme yli 120 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Julkaisujen määrä on pysynyt tasaisena viime vuosina: vuonna 2022 julkaisujen määrä oli 119 ja vuonna 2021 118. Julkaisuista 68 % toteutettiin kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ts. ne olivat kansainvälisiä yhteisjulkaisuja. Uudessa strategiassamme tieteellisen toimintamme fokus on siirretty tuotosten määrän maltillisesta kasvattamisesta tavoittelemaan yhä korkeampaa tieteellistä laatua. Loppuvuodesta 2023 aloimme valmistelemaan uuden strategiakauden tieteellisen toiminnan painopistekohtaisia tiekarttoja ja vaikuttavuuden mittareita.

Päätimme tehdä uuden strategiamme jokaisesta painopisteestä suunnatun teeman tai painopisteen esittelyn ja kannanoton (Policy Brief), jossa esitetään tiiviissä ja perustellussa muodossa GTK:n näkemys aiheesta. Policy Briefit on suunnattu päättäjille ja muille kuin geologian asiantuntijoille. Tavoitteenamme on lisätä tietoa ja ymmärrystä, tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tarjota tietoa päätöksenteon tueksi. Policy Briefit linkitetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ensimmäiset Policy Briefit julkaistaan vuonna 2024.

Vuonna 2023 tieteellisissä lehdissä, kirjoissa tai muissa kausijulkaisuissa julkaistuista vertaisarvioiduista artikkeleista 85 % on avoimesti saatavilla. Julkaisujen avoimuus on kasvanut hieman edellisvuoteen nähden (2022: 83 %). Vuoden 2023 aikana valmistelimme rinnakkaistallennuspalvelun käyttöönottoa.

GTK:n julkaisujen edistämistä vastuullisuustavoitteista ei toistaiseksi ole kerätty järjestelmällistä ja ulkoisesti määriteltyä tietoa. Aloitimme vuonna 2022 sovellushankinnan suunnittelun tieteellisten julkaisujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyyn. Tavoitteenamme oli ottaa järjestelmällinen määrittely käyttöön vuoden 2023 aikana, mutta sovelluksen käyttöönotto on siirtynyt.

Vertaisarvioidut julkaisut tyypeittäin 2023

Ympyrädiagrammi, josta näkee vertaisarvioidut julkaisut tyypeittäin. Vuonna 2023 alkuperäisartikkeleita tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistiin 111 eli selkeästi eniten. Katsausartikkeleita tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistiin 6 kappaletta. Artikkeleita konferenssijulkaisuissa julkaistiin 5 kappaletta ja lukuja tai artikkeleita tieteellisessä kirjassa 1 kappale.

Lausunnot tukevat yhteiskunnallista päätöksentekoa

Tavoitteenamme on hyvä toimintatapa.

Näin etenimme vuonna 2023

GTK on asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa viranomaisia päätöksenteossa arvioimalla muun muassa lupahakemusten, YVA-menettelyjen ja lakivalmistelujen oikeellisuutta. Annamme pyydettäessä lausuntoja asiantuntemukseemme kuuluvista aiheista.

Yleensä lausuttava asia liittyy jonkin suunnitellun toiminnan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi annamme lausuntoja erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin sekä muihin hallinnonalojen kehittämisprojekteihin. Ympäristönsuojelulaissa GTK on määritelty asiantuntijaorganisaatioksi ympäristölupia koskeviin lausuntoihin. Hyvän hallintotavan mukaisesti emme anna lausuntoja asioista, joista olemme tehneet maksullisia selvityksiä.

Vuonna 2023 GTK:lle saapui lausuntopyyntöjä yhteensä 136 kpl, joista geologian alan lausuntoja lausuttiin 72 kpl, ja hallinnollisia tai muita lausuntoja lausuttiin 21 kpl. Geologian alan lausunnoista 47 % liittyi lupaprosesseihin. Lausuntopyyntöjen määrä on pysynyt tasaisen korkeana viime vuodet (2021: 125 kpl / 2022: 140 kpl).

Vuonna 2023 GTK:lta pyydettiin lausuntoja muun muassa EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen valmisteluun, merituulivoiman rakentamiseen, kaivosteollisuuden lupaprosesseihin, ympäristövaikutusten arviointeihin sekä kaavoitukseen. Lausuntojen lisäksi laadittiin useita kaivannaistoimintaan liittyviä vastineita muun muassa GTK:n omasta toiminnasta sekä ympäristölupapäätöksistä tehdyistä valituksista.

Case

Tavoitteiden saavuttamista epävakaassa maailmantilanteessa

Epävakaasta maailmantilanteesta ja kiristyvästä taloustilanteesta huolimatta viime vuosi oli GTK:lle onnistunut.