Siirry sisältöön

Raaka-aineiden karakterisointi

GTK karakterisoi erilaisin menetelmin materiaaleja monenlaisiin asiakastarpeisiin. Tarjoamme puolueetonta tutkimustietoa muun muassa materiaalien raaka-ainepotentiaalista, arvoaine- ja haitta-ainesisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi.

Henkilö työskentelee laboratoriolaitteen luona.

Palvelun hyödyt

GTK:n kokemus ja kattava laitekanta takaavat korkean laadun

GTK:n korkealuokkainen laitekanta sekä pitkä kokemusgeologisten raaka-aineiden karakterisoinnista varmistavat tutkimusten ja raportoinnin korkean laadun.

Arvio mineralogiasta ja koostumuksesta auttaa suunnittelussa

Tarkka arvio näytteen mineralogiasta ja koostumuksesta on lähtökohta jatkojalostuksen suunnittelemiseksi ja optimoimiseksi.

Menetelmäkehitys ja kokeelliset tutkimukset mahdollisia

Karakterisoinnissa voimme kehittää menetelmiä ja tehdä kokeellista tutkimusta.

GTK karakterisoi laaja-alaisesti erilaisia materiaaleja

Tutkimusmateriaalit voivat olla primäärisiä mineraali- ja malminäytteitä tai mm. sedimenttejä, prosessointijakeita, metalliseoksia, rikastushiekkoja, kuonia, tuhkia, pölyjä, teollisuuden sivutuotteita, rakennusmateriaaleja ja muita tuotteita. GTK tuottaa analytiikkaa tuottaa erilaisten materiaalien mineraalikoostumuksesta, raaka-ainepotentiaalista, materiaalien arvoainesisällösta, haitta-aineista ja materiaalin hyödynnettävyydestä käyttökohteisiin.

GTK:n tutkimuspalvelut mahdollistavat primääristen ja sekundääristen materiaalien monipuolisen karakterisoinnin, joka antaa tietoa niiden raaka-ainepotentiaalista, arvoainessisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi. Näiden seikkojen ohella GTK selvittää raaka-aineiden haitta-ainessisältöä sekä mahdollisia muita pitkäaikaiskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten materiaalin rakennetta ja faasikoostumusta.

Tutkimustieto mahdollistaa geologisten raaka-aineiden turvallisen hyödyntämisen.

Karakterisointimenetelmiin liittyvät tutkimuspalvelut tarjoavat tietoa erilaisista materiaaleista monenlaisiin asiakastarpeisiin

Raaka-aineiden karakterisointiin liittyvä tutkimusta tehdään asiakkaan tarpeisiin määritellyllä tutkimuskokonaisuudella. Tyypillisesti raaka-aineiden karakterisointia tarvitaan seuraavilla toimialoilla ja palveluissa:

  • Malminetsintä
  • Kaivosteollisuus
  • Metallinjalostus
  • Mineraaliteollisuus
  • Ydinjätteiden loppusijoitus

GTK:n tutkimuspalvelut mahdollistavat primääristen ja sekundääristen materiaalien monipuolisen karakterisoinnin, joka antaa tietoa niiden raaka-ainepotentiaalista, arvoainessisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi. Näiden seikkojen ohella GTK selvittää raaka-aineiden haitta-ainessisältöä sekä mahdollisia muita pitkäaikaiskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten materiaalin rakennetta ja faasikoostumusta.

Henkilö työskentelee laboratoriolaitteen luona.

Mineraloginen ja isotooppigeologinen tutkimus – avain materiaalien karakterisoimiseen

Sovellettu mineralogia ja isotooppigeologia ovat avaintekijöitä kallioperän ja malmipotentiaalin tutkimuksessa.  Mineralogisia tutkimuksia ja erilaisia karakterisointimenetelmiä tarvitaan malmiesiintymän koko elinkaaren aikana: esiintymän arvioinnissa, kaivoksen ja rikastamon suunnittelussa sekä tuotteiden laatukontrollin aikana. Mineralogisia ja isotooppigeologisia tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa laajalti muidenkin geologisten materiaalien ja raaka-aineiden karakterisointiin.

Tutustu GTK:n Espoon tutkimuslaboratorioon

Prosessimineraloginen analyysi antaa pohjaa rikastusmenetelmien kehittämiselle

Mineralogisista analyyseistä on kehittynyt oleellinen työkalu kehitettäessä mm. mineraalien rikastusmenetelmiä. Analyysissa keskeistä on materiaalien karakterisointi ja mineraloginen data rikastusprosessien optimoimiseksi ja arvoaineiden mahdollisimman korkean talteenoton varmistamiseksi. Viimeisin teknologia ja menetelmät ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia karakterisoida malminetsinnän, kaivostoiminnan ja rikastusprosessien tuotteita sekä erilaisia sekundäärisiä materiaaleja ja ympäristönäytteitä.

Tutustu rikastusmineralogiseen tutkimukseen GTK Mintecissä

Henkilö on lähellä laboratoriolaitetta, jota hän säätää ruuvimeisselin kanssa.

Kaivannaisjätteiden karakterisointi auttaa hallinnan suunnittelussa

Kaivannaisjätteiden ympäristöominaisuuksien karakterisointia voi hyödyntää mm. kaivannaisjätteiden hallinnan suunnittelussa ja ympäristöluvitukseen liittyvissä prosesseissa. Karakterisointi sisältää lyhytkestoisia geokemiallisia analyysejä, joilla voidaan arvioida haponmuodostus- ja neutralointipotentiaalia, sekä haitallisten alkuaineiden liikkuvuutta. Karakterisointi sisältää myös mineralogisia tutkimuksia tärkeimpien hapontuotto- ja neutralointipotentiaalista vastaavien mineraalien sekä haitallisten alkuaineiden lähteiden tunnistamiseksi.

Lisäksi GTK tarjoaa yksityiskohtaisempia tutkimuksia sivukivien pitkäaikaiskäyttäytymisestä, mukaan lukien pitkäkestoiset kenttätestaukset ja geokemiallinen mallinnus.

Kaivannaisjätealueet, kuten sivukivikasat, ovat haitallisten suotovesien päälähde. On tärkeää karakterisoida eri sivukivilajit ja arvioida niiden ympäristöominaisuudet ja pitkäaikaiskäyttäytyminen jo kaivosprojektin varhaisessa vaiheessa. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan suunnitella mm. jätealueiden rakenteet, vesienkäsittely ja kaivannaisjätteiden hyödyntäminen, jotka ovat tärkeä osa huonolaatuisten suotovesien mahdollisten vaikutusten torjumista tai lieventämistä.

Henkilö on selin kuvaan päin. Hän työskentelee laboratoriolaitteen kanssa ja katsoo sen isoa näyttöä.
UUTINEN

Rikastushiekasta vähähiilinen täyttömateriaali kaivosalueille ja korvaamaan betonia – tutkimus kestävän kaivostoiminnan tukemiseksi jatkuu

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Samaan aikaan louhittujen materiaalien kysyntä on kasvussa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä yrityspartnerit jatkavat tutkimusyhteistyötä kestävän kaivostoiminnan ja sen kiertotalouden tukemiseksi.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Laboratoriopäällikkö
+358295030197
Ryhmäpäällikkö
+358295035847
Erikoistutkija
+358295033999

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!