Geomiljö

Anpassningen till klimatförändringen kräver omfattande åtgärder av alla för att bevara en mångsidig livsmiljö. Tyngdpunkten i vår forskning ligger på att främja en hållbar användning av miljön på basis av geovetenskaplig information.

Kuvassa on kasvihuonekaasujen mittauslaitteisto, johon kuuluu kaasuanalysaattori Licor LI-7810 ja mittauskammio. Laitteistolta mitataan ilmakehn ja maapern/kasvillisuuden vlist kasvihuonekaasujen CO2 ja CH4 vaihtoa.

Användningen av naturresurserna påverkar naturen och dess invånare, inklusive människorna, på många sätt. Miljön måste utnyttjas på ett hållbart sätt för att den biologiska mångfalden och jordklotets livsduglighet ska kunna tryggas även i fortsättningen.

Vi undersöker hållbar användning av naturresurser och kompensation för användningen genom att styra verksamheten till optimala områden med hjälp av forskningsdata.

Grunden är vårt omfattande geosystemmaterial: forskningsbaserad användning av geovetenskapligt informationsmaterial möjliggör verifiering och strävan efter nolleffekt.

Vår forskning utnyttjas av aktörer som planerar, genomför, styr och fattar beslut om miljöanvändning och miljöåtgärder. Vi erbjuder forskningsdata som stöd för beslutsfattandet också i olika skeden av naturresursanvändningen och markanvändningens livscykel. Utbildning och nya forskningsinnovationer främjar en bredare förståelse för miljöfrågor.

Genomförandet och utvecklingen av geologiska miljöundersökningar kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Samarbetet med andra forskningsinstitut, högskolor och företag möjliggör en nationellt och internationellt slagkraftig verksamhet. GTK:s omfattande forskningsinfrastruktur gör oss till en central aktör inom miljöforskning.

Ta kontakt med dig

Kontakta en expert

Tulosyksikön päällikkö
+358295034313
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109