Röntgendiffraktion

Mineral och de flesta syntetiska kristallina faser kan identifieras behändigt och pålitligt med röntgendiffraktionsmetoden. Samtidigt är det möjligt att uppskatta fasernas mängdförhållanden i provet.

Metoden är förmånlig och exakt. Det är till och med möjligt att identifiera prover som väger mindre än 1 mg. Metoden lämpar sig för identifiering av kristallina ämnen men inte för identifiering av amorfa ämnen, t.ex. glas. Som stöd för tolkningen kan man vid behov, till exempel vid identifiering av kaolin, använda andra metoder (t.ex. infrarödfotospektrometri eller elektronoptisk analys). GTK:s forskningslaboratorium har en D8 Discover A25-utrustning av Bruker och tillhörande programvaror.

Viktigt att känna egenskaperna hos lermineral som används

En del lermineral har unika egenskaper som saknas hos andra mineral, till exempel förmåga till katjonväxling eller förmåga att reagera med vatten eller organiska föreningar. De kan svälla till det mångdubbla.

Lera används som mineralprodukter för att stabilisera både jorden och bergsstrukturer. Om det finns svällande leror i sprick- och krosszoner i berggrunden blir det svårare att bygga underjordiska bergrum. Då är det nödvändigt att kunna identifiera lerorna med hög precision och vara insatt i deras egenskaper.

Stabila lermineral används också som fyllnadsmaterial i pappers- och målarfärgsindustrin. De mångsidiga egenskaperna hos lermineral har bidragit till att behovet av forskning i detta område ökat. Vid GTK:s laboratorium har till exempel inletts metodutveckling som gäller bentoniter tillsammans med kunder.

GTK:s röntgenlaboratorium producerar mineralanalys för både externa och interna kunder, bland annat:

  • Karaktärisering av bentonitleror
  • Sammansättningen av råvarorna för cement
  • Identifiering av industri- och malmmineral
  • Mineralsammansättningen av stenkross och sand
  • Fastställande av mineralkomponenterna hos tekniska produkter
  • Mineralogin hos kross- och sprickzoner i underjordiska bergrum
  • Fastställande av vissa komponenter i biobränslen och torv i aska