Vastuullisuustavoitteet

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n Agenda 2030 -tavoitteita sekä valtionhallinnon Agenda 2030 -tiekarttatyötä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat viitekehyksen vastuullisuustyöllemme. Olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi tavoitetta ja niiden alatavoitteet, joita voimme tutkimustyöllämme merkittävimmin edistää. Valitut viisi tavoitetta on johdon syksyllä 2021 valitsemia, ja ne on johdettu strategiastamme 2020‒2023. Arvioimme, että näiden priorisoitujen tavoitteiden osalta kädenjälkemme on vaikuttavinta. Priorisoitujen tavoitteiden lisäksi edistämme myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuonna 2022 määrittelimme valituille viidelle kestävän kehityksen tavoitteelle GTK:n strategiset vastuullisuustavoitteet, joiden etenemistä seuraamme vuosittain vastuullisuusraportissa.

Priorisoimamme viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja niille määritetyt strategiset tavoitteet. Priorisoidut tavoitteet ovat: puhdas vesi ja sanitaatio; edullista ja puhdasta energiaa; kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria; vastuullista kuluttamista; sekä yhteistyö ja kumppanuus.

 

Projektimme ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Toiminnalliset tuloksemme syntyvät projektityön tuotoksina. Tämän vuoksi projektitoimintamme on tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kannalta ratkaisevan tärkeää.

Tutkimus- ja projektitoimintamme jakautuu omarahoitteiseen, yhteisrahoitteiseen, yhteistoimintaan ja maksulliseen toimintaan. Omarahoitteista tutkimustoimintaa teemme valtion budjettirahoituksella. Yhteisrahoitteisissa projekteissa toimimme yhdessä kumppaneiden kanssa esimerkiksi Suomen Akatemian tai EU:n rahoittamissa projekteissa.

Maksullista tutkimustoimintaa teemme suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille ja yhteisöille. Maksullinen toimintamme keskittyy markkinasektoreille, joissa on tarvetta GTK:n tutkimukseen perustuvalle osaamiselle. Asiakkaitamme ovat muun muassa kaivannaisteollisuuden, vesi- ja ympäristöhuollon, energia-sektorin, metalli- ja kemianteollisuuden sekä väylien ja rakentamisen yritykset ja yhteisöt.

Olemme seuranneet vuodesta 2021 alkaen projektikantaamme suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin siten, että määritämme, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta kukin projekti ensi sijassa edistää. Alla olevan taulukon kohta ’muu’ tarkoittaa, että projektille ei ole määritelty, mihin kestävän kehityksen tavoitteeseen se kytkeytyy. ’Muut toiminnot’ tarkoittaa GTK:n muuta kuin projektitoimintaa, esimerkiksi tukitoimintoja.

Tavoitteenamme on tuottaa tulevaisuudessa vastaava tieto myös GTK:n tieteellisten julkaisujen osalta.

Pylväsdiagrammi ja infografiikka, jossa näkyy projektien kokonaismäärä ja jakauma vastuullisuusteemoittain sekä niihin käytetyt henkilötyövuodet vuosina 2021 ja 2022. Kukin teema on liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jota määritetyillä projekteilla pyritään edistämään. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin määritettyjen projektien osuus kasvoi selkeästi vuonna 2022.

 

Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu

Vastuullisuustyömme tavoitteena on positiivinen kädenjälki, eli myönteinen vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa tärkein keinomme vaikuttaa valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on tuottaa niihin liittyvää tietoa ja ratkaisuja.

Tarkastelemme vastuullisuutta lisäksi ympäristön, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden kautta. Kuvaamme näiden tavoitteiden edistymistä vuosittain vastuullisuusraportissamme kädenjälki- ja jalanjälkinäkökulmasta.

 

Ympäristövastuu

• Ympäristöpolitiikka ja sen päämäärien edistäminen
• Jalanjäljen kartoitus ja jalanjäljen pienentäminen (hankinnat, matkustus, toimitilat)


Sosiaalinen vastuu

• Yhdenvertainen, monimuotoinen ja tasa-arvoinen työyhteisö
• Työturvallisuuden edistäminen
• Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
• Houkutteleva työnantaja

Hallinnollinen vastuu

• Korkea asiakastyytyväisyys
• Kestävät hankinnat
• Tieteen avoimuus ja vuoropuhelu
• Kestävä talous ja tuloksellisuus