Prover från morängeokemi

Prover från regional geokemisk moränkartläggning
Sammanfattning av materialets innehåll:Proverna är tagna av oförändrad morän (C-horisont) under grundvattenytan på cirka 1,5–2 meters djup. Proverna är fältkombinationsprover, de kalkylmässiga koordinaterna för provtagningspunkten som är sparade i materialet har kalkylerats utgående från koordinaterna för 3–5 delprover. Delproverna kan även vara samlingsprover av linjeformad morän. Det ursprungliga användningssyftet för materialet var malmprospektering. Obs! Provet som finns i förvar är det utsorterade pulvret med storleken <0,06 mm, inte det ursprungliga markprovet!
Ursprungligt användningssyfte:Fastställande av de kemiska egenskaperna hos moränmaterial för malmprospektering och miljöforskning.
Geodatatjänst för materialet:Regional morängeokemi (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Av proverna har material som är under 0,06 mm utsorterats för analys. Av proverna har halterna av ungefär 25 grundämnen som löses upp i kungsvatten analyserats.
Volym: Det totala antalet prover är 82 062 st. (x 3 fraktioner: fint, medel och grovt), varav cirka 95 % är sparade i arkivet.
Upplösning (provtäthet):1 prov/4 km2
Omfattning:Materialet omfattar hela Finland
Provtagningsår (tidsreferens):1983 – 1991
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Pulver förpackat i en liten plastburk, vikt ca 5–30 g.
Identifiering av provet:Observationskod (år, observationsnummer)
Resursens adress:Provtagningspunkter på kartan: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor
Nyckelord:geologi, jordmån, morän, grundämnen, geokemi, bäcksediment, kartläggning, provtagning, kemisk analys, geokemiska undersökningar, geokemiska provinser, bäckvatten
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/regional_till_geochemistry.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:2020-01-15
Prover från platsbunden geokemisk moränkartläggning
Sammanfattning av materialets innehåll:Proverna från den platsbundna geokemiska moränkartläggningen omfattar markprover som samlats in av Geologiska forskningscentralen under perioden 1971–1983 utmed provtagningslinjer. Provmaterialet består till största delen av morän, men även av sorterade mineraljordarter, rapakivi och blandade mellanformer. Materialet omfattar cirka 385 000 prover, av dessa finns cirka 300 000 kvar i arkivet. Såväl finfraktionen (P eller under 0,06 mm) som mellanfraktionen (K eller 0.06–0.25 mm) finnsbevarad. Provinsamlingen skedde i behovsprövad turordning från lokaler efter det riksomfattande 1:100 000-kartbladsnätet. Provtagningslinjenätverket täcker inte hela landet.
Ursprungligt användningssyfte:Uppgiften för den geokemiska undersökningen var att kartlägga grundämnenas utbredning i jordmånen och berggrunden.
Geodatatjänst för materialet:Platsbunden morängeokemi (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Ur proverna har fraktionen som är under 0,06 mm siktats ut för analys av 17 grundämneshalter med emissonskvantometri.
Volym:Det totala antalet prover är cirka 385 000 st., av dessa finns cirka 300 000 (75 %) bevarade i arkivet. Tillgängligheten varierar efter region.
Upplösning (provtäthet):Punkttätheten vid markprovtagningen varierar i intervallet 6–12 st./km2. Linjeavståndet är 500–2000 meter och punktavståndet 100–400 meter. Provtagningsdjupet varierar kraftigt men är i genomsnitt 2 meter.
Omfattning:Materialet omfattar valda delar av Norra Finland och zonen Ladoga-Bottenhavet.
Provtagningsår (tidsreferens):1971-1983
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Pulver förpackat i en liten plastburk, vikten varierar från några gram upp till cirka 30 gram för finfraktionen och cirka 10–30 gram för mellanfraktionen.
Identifiering av provet:Observationskod (år, observationsnummer, djup)
Resursens adress:https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=13
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor
Nyckelord:geokemi, morän, kartläggning, provtagning, kemisk analys, geokemiska undersökningar, grundämnen
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/targeting_till_geochemistry.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata@gtk.fi
Metainformationens datering:26.4.2019
Prover från lokaliserande geokemisk moränkartläggning, GTK
Sammanfattning av materialets innehåll:Provtagningsmaterialet som visar jordmånens och berggrundens geokemiska karaktär och variationen i grundämneshalter har samlats från Finlands territorium sedan 1960-talet. Provtagningsmaterialet är i huvudsak morän- och rapakivi-material, men där ingår också sorterade jordfraktioner samt berg- och blockprover. Från moränproverna har i huvudsak fraktionen under 0,06 mm siktats ut för analys. Av rapakivi har på motsvarande sätt siktats ut fraktionen under 0,06 mm eller så har en fraktion malts fram. En del av moränproverna har malts i sin helhet utan föregående siktning. För proverna har det gjorts multigrundämnesbestämningar med kungsvatten- eller salpetersyralakning. De huvudsakliga bestämningsmetoderna har varit atomabsorptiospektrofotometri (FAAS och GAAS) och/eller plasma-atomemissionspektrometri (ICP-AES), kvantometri (EKV).
Ursprungligt användningssyfte:Materialet används som stöd för platsbunden kartläggning av naturresurser samt för behov inom vetenskaplig forskning, miljövård och annat samhällsliv.
Geodatatjänst för materialet:Platsbunden morängeokemi, GTK (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Av proverna har i huvudsak fraktionen under 0,06 mm utsorterats för analys. De grundämnen som analyserats ur proverna varierar beroende på de metoder som använts.
Volym: Det totala antalet prover är cirka 468 481 st., av dessa finns cirka 350 000 eller 75 procent bevarade i arkivet. Tillgängligheten varierar efter region.
Upplösning (provtäthet):varierande; materialet har samlats in linjeformigt, nätformigt och punktformigt, beroende på undersökningens och objektets karaktär.
Omfattning:varierande, platsbunden
Provtagningsår (tidsreferens):Från 1960-talet
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Pulver förpackat i en liten plastburk, vikten varierar från några gram upp till cirka 30 gram.
Identifiering av provet:Observationskod (år, observationsnummer, djup)
Resursens adress: https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=59
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor
Nyckelord:Jordmån, malmprospektering, provtagning, grundämnen, morän, geokemi, provtagning, kemisk analys
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/gtk_detailed_till_geochemistry.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata@gtk.fi
Metainformationens datering:7.2.2019
Prover från platsbunden geokemisk moränkartläggning, OKU
Sammanfattning av materialets innehåll:Under Outokumpu-GTK:s informationsöverföringsprojekt som pågick 2003–2007 fick GTK cirka 500 000 st. platsbundna prover från moränprovtagning som Outokumpu Mining Oy förfogade över. Proverna har samlats in 1970–1998 vid malmprospektering av Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy och Rautaruukki Oy. Materialet innehåller i huvudsak geokemiska moränprover, men Rautaruukki Oy:s analysmaterial innehåller också geokemiska bergprover och bäcksedimentprover.
Ursprungligt användningssyfte:Materialet har samlats in under 1970–1998 för platsbunden malmprospektering av Outokumpu Oy, Lapin Malmi Oy och Rautaruukki Oy.
Geodatatjänst för materialet:Platsbunden morängeokemi, OKU (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/oku_detailed_till_geochemistry.html
Volym:Det totala antalet prover är cirka 500 000 st., kvar finns cirka 90 procent.
Upplösning (provtäthet):varierande; materialet har samlats in punktformigt, linjeformigt och nätformigt, beroende på undersökningens och objektets karaktär.
Omfattning:varierande, platsbunden
Provtagningsår (tidsreferens):1970-1998
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Pulver förpackat i en liten plastburk, vikten varierar från några gram upp till cirka 30 gram.
Identifiering av provet:Observationskod (år, observationsnummer)
Resursens adress:https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search?location_id=58
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor
Nyckelord:Geokemi, malmprospektering, provtagning, analys, morän
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/oku_detailed_till_geochemistry.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata@gtk.fi
Metainformationens datering:7.2.2019