Dataskyddsbeskrivning: Folkprovsverksamhet

Uppdaterades 21.5.2018

Den registeransvarige Geologiska forskningscentralen
PB 96, 02151 Esbo
Tfn 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Kontaktperson för frågor om registret Jari Nenonen
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter tietosuojavastaava@gtk.fi
Registrets namn Avsändare av folkprov
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter Svar på folkprovsförsändelser till den adress avsändaren anmält. Avsändaruppgifterna lagras även för eventuella folkprovsbelöningar. Information om lagringen av avsändaruppgifter finns på GTK:s webbplats, på Folkprovsverksamhetens FB-sidor, samt levereras även manuellt till avsändare med hjälp av nyhetsbrevet Geolöytäjä för personer som har stenar som hobby.
Registrets datainnehåll och ifrågavarande personuppgiftskategorier Namn- och adressuppgifter för avsändaren av folkprovet
Förvaringstiden för personuppgifter och ifall detta inte är möjligt, definieringskriterier för förvaringstiden. 50 år
Regelmässiga informationskällor Uppgifternas källa är personen själv.
Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier Valtori har tillgång till uppgifterna.
Information om överföring av uppgifterna till tredjeländer och de skyddsåtgärder som används (inkl. information om befintligheten eller avsaknaden av kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd) och möjligheten att få en kopia på eller information om uppgifternas innehåll. Uppgifterna överförs inte till tredjeländer.
Principerna för registrets skydd (manuellt material och elektronisk behandling) Uppgifter om namn och adress lagras i GTK:s interna databas Järkky med hjälp av ett program som omfattas av GTK:s normala datasäkerhetsåtgärder för programvara. Gammalt (före 1992), manuellt material förvaras i mappar i låsta utrymmen på folkprovskontoret.
Den registrerades rättigheter

  • Tillgång till personuppgifter
  • Rätt till korrigering av uppgifter
  • Rätt till radering av uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen
  • Rätt att motsätta sig
  • Rätt till överföring av uppgifterna från ett system till ett annat
Den registrerade har rätt till korrigering av sina uppgifter, om han eller hon så önskar det till radering av uppgifterna, samt att förbjuda eller samtycka till att uppgifterna lämnas ut till tredje part (t.ex. journalister). De ifrågavarande åtgärderna utförs endast med de registeransvarigas vetskap (J. Nenonen/S. Hietala).
Om behandlingen sker utifrån samtycke art. 6.1.a (eller uttryckligt samtycke art. 9.2.a), information om rätten att när som helst återkalla samtycke Samtycke kan återkallas omedelbart genom anmälning till den registeransvariga på folkprovskontoret.
Rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten Varje registrerad har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat, där hans eller hennes fasta boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett.

Om den personuppgiftsansvarige har nekat dig rätten att kontrollera dina personuppgifter eller vägrat korrigera dina uppgifter, kan du hänvisa fallet till Finlands dataskyddsombudsman för behandling.

Utgör lämnandet av personuppgifter en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt eller en förutsättning för ingående av avtal, samt måste den registrerade leverera personuppgifter och vilka är följderna av att inte göra det Namn- och adressuppgifter är obligatoriska. Folkprov utan avsändaruppgifter undersöks inte och kan inte besvaras. Instruktioner för skickande av folkprov visas offentligt på GTK:s webbplats samt i materialet som anknyter till verksamheten, till exempel broschyrer och i guiden Retkeilijän kiviopas. Verksamheten sker på basis av transparens och frivillighet.
Information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, samt åtminstone i dessa fall information om den logik med vilken uppgifterna behandlas och betydelsen för ifrågavarande behandling samt möjliga följder för den registrerade Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer inte.