Tietosuojaseloste: Kansannäytetoiminta

Päivitetty 21.5.2018

Rekisterinpitäjä Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
Puh. 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jari Nenonen
Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@gtk.fi
Rekisterin nimi Kansannäytteiden lähettäjät
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Kansannäytelähetyksiin vastaaminen lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäjätiedot tallennetaan myös mahdollista kansannäytepalkitsemista varten. Lähettäjätietojen tallentamisesta ilmoitetaan GTK kansannäytetoiminnan web-sivuilla, Kansannäytetoiminnan FB-sivuilla sekä lähettäjille toimitetaan tieto manuaalisesti Geolöytäjä GTK:n kiviharrastajan uutislehden avulla.

Tietojen käsittelyperuste on henkilön oma vapaaehtoinen suostumus (tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a)– alakohta).

Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät Kansannäytteen lähettäjän nimi- ja osoitetiedot
Henkilötietojen säilytysaika tai mikäli tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määräytymiskriteerit 50 vuotta
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot ovat peräisin henkilöiltä itseltään.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Valtori
Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Rekisterin suojauksen periaatteet (manuaalinen aineisto ja sähköinen käsittely) Nimi ja osoitetiedot tallennetaan GTK:n sisäiseen tietokantaan Järkky ohjelmalla, jota koskee normaali GTK:n ohjelmistosuojaus. Vanha (ennen vuotta 1992) manuaalinen aineisto säilytetään mapeissa lukitussa tilassa kansannäytetoimistossa.
Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, halutessaan niiden poistamiseen sekä kieltämiseen tai myöntämiseen niiden ilmoittamisesta kolmannelle osapuolelle (esim. toimittajat). Ao. toimenpiteet tehdään ainoastaan rekisterin vastuuhenkilöiden kautta (J.Nenonen/S.Hietala).
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa Suostumus voidaan peruuttaa välittömästi ilmoittamalla asiasta em. rekisterin vastuuhenkilöille kansannäytetoimistoon.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian Suomessa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Pakollisia tietoja ovat nimi- ja osoitetiedot. Ilman lähettäjätietoja olevia kansannäytteitä ei tutkita eikä niihin pystytä vastaamaan. Kansannäytteiden lähettämiseen liittyvät ohjeet ovat julkisesti esillä GTK:n www-sivuilla sekä toimintaan liittyvissä materiaaleissa, kuten esitteissä ja Retkeilijän kivioppaassa. Toiminta perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen.
Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle Tällaista toimintaa ei ao. rekisterin tiimoilta ole.