Miljö

Vårt forskningsarbete stöder en hållbar och ansvarsfull användning av naturresurser. Vi främjar den gröna omställningen och att målen för kolneutralitet uppnås i Finland och i det internationella samarbetet. Vi strävar i vår verksamhet efter att minimera de negativa miljökonsekvenserna av verksamheten genom att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Målet med vårt ansvarsarbete är ett positivt handavtryck, det vill säga en positiv inverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi strävar efter att förebygga och minimera de negativa miljökonsekvenserna av vår verksamhet. Vi har en separat miljöpolicy och i vår verksamhet beaktar vi miljöaspekter i enlighet med den.

Prioriteringar i GTK:s miljöansvar:

  • Miljöpolicyn och att främja målen i den
  • Kartläggning av det ekologiska fotavtrycket och att fotavtrycket minskar (anskaffningar, resor, lokaler)

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy grundar sig på vårt organisationsmål: vi tillhandahåller samhället och företag lösningar som bygger på geovetenskaplig kompetens för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Vår verksamhet följer miljölagstiftningen och de myndighetsföreskrifter som gäller verksamheten samt de mål som fastställts i GTK:s miljöpolicy. Vi beaktar miljöaspekterna när vi bestämmer riktlinjerna för datainsamlings- och forskningsverksamheten, i de tjänster vi producerar för våra kunder, i personalutbildningar och i annan utveckling. Vi ser till att de miljölagar och andra författningar och anvisningar som gäller vår verksamhet står till personalens förfogande.

Vi beaktar hållbara och miljömässigt ansvarsfulla verksamhetssätt i projektledningen och projektpraxis. Vi minimerar miljökonsekvenserna vid fältarbete och resor. Vi håller på att förbereda rapporteringen av den ekologiska, sociala och ekonomiska fotavtrycksinformation som vår verksamhet orsakar.

I egenskap av expert på geodata och processer som bearbetar jordmånen granskar GTK miljökonsekvenserna på ett omfattande och tvärvetenskapligt sätt. Vid bedömningen av miljöaspekter tar vi kontakt med olika intressentgrupper. Vi stöder myndigheterna i deras beslutsfattande genom att på begäran ge utlåtanden om ämnen som hör till vår expertis; till största delen gäller begäran om utlåtande miljökonsekvenserna av någon planerad verksamhet. I miljöskyddslagen definieras GTK som en expertorganisation i utlåtanden om miljötillstånd. I enlighet med god förvaltningssed ger vi inte utlåtanden om ärenden där avgiftsbelagda utredningar har gjorts.

Geovetenskaperna har globalt sett en viktig roll i att FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) uppnås. Geologisk forskning främjar bland annat hanteringen av klimatförändringens konsekvenser, stöder beslutsfattandet om miljöförändringar och miljöskydd samt säkerställer att de kritiska råvarorna är tillräckliga och används på ett hållbart sätt. Inom GTK har vi prioriterat fem av FN:s globala mål, som vi i störst utsträckning och mest effektivt kan främja genom vår kärnverksamhet. De prioriterade målen omfattar alla delområden som är centrala med tanke på miljöns hållbarhet. För varje projekt inom GTK fastställer vi ett primärt mål bland FN:s globala mål som vi också med projektets mål stöder.

Vi följer upp genomförandet av miljöpolicyn och verksamhetssätt i anslutning till den. I ledningens årliga kvalitetsgranskning konstateras de åtgärder som ska vidtas för att främja kvalitets- och miljömålen och läget för de utvecklingsåtgärder som vi kommit överens om vid föregående kvalitetsgranskning. En viktig uppföljningsmekanism är den årliga hållbarhetsrapporten, som synliggör för våra intressentgrupper de åtgärder vi vidtagit.

Våra interna anvisningarna stöder beaktandet av miljökonsekvenserna. Till exempel i upphandlingsanvisningen beskrivs förfaranden för att beakta miljökonsekvenserna i konkurrensutsättningen. I listan för identifiering och kontroll av riskerna vid fältarbeten ges anvisningar om granskning av miljöns tillstånd och eventuella fortsatta åtgärder, som kvitteras som utförda när fältarbetet avslutas. Vi har utsett de ansvariga för övervakningen av att miljöanvisningarna följs.

Vi förutsätter att våra underleverantörer är insatta i GTK:s miljöpolicy och miljömål när de producerar tjänster och vi uppmuntrar dem att följa samma principer.

GTK:s miljömål

  • Iaktta statsförvaltningens allmänna miljömål.
  • Öka och bibehålla miljömedvetenheten hos alla anställda.
  • Beakta miljöaspekter i inriktningen av datainsamlings- och forskningsverksamheten samt i de tjänster som produceras för kunderna.
  • Rikta köpta tjänster till leverantörer som förbinder sig att följa de verksamhetssätt som GTK:s miljöpolicy förutsätter.
  • Minska miljöbelastningen ändamålsenligt och kontinuerligt i vår egen verksamhet bl.a. genom följande metoder: vi gynnar utsläppssnåla reseformer; vi strävar efter så gott som papperslösa arbetssätt; vi fattar socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara upphandlingsbeslut; vi minskar olägenheter som förorsakas av fältverksamheten; vi effektiviserar användningen och återvinningen av material; vi beaktar fastigheternas energieffektivitet.