Dataskyddsbeskrivning: Register för kontakt via webbplatsen gtk.fi

Uppdaterades 27.5.2020

Personuppgiftsansvarig Geologiska forskningscentralen
PB 96, 02151 Esbo
Tfn 029 503 0000 gtk@gtk.fi
Kontaktperson för frågor om registret Pauli Vartia
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter tietosuojavastaava@gtk.fi
Registrets namn Register för kontakt via webbplatsen
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter Personuppgifterna behandlas via webbplatsen www.gtk.fi i samband med behandling av kontakter som inkommer via kontaktformuläret.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på 1) den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, 2) avtalsförhållande och/eller 3) uppfyllande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelser. Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse är rätten att utöva befogad, motiverad och laglig försäljnings- och marknadsföringsverksamhet inklusive relaterad profilering.

Registrets datainnehåll och ifrågavarande personuppgiftskategorier I registret lagras uppgifter om personen som denne anger i kontaktformuläret på webbplatsen www.gtk.fi: förnamn, efternamn, uppgiftsrubrik, organisation, e-postadress och telefonnummer.
Förvaringstiden för personuppgifter och ifall detta inte är möjligt, definieringskriterier för förvaringstiden Uppgifterna baserar sig på yrkesmässiga relationer. Uppgifter om personliga egenskaper e.d. samlas inte in. Personuppgifterna tas bort ur registret när det har gått tre månader från kontakten.
Regelmässiga informationskällor Uppgifterna samlas in av personerna själva.
Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier Medarbetare på GTK som behandlar uppgifterna ansvarar för administration av webbplatsen eller behandling och rapportering av kontakter som inkommit via webbplatsen. Dessutom har leverantören av datasystemet åtkomst till uppgifterna i underhållssyfte.
Information om överföring av uppgifterna till tredjeländer och de skyddsåtgärder som används (inkl. information om befintligheten eller avsaknaden av kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd) och möjligheten att få en kopia på eller information om uppgifternas innehåll. Registrets uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.
Principerna för registrets skydd (manuellt material och elektronisk behandling) Systemleverantören ombesörjer det tekniska skyddet av uppgifterna tillsammans med GTK. Användningen av systemet har skyddats med användar-ID och lösenord. Endast utsedda personer inom organisationen har användarbehörighet. Uppgifterna behandlas fullständigt konfidentiellt.
Den registrerades rättigheter En person har rätt till åtkomst till sina uppgifter och rätt att begära om att de korrigeras. I anknytning till särskilda omständigheter har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter som berör honom eller henne. Den personuppgiftsansvarige kan trots det utifrån ett viktigt och motiverat skäl fortsätta behandlingen av personuppgifter. Ifall det ovannämnda skälet inte föreligger, kan den registrerade kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas. Ifall personen bestrider uppgifternas riktighet, kan behandlingen begränsas för att kontrollera uppgifternas riktighet.
Rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten Varje registrerad har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat, där hans eller hennes fasta boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett, ifall den personuppgiftsansvarige har nekat dig rätten att kontrollera dina personuppgifter eller vägrat korrigera dina uppgifter. I Finland kan du hänvisa fallet till dataskyddsombudsmannen för behandling.
Utgör lämnandet av personuppgifter en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt eller en förutsättning för ingående av avtal, samt måste den registrerade skicka in personuppgifter och vilka är följderna av att inte göra det? Det är frivilligt att lämna uppgifter.
Information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, samt åtminstone i dessa fall information om den logik med vilken uppgifterna behandlas och betydelsen för ifrågavarande behandling, samt möjliga följder för den registrerade. Automatiserat beslutsfattande förekommer inte.