Gruv- och förekomstkartor

På den här sidan finns en samling tematiska kartor i pdf format som visar Finlands mineralförekomster, gruvor och förädlingsanläggningar för mineral och metall. Gruvkartorna uppdateras en gång i året, vanligen i april. Källan för information rörande brytningen är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Övrig information rörande företagen kommer huvudsakligen från företagens webbsidor eller deras meddelanden. Källan till förekomsterna är GTK:s mineralförekomstdatabas.

Detaljerad information finns på karttjänsten

GTK:s omfattande och detaljerade databaser täcker ett flertal ämnen och finns tillgänglig på karttjänsterna. T.ex Mineral Deposits and Exploration (MDaE) -karttjänsten visar Finlands mineralförekomster, gruvor, information från gruvregistret (Tukes) samt en stor mängd geologiskt och geofysiskt kartmaterial samt observations och mätningsdata.

Bekanta dig med karttjänsterna >

Finlands gruvor

En karta över Finland som visar gruvor i Finland 2023
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan visar de gruvor som var i drift och bröt metall- eller industrimineral på det datum då kartan uppdaterades. Kartan visar också de gruvor som bolagen planerar att åter ta i drift. Gruvorna anses vara i drift om brytning har rapporterats till TUKES föregående år. Dessutom har bolagens möjliga uppgifter om verksamhetens nedläggning eller start i någon gruva tagits i beaktande. Huvudprodukterna från metallmalmerna är någon metall. Alla andra gruvor som styrs av gruvlagen framställs på kartan som industrimineralgruvor. Dessa inkluderar karbonatgruvor, täljstensgruvor och ädelstensgruvor.

Gruvprojekt i Finland

 En karta över Finland som visar gruvprojekt i Finland 2023
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan visar projekt som på det datum då kartans uppdatering gjordes hade nått gruvprojektstadiet. Gruvprojekt betyder i detta sammanhang ett projekt där bolaget aktivt strävar till gruvdrift och vars planering är så långt gången att kommunikationsmyndigheten har publicerat programmet för miljökonsekvensbeskrivningen. På kartan finns markerat enbart de värde-ämnen som bolaget uppger att de planerar att producera. Förekomsterna kan också innehålla värde-ämnen vars produktion inte är planerad. Information om förekomsternas hela innehåll finns i GTK:s Mineralförekomstdatabas (MDaE).

REE är en förkortning av Rare Earth Elements, sällsynta jordmetaller. Till dessa hör yttrium, lantan, cerium, praseodym, neodym, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium och lutetium. Också skandium inkluderas ibland.

Gruvor och gruvprojekt i Finland

En karta över Finland som visar gruvor och gruvprojekt i Finland 2023
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Denna karta innehåller information från kartorna ”Finlands gruvor” samt ”Gruvprojekt i Finland”. Specifikationen rörande använt material beskrivs i dessa kartor.

Malmbrytning i gruvorna

Suomen kartta, johon on merkattu kaivosten malminlouhinta vuonna 2022
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan beskriver mängden malm som brutits under det senast rapporterade året och visar alla de gruvor som har rapporterat brytning till TUKES (Säkerhets- och kemikalieverket) under ifrågavarande år. I Finland finns förutom dessa också gruvor där ingen malm eller sidosten brutits under ifrågavarande år och sådana saknas från kartan. Bolagen har en lagstadgad skyldighet att rapportera (till gruvmyndigheten Tukes) hur mycket sten har brutits på de områden som har beviljats ett gruvtillstånden. Gruvmyndigheten (Tukes) publicerar dessa siffror under våren följande år.

Cirklarna på kartan representerar bruten malm i varje gruva. Cirkelns yta är direkt motsvarande till mängden ton bruten malm under ifrågavarande år. Cirklarna hjälper till att demonstrera storleksordningen på den numeriska tonmängden. Då den brutna mängden malm är mindre än 30 000 ton (under 0,03 miljoner ton), visas en stjärna på kartan eftersom en skalenlig cirkel vore verkligen liten.

Symbolen som representerar metallgruvorna är färgad turkos med en vit kant och de kemiska symbolerna representerar vad som bolaget uppger att de producerar (eller kommer att producera). De övriga gruvorna representeras av en färgsymbol med svart kant (wollastonit med symbolen Wo), som beskrivs i kartans förklaring. Av dessa är endast de tre största markerade på kartan.

Malmbrytning i metallgruvorna

En karta över Finland, på vilken malmbrytningen av metallmalmsgruvor år 2022 är markerad
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan beskriver mängden metallmalm som brutits under det senast rapporterade året. Specifikationen rörande använt material beskrivs i ”Malmbrytning i gruvorna”.

Industrimineral, ädelsten och täljstens malmbrytning

En karta över Finland som visar malmutvinning av industriella mineral-, ädelstens- och täljstensgruvor 2022
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan beskriver mängden malm som brutits under det senast rapporterade året i andra än metallgruvor. Det betyder industrimineralgruvor som bryter karbonat, sten för industrin, täljsten och ädelsten. Specifikationen rörande använt material beskrivs i ”Malmbrytning i gruvorna”.

Batterimineralgruvor och förädlingsanläggningar i Finland

En karta över Finland med mineralgruvor och bearbetningsanläggningar markerade
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan beskriver de väsentligaste gruvor, gruvprojekt och avancerade malmletningsprojekt samt processanläggningar för batterimineral som var aktuella när kartans uppdatering gjordes.

Kartan visar också globalt märkbara produktionsanläggningarna för gruvteknologi. Den här kartan anser att grafit, silver, kobolt, koppar, litium, bly, nickel, järn och zink är batterimineral. Endast de mineral som produceras eller planeras att producera är markerade på kartan.

Ett gruvprojekt betyder i detta sammanhang ett projekt som bolaget aktivt driver mot gruvdrift och vars planering är så långt gången att kommunikationsmyndigheten har publicerat programmet för miljökonsekvensbeskrivningen. Ett avancerat malmletningsprojekt uppfyller inte dessa kriterier.

Batterimineralförekomster i Finland

En karta över Finland med batterimineralfyndigheter markerade
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan visar de mineralförekomster där enligt GTK:s mineraldatabas åtminstone ett av huvudmineralen är ett batterimineral, kobolt, litium, grafit, nickel, koppar eller vanadin. Till batterimineral kan också räknas flera mineral men dessa är inte tagna i beaktande eftersom de inte hör till de mest kritiska eller därför att dessa förekommer i samma förekomster som redan är markerade på kartan. Som huvudmineral räknas högst 2 av förekomstens mest värdefulla mineral.

Färgen på symbolen representerar de viktigaste mineralet i varje förekomst. Symbolens storlek representerar förekomstens storleksordning rörande ifrågavarande mineral enligt INSPIRE-definitionen (se. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information, Annex F). Inom parentes under förekomstens namn finns markerat alla av de sex nämnda mineral som förekomsten producerar eller som är planerat att producera.

Ett gruvprojekt betyder i detta sammanhang ett projekt som bolaget aktivt driver mot gruvdrift och vars planering är så långt gången att kommunikationsmyndigheten har publicerat programmet för miljökonsekvensbeskrivningen. Ett avancerat malmletningsprojekt uppfyller inte dessa kriterier.

Metall och mineralförädling

Karta över Finland, där bearbetningen av metaller och mineraler är markerad
Genom att klicka på kartan kan du se en mer detaljerad pdf-fil.

Kartan visar de mest väsentliga metall och mineralprosessanläggningarna i Finland. Informationen är huvudsakligen insamlad från företagens webbsidor.