Tietosuojaseloste: Kansannäytetoiminta

Päivitetty 4.7.2024

Rekisterinpitäjä Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
Puh. 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Mikko Savolainen
Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@gtk.fi
Rekisterin nimi Kansannäytteiden lähettäjät
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Kansannäytelähetyksiin vastaaminen lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen.
OmaKivi-palvelun kautta lähetettyihin näytetietoihin vastataan sähköpostitse. Henkilötietoja voidaan käyttää ja käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • asiakasyhteydenpidossa
  • vastaamiseen lähetettyihin havaintoihin ja kivinäytteisiin
  • vuosittaisen kansanäytekilpailun mahdollista palkitsemista varten.

Lähettäjätietojen tallentamisesta ilmoitetaan GTK:n kansannäytetoiminnan web-sivulla https://kivinayte.gtk.fi/ sekä kansannäytetoiminnan Facebook-sivulla.

Tietojen käsittelyperuste on henkilön oma vapaaehtoinen suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a)– alakohta).

Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät Kansannäytteen lähettäjän nimi- ja osoitetiedot.

OmaKivi-palvelun kautta pakollisia tietoja ovat lähettäjän nimitiedot ja sähköpostiosoite. Puhelinnumero ja osoitetiedot ovat vapaaehtoisia tietoja.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä fyysisen kivinäytteen mukana lähetettävän lomakkeen avulla. OmaKivi-palvelun kautta rekisteriin tallennettavat tiedot palvelun käyttäjä syöttää ensimmäisen kirjautumisensa yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai mikäli tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määräytymiskriteerit 15 vuotta
Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot ovat peräisin henkilöiltä itseltään.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät GTK
Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Rekisterin suojauksen periaatteet (manuaalinen aineisto ja sähköinen käsittely) GTK:n vastaanotettaessa fyysistä kivinäytepakettia näytteen lähettäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan sisäiseen tietokantaan.

Omakivi-palvelua käytettäessä lähettäjän nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan sisäiseen tietokantaan.

Vanha (ennen vuotta 1992) manuaalinen aineisto säilytetään mapeissa lukitussa tilassa kansannäytetoimistossa.

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen sekä kieltämiseen tai myöntämiseen niiden ilmoittamisesta kolmannelle osapuolelle (esim. toimittajat). Käyttäjän poistamiseen ja omien tietojen kieltämiseen tai myöntämiseen liittyvät toimenpiteet tehdään ainoastaan rekisterin vastuuhenkilöiden kautta. Rekisteröidyn käyttäjän nimeä, osoitetietoja, puhelinnumeroa sekä sähköpostiosoitetta on mahdollista muuttaa OmaKivi-sovelluksessa
Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa Suostumus voidaan peruuttaa välittömästi ilmoittamalla asiasta em. rekisterin vastuuhenkilöille kansannäytetoimistoon.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian Suomessa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Pakollisia tietoja ovat nimi- ja osoitetiedot sekä OmaKivi-palvelussa sähköpostiosoite. Ilman lähettäjätietoja olevia kansannäytteitä ei tutkita eikä niihin pystytä vastaamaan.

Kansannäytteiden lähettämiseen liittyvät ohjeet ovat julkisesti esillä GTK:n www-sivuilla sekä toimintaan liittyvissä materiaaleissa, kuten esitteissä ja Retkeilijän kivioppaassa.

OmaKivi palvelun-käyttämiseen liittyvät ohjeet ovat julkisesti esillä GTK:n www-sivuilla sekä mobiilisovelluksen käyttöohjeissa.

Toiminta perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle Tällaista toimintaa ei Kansannäyte-käyttäjärekisterin tiimoilta ole.