Rapporter för två områden i batterimineralprojektet har publicerats

Vid Geologiska forskningscentralen (GTK) inleddes ett batterimineralprojekt 2019 för att bedöma potentialen för förekomsten av metaller och mineraler som behövs för batteriproduktion i Finland. Huvudvikten har legat på undersökning av kobolt, litium och flakgrafit. Projektet har haft flera forskningsområden över hela Finland.

Den 26 maj 2023 publicerade GTK rapporter om undersökningar av mineralpotential i området Kides-Tohmajärvi och i Dragbacken i Kronoby i anknytning till projektet. Undersökningarna har gett ny information om mineralpotentialen i dessa områden, särskilt när det gäller litium.

GTK utför ofta sina undersökningar på områden som även privata malmletningsbolag är intresserade av. För tryggande av forskningsfriden och säkerställande av GTK:s opartiska verksamhet har GTK ansökt om ett förbehålls- eller malmletningsområde enligt gruvlagen för en del av undersökningsområden. Den 15 juni 2023 kl. 8.00 kommer GTK att överlämna en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om avstående från förbehållsområdet i Piilo (Kides) och från ansökan om Dragbackens malmletningsområde.

Målet för GTK:s lagstadgade verksamhet är att skapa och upprätthålla internationellt högklassig vetenskaplig information och sakkunskap inom geologi och att utarbeta innovationer för samhällets och näringslivets behov. Genom sin verksamhet främjar forskningscentralen näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stöder planeringen och genomförandet av samhällspolitik. GTK är en opartisk och icke vinstdrivande expertorganisation och agerar oberoende gentemot sina kunder.

Mer information

Investigation of Dragbacken lithium pegmatite occurrences, Kruunupyy, Ostrobothnia, Western Finland

Kiteen-Tohmajärven alueen Lipotentiaalitutkimukset 2019–2022

Asko Käpyaho, enhetchef, lösningar för mineralekonomi
Geologiska forskningscentralen GTK
Puh. 029 503 2327
asko.kapyaho@gtk.fi

Hanna Leväniemi, gruppchef
Geologiska forskningscentralen GTK
Puh. 029 503 2271
hanna.levaniemi@gtk.fi