Pulverisering

Pulverisering är en av de mest krävande mineraltekniska delprocesserna, eftersom valet av den rätta krossnings- och malningsprocessen har stor betydelse för att separeringsprocessen ska lyckas.

Investerings- och användningskostnader för pulverisering utgör merparten av anrikningskostnaderna. Forskning av delprocessen har en avgörande roll i planeringen av en effektiv anrikningsprocess.

GTK Mintec har erfarenhet av att undersöka såväl pulverisering av malm som pulverisering av andra material. Våra pulveriseringsundersökningar stöds av tjänster för mineralogi och analyser. Undersökningar kan utföras i laboratorie-, minipilot- och pilotskalor. I undersökningar av malningsprocessen i en provfabrik kan vi mäta malmkvarnarnas effekt samt följa upp produktens kornstorleksfördelning och slamdensitet i malningskretsen genom on line-mätningar

I en typisk utredning av en pulveriserings-delprocess försöker man optimera hela malningskretsen för anrikningsprocessen. I malningsundersökningarna kan olika typer av krossnings- och malningsmetoder med tillämpningar användas för metall- och autogen malning.

Laboratorieundersökningar

Work Index-bestämningar, som hör till malningsutredningar, görs med Bonds kul- och stångkvarnsmetoder. Malningens målfinhet fastställs när renmalnings- och de andra mineralogiska utredningarna har gjorts. Dessutom är det möjligt att fastställa materialets slitage genom Bonds Abrasion Index-test.

För att forska i autogen malning i laboratorier kan man använda en forskningshelhet där olika typer av kvarnar och centrifuger används för att fastställa parametrarna för autogen malning. Databanken om tidigare forskning kan användas till planeringen (preliminär scale-up). I databanken finns information om parametrarna för autogen malning i laboratorieskala, pilotskala och full skala.

Pilot-undersökningar

I provfabriken säkerställs resultaten från laboratorieundersökningarna i en kontinuerlig process, som kan använda sig av alternativa malningsmetoder för att hitta det optimala sättet att pulverisera provet. Resultaten som uppkommer i provfabriken ger en realistisk helhetsbild som grund för planeringen av processer.