Tietosuojaseloste: Malminetsintä- ja maanomistajaluparekisteri

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
Puh. 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jarmo Rauhala (varalla Jari Nenonen)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@gtk.fi
Rekisterin nimi Malminetsintä- ja maanomistajaluparekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Käsittelytarkoitus on GTK:n maastotutkimukset maanomistajan luvalla. Käsittelyn oikeusperuste on suostumus (tietosuoja-asetuksen 6.1 artiklan a – alakohta).

Toisaalta kyseessä voi olla kaivoslain alaiset tutkimukset, jossa malminetsintäkorvaus perustuu kaivoslakiin.

Rekisterin tietosisältö ja kyseessä olevat henkilötietoryhmät Tilatiedot, maanomistajatiedot, yhteystiedot ja puhelinnumero, tilinumero, korvaussumma.

Tietojen käsittely tapahtuu seuraavilla tavoilla: paperinen suostumus, kartta tai sähköinen kartta, sähköposti, GTK:n verkkolevy ja tietokannat. Hyödynnetään Maanmittauslaitoksen tietokantoja, joista osa on ns. avoimen datan tietokantoja. Tietoja voidaan käsitellä esim. toimisto/paikkatieto-ohjelmilla.

Henkilötietojen säilytysaika tai mikäli tämä ei ole mahdollista, tämän ajan määräytymiskriteerit Maastoliikenneluvat on määrätty pysyvään säilytykseen (Kansallisarkiston määräys 2016 ) Tiedot on otettu maanomistaja- ja malminetsintärekisteristä

Muut henkilötiedot poistetaan tapauskohtaisesti sen mukaan mitä lait ja asetukset sanovat säilytysajoista.

Kaivoslain alaiseen tutkimukseen, maanomistajatiedot säilytetään luvan voimassa olon ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet Maanmittauslaitoksen tietokannat, Maanomistajan suostumuksella heiltä itseltään saadut tiedot
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät MML tietoja ei luovuteta muille.

Laskutus- ja maksatustietojen käsittelyä varten tietoja luovutetaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottajalle (Palkeet).

Valtion virastojen tai muiden yhteisöjen antamat luvat ja suostumukset ovat asianhallinnan palveluntarjoajan saatavilla.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Rekisterin suojauksen periaatteet (manuaalinen aineisto ja sähköinen käsittely) Paperinen aineisto sijaitsee lukitussa tilassa.

Sähköinen tieto on verkkolevyllä, johon on pääsy vain muutamilla henkilöillä (verkkolevyn ja tietokantojen ylläpitäjät).

Rekisteri sijaitsee VALTORIN palvelimella, joka on Suomen rajojen sisällä. Valtorin yleinen tietoturva.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja oikaista niitä.

Suostumuksella annettaviin lupiin liittyvät tiedot voi pyytää poistamaan peruuttamalla suostumuksensa.

Kiistäessään tiedon paikkansapitävyyden, rekisteröity voi vaatia käsittelyn rajoittamista, jolloin käsittely rajoitetaan paikkansapitävyyden selvittämisen ajaksi.

Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Jos rekisterinpitäjä on evännyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tietojasi, voit saattaa asian Suomessa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset Maanomistajatiedot tulevat pyydettäessä MML:lta sekä maanomistajan luvalla tehtäviin että kaivoslain mukaisiin tutkimuksiin. GTK hakee maanomistajatiedot MML:lta etukäteen. Lupasuostumus on vapaaehtoista ns. maanomistajan suostumuksella tehtäviin tutkimuksiin.

Kaivoslain alaisissa tutkimuksissa maanomistajalle maksettava korvaus perustuu kaivoslakiin. Mikäli tilitietoja ei saa, korvausten maksu hidastuu tai hankaloituu.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle Automaattista päätöksen tekoa ei ole.