Flotation

Flotation är den vanligaste anrikningsmetoden för malmer som innehåller metaller och för industrimineral. Flotationsprocesser som utvecklats för anrikning av mineral kan också användas för behandling av återvinningsmaterial, rengöring av förorenade marker, avfärgning av papper och vattenrening.

GTK Mineralteknik har mångsidig utrustning för flotationsundersökning och erfarenhet av anrikning av flera hundra malmer och andra prover. Undersökningarnas skala varierar från satstester i laboratoriet till stora kampanjer med kontinuerlig drift i provfabriken.

Undersökningen av ett nytt malmprov eller annat prov inleds med laboratorieprov. För dem behövs några tiotals kilo upp till några hundra kilo provmaterial, vanligen borrkärnor. Kemisk och mineralogisk analys av provet är en väsentlig del av undersökningens inledande skede. Genom laboratorieprover utreds de grundläggande variablerna för flotationen och de tillgångs-/förekomstnivåer för värdekomponenter som kan uppnås. Utifrån detta kan vi sedan planera prover i större skala antingen i minipilot- eller pilotdrift.

I laboratorieundersökningarna används flotationsmaskiner i vilka cellstorleken kan väljas från 1,5 liter till 15 liter. En specialegenskap hos våra flotationsmaskiner är automatiska anläggningar för avlägsnande av skummet, vilket garanterar att provresultaten kan upprepas med hög precision. De kemiska faktorerna vid flotationen regleras och följs upp genom mätning av pH, elektrodpotential och syrehalt.

Flotationsmaskinerna i minipilotkretsen för kontinuerlig drift har samma rotor-/statormekanismer som laboratorieanläggningarna, men i varje maskinenhet har installerats fyra på varandra följande celler. Med denna mobila anrikningskrets kan utföras undersökningar med provmängder om cirka 0,5–2 ton.

Provdrift i pilotskala erbjuder möjligheten att mångsidigt undersöka olika anrikningsscheman och olika metod- och utrustningsalternativ. Vanligen behövs cirka 50–300 ton provmaterial, ibland flera tusen ton. Den grundläggande flotationsutrustningen i flotationskretsarna består av mekaniska flotationsmaskiner med en cellstorlek från 50 liter till 1,5 kubikmeter. Vi har dessutom en 70 liters Skim-Air-maskin för grovflotation, en SIF-grovflotationscell (300 liter) samt flotationskolonner av flera olika slag med volymer från några liter till tre kubikmeter. För uppföljning och reglering av flotationskretsen har provfabriken utrustats med en analysator för kontinuerlig drift och med högklassig instrumentering och automation.