Yhteistyö ja kumppanuus

Tarjoamalla viimeisintä tutkimukseen perustuvaa tietoa, kouluttamalla asiantuntijoita Suomessa ja maailmalla sekä kehittämällä ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa, voimme edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta muodostettuja strategisia tavoitteitamme.

  • Edistämme ympäristövaikutukset huomioon ottavien teknologioiden kehittämistä, siirtoa ja levittämistä kehitysmaihin.
  • Tehostamme kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta.

Miten voimme toiminnallamme vaikuttaa tavoitteeseen

Toimimme Suomessa ja maailmalla yhdessä kumppaneiden kanssa. Osaamisemme maailmalla on arvostettua. Tarjoamme viimeisintä tutkimukseen perustuvaa tietoa, koulutamme paikallisia asiantuntijoita ja kehitämme ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Yhdistämme kumppaneiden kanssa eri tieteenalojen osaamisen ja menetelmät.

Edistämme ympäristöä huomioivien teknologioiden kehittämistä, siirtoa ja levittämistä mm. GTK Mintecin kautta. Euroopassa ainutlaatuinen kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuus GTK Mintec edistää kestävää kaivostoimintaa sekä Suomessa että maailmalla.

Asiantuntijamme edustavat Suomea Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkostossa (EIONET). Seurantaverkostoon kuuluu 38 eurooppalaista maata ja Euroopan ympäristökeskus, European Environment Aagen EEA. Verkoston tehtävänä on seurata Euroopan ympäristön tilaa ja kerätä ajankohtaista ympäristötietoa. Verkostolla on myös tärkeä asema tiedepolitiikassa ja se toimii puolueettoman tiedon välittäjänä avustaen politiikkoja päätöksenteossa.

Olemme lisäksi merkittävien kansainvälisten konsortioiden, kuten CCOP:Coordinating Committee for Geosciences Programmes in East and Southeast Asia – RCUG Regional Center for Urban Geology), yksi perustajajäsenistä.

Olemme mukana YK:n Ympäristöohjelman (UNEP) työssä. Olemme aktiivisesti mukana Euroopan laajuisessa yhteistyössä raaka-aineiden luokittelussa YK:n UNFC-luokittelun mukaisesti. Vuonna 2023 GTK hyväksyttiin UNEP:n toimittajaksi.

Näin etenimme vuonna 2023

Vuonna 2023 käynnissä oli 42 kansainvälistä asiakasprojektia. Kansainvälisten IKI-projektien määrä vuonna 2023 oli 7 ja kumppanuusmaita meillä oli vuoden aikana 8.

Kasvanut maailmanlaajuinen raaka-aineiden kysyntä, kiire saavuttaa ilmastotavoitteet sekä lisääntynyt geopoliittinen epävakaus ovat vauhdittaneet tarvetta kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi Euroopassa. Euroopan kriittisten raaka-aineiden asetus (CRMA) hyväksyttiin vuonna 2023. Arvioimme, että se avaa Suomelle mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. Asetus painottaa strategisia kumppanuuksia: kumppanuudet ovat tärkeitä raaka-aineiden tuottamisen ja kumppanimaan raaka-aineiden jalostamisen tukijana.

GTK on ollut mukana esimerkiksi EU:n ja Namibian kumppanuuden rakentamisessa, ja yhteistyö jatkuu.

CRMA vahvistaa entisestään GTK Mintecin roolia globaalina kestävän kaivosteollisuuden edistäjänä. GTK Mintecin toimistotilojen ja laboratorion uudistaminen ja modernisointi eteni vuonna 2023. GTK Minteciin on hankittu uusinta kiertotaloutta ja kestävää kaivostoimintaa edistävää teknologiaa. GTK Mintecin kokonaisuudesta on kerrottu Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria -tavoitteen alla.

Vuonna 2023 käynnissä oli Business Finlandin rahoittama markkinaselvityshanke Kenian tekopohjaveteen liittyen. Olimme myös mukana kehittämässä kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista Sambiassa.

Etenimme kuusi vuotta kestävässä Saudi-Arabian kallioperän kartoittamiseen liittyvässä projektissa. Projekti liittyy Suomen ja Saudi-Arabian valtioiden välisiin sopimuksiin taloudellisen ja teknologisen yhteistyön edistämisestä, ja edesauttaa osaltaan Saudi-Arabiaa vähentämään riippuvuuttaan öljystä.

18 SDG-tavoitetta 17 edistävää projektia vuonna 2023

Case

Geotieto-osaaminen parantaa varautumista ilmastonmuutokseen

GTK:lla on Uzbekistanissa käynnissä projekti, jossa vahvistetaan paikallista geotieto-osaamista.