Moreenigeokemian näytteet

Alueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen näytteet
Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien perusteella. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Huom. tallessa oleva näyte on tuo seulottu alle 0,06 mm jauhe, ei alkuperäinen maastonäyte!
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Moreeniaineksen kemiallisten ominaisuuksien määrittäminen malminetsinnän ja ympäristötutkimuksen tarpeisiin.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Alueellinen moreenigeokemia (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet.
Volyymi: Kokonaisnäytemäärä on 82 062 kpl ( x 3 fraktiota: hieno-, keski- ja karkea-), josta arkistossa tallessa noin 95 %.
Erotuskyky (näytetiheys): 1 näyte / 4 km2
Kattavuus: Aineisto kattaa koko Suomen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1983 – 1991
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Pieneen muovipurkkiin pakattu jauhe, paino n. 5-30 g.
Näytteen identifiointi: Havaintotunnus (vuosi, havaintonumero)
Resurssin osoite: Näytepisteet kartalla: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto, Loppi
Avainsanat: geologia, maaperä, moreeni, alkuaineet, geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, purovesi, kartoitus
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/regional_till_geochemistry.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-15
Kohdentavan moreenigeokemiallisen kartoituksen näytteet
Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Kohdentavan moreenigeokemiallinen kartoituksen näytteet koostuvat Geologian tutkimuskeskuksessa vuosina 1971-1983 linjamuotoisella näytteenotolla kerätyistä maaperänäytteistä. Näytemateriaalina on enimmäkseen moreeni, mutta myös lajittuneita mineraalisia maalajeja, rapakalliota ja näiden sekoittuneita välimuotoja. Näytteitä on 385 000 kpl, josta jäljellä arkistossa noin 300 000. Taltioitu on sekä hienofraktio (P eli alle 0,06 mm) että keskifraktio (K eli 0.06-0.25 mm ). Niitä kerättiin valtakunnallisesti harkinnanvaraisessa järjestyksessä 1:100 000 -karttalehdittäin. Linjamuotoinen näyteverkko ei kata koko maata.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Geokemiallisen tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa alkuaineiden levinneisyyttä maankamarassa.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kohdentava moreenigeokemia (Hakku:https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm, ja niistä on analysoitu emissiokvantometrillä 17 alkuaineen pitoisuudet.
Volyymi: Kokonaisnäytemäärä on 385 000 kpl, josta jäljellä arkistossa noin 300 000 (75%). Saatavuus vaihtelee alueesta riippuen.
Erotuskyky (näytetiheys): Pistetiheys maaperänäytteenotossa vaihtelee välillä 6-12 kpl/km2. Linjaväli on 500-2000 metriä ja pisteväli 100-400 metriä. Näytteenottosyvyys vaihtelee suuresti, mutta on keskimäärin 2 m.
Kattavuus: Aineisto kattaa valikoituja osia Pohjois-Suomesta ja Laatokka-Perämeri-vyöhykkeeltä.
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1971-1983
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Pieneen muovipurkkiin pakattu jauhe, paino vaihtelee muutamista grammoista noin 30 grammaan hienofraktiolla, ja noin 10-30 g keskifraktiolla.
Näytteen identifiointi: Havaintotunnus (vuosi, havaintonumero, syvyys)
Resurssin osoite: https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=13
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto, Loppi
Avainsanat: geokemia, moreeni, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, alkuaineet
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/targeting_till_geochemistry.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2019-04-26
Kohteellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen näytteet, GTK
Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Maaperän geokemiallista luonnetta ja alkuaineiden pitoisuusvaihteluja ilmentävää näyteaineistoa on kerätty Suomen alueelta 1960-luvulta lähtien. Näytemateriaali on pääasiassa moreeni- ja rapakallioainesta, mutta paikoin mukana on myös lajittuneita maalajitteita sekä myös kallio- että lohkarenäytteitä. Moreeninäytteistä on pääasiassa seulottu analyysiin alle 0,06 mm lajite. Rapakalliosta on vastaavasti seulottu 0,06 mm lajite tai jauhettu fraktio. Osa moreeninäytteistä on jauhettu kokonaan ilman esiseulonta. Näytteistä on tehty monialkuainemääritykset kuningasvesi- tai typpihappouutoksista. Pääasiallisia määritysmenetelmiä ovat olleet atomiabsorptiospektrofotometri (FAAS ja GAAS) ja/tai plasma-atomiemissiospektrometri (ICP-AES), kvantometri (EKV).
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään kohteellisen luonnonvarojen kartoituksen tueksi sekä tieteellisen tutkimuksen, ympäristöhoidon ja muun yhteiskuntaelämän tarpeisiin.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kohteellinen moreenigeokemia, GTK (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: Näytteistä on seulottu analyysiin pääasiassa < 0,06 mm lajite. Näytteistä on analysoidut alkuaineet vaihtelevat käytetyistä menetelmistä riippuen.
Volyymi: Kokonaisnäytemäärä on 468 481 kpl, josta arkistossa jäljellä arviolta noin 350 000 eli noin 75%.Saatavuus vaihtelee alueesta riippuen.
Erotuskyky (näytetiheys): vaihteleva; aineistoa on kerätty linjamaisena, verkkomaisena ja pistemäisenä, tutkimuksen ja -kohteen luonteesta riippuen.
Kattavuus: vaihteleva, kohteellinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1960-luvulta alkaen
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Pieneen muovipurkkiin pakattu jauhe, paino vaihtelee muutamista grammoista noin 30 grammaan.
Näytteen identifiointi: Havaintotunnus (vuosi, havaintonumero, syvyys)
Resurssin osoite: https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=59
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto, Loppi
Avainsanat: Maaperä, malminetsintä, näytteenotto, alkuaineet, moreeni, geokemia, näytteenotto, kemiallinen analyysi
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/gtk_detailed_till_geochemistry.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2019-02-07
Kohteellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen näytteet, OKU
Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Vuosina 2003-2007 toimineen Outokumpu-GTK-tiedonsiirtoprojektin yhteydessä GTK:lle luovutettiin yhteensä noin 500 000 kpl Outokumpu Mining Oy:n hallussa ollutta kohteellisen moreeninäytteenoton näytettä. Näytteet on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n malminetsinnän toimesta. Aineisto sisältää pääasiassa moreenigeokemian näytteitä, mutta Rautaruukki Oy:n analyysiaineisto sisältää myös kalliogeokemian ja purosedimenttigeokemian näytteitä.
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Aineisto on kerätty vuosina 1970-1998 Outokumpu Mining Oy:n, Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n kohteellisen malminetsinnän käyttöön.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Kohteellinen moreenigeokemia, OKU (Hakku: https://hakku.gtk.fi/)
Aineiston analysointitietoja: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/oku_detailed_till_geochemistry.html
Volyymi: Kokonaisnäytemäärä on noin 500 000 kpl, jäljellä noin 90%.
Erotuskyky (näytetiheys): vaihteleva; aineistoa on kerätty pistemäisenä, linjamaisena ja verkkomaisena tutkimuksen ja kohteen luonteesta riippuen.
Kattavuus: vaihteleva, kohteellinen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1970-1998
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Pieneen muovipurkkiin pakattu jauhe, paino vaihtelee muutamista grammoista noin 30 grammaan.
Näytteen identifiointi: Havaintotunnus (vuosi, havaintonumero)
Resurssin osoite: https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=58
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto, Loppi
Avainsanat: Geokemia, malminetsintä, näytteenotto, analyysi, moreeni
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/oku_detailed_till_geochemistry.html
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2019-02-07