Miljö

Vi arbetar för en mer hållbar användning av mark- och havsområden genom att utveckla innovativa riskhanteringslösningar och geoinformationsprodukter som kunderna behöver.

Vi gör undersökningar och producerar lösningar som stödjer bl.a. planläggning, byggande, hållbar användning av jord- och havsområden och myrar, bedömning av miljökonsekvenser och beslut. Våra omfattande material och vår geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt för skyddet av jordmånen, grundvatten och ytvatten samt i undersökningar av miljöns tillstånd och miljöförändringar. Vår kundkrets består bl.a. av kommuner och städer samt av företag, t.ex. producenter av bioenergi, vindkraftsbolag och hamnar.

“Vi bedömer effekterna av förändringarna i miljön på land och till havs”

Hanteringen av miljökonsekvenser och miljörisker

Marina tjänster

Kustområden och marina områden utnyttjas mångsidigt för olika byggobjekt. Traditionella användningsändamål är underhållna vattenleder, kablar och rörledningar. Nya sektorer är exempelvis marina vindkraftsparker, hus byggda delvis på havet eller ett område som övertagits från havet och tunnelprojekt.

Tjänster på myrar och torvmarker

Tjänsterna för myrar och torvmarker gäller bland annat hållbar användning av myrar, lösningar för kolbalanser och produkter med högre förädlingsgrad på platsbunden nivå, med anpassningar som omfattar hela Finland samt för internationella behov. Informationen som tas fram om myrar och torvmarker skapar en stabil grund för beslutsfattande till ett brett verksamhetsområde från tillståndsmyndigheter till förädlare av råvaror.