Dataskyddsbeskrivning: Malmprospekterings- och markägarregister

Uppdaterades 24.5.2018

Den registeransvarige Geologiska forskningscentralen
PB 96, 02151 Esbo
Tfn 029 503 0000, gtk@gtk.fi
Kontaktperson för frågor om registret Jarmo Rauhala (i reserv Jari Nenonen)
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter tietosuojavastaava@gtk.fi
Registrets namn Malmprospekterings- och markägarregister
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter Ändamålet för behandlingen är GTK:s terrängundersökningar som genomförs med markägarens lov. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke (dataskyddsförordningen artikel 6.1.a).

Å andra sidan kan det vara fråga om undersökningar som omfattas av gruvlagen och i vilka ersättningarna för malmprospektering är lagstadgade.

Registrets datainnehåll och ifrågavarande personuppgiftskategorier Mätvärden, uppgifter om markägaren, kontaktuppgifter och telefonnummer, kontonummer, ersättningsbelopp.

Behandlingen av uppgifter sker i följande former: samtycke i pappersform, karta eller elektronisk karta, e-post, GTK:s nätverksenhet och databaser. Lantmäteriverkets databaser, av vilka en del är s.k. öppna databaser, nyttjas. Uppgifter kan behandlas till exempel med kontors-/lokaliseringsprogram.

Förvaringstiden för personuppgifter och ifall detta inte är möjligt, definieringskriterier för förvaringstiden. Tillstånd för terrängtrafik är föreskrivna permanent förvaring (Riksarkivets föreskrift 2016). Uppgifterna är hämtade ur markägaroch malmprospekteringsregistret

Övriga personuppgifter raderas från fall till fall enligt det som föreskrivs i lagar och förordningar om förvaringstider.

Vad gäller undersökningar som omfattas av gruvlagen, förvaras uppgifter om markägare så länge som lovet är giltigt.

Regelmässiga informationskällor Lantmäteriverkets databaser. Uppgifter som samlats in av markägarna själva och med deras samtycke.
Mottagare av personuppgifter eller mottagarkategorier Uppgifter från Lantmäteriverket utlämnas inte till andra.

Uppgifter utlämnas till servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).

Tjänsteleverantören har tillgång till tillstånd och samtycken som beviljats av statens ämbetsverk eller andra sammanslutningar.

Information om överföring av uppgifterna till tredjeländer och de skyddsåtgärder som används (inkl. information om befintligheten eller avsaknaden av kommissionens beslut om tillräckligt dataskydd) och möjligheten att få en kopia på eller information om uppgifternas innehåll. Uppgifterna överförs inte till tredjeländer.
Principerna för registrets skydd (manuellt material och elektronisk behandling) Material i pappersform finns i låst utrymme.

Elektroniska uppgifter finns på en nätverksenhet, som endast ett fåtal personer har åtkomst till (nätverksenhetens och databasernas administratörer).

Registret finns på VALTORIS server, som är innanför Finlands gränser. Valtoris allmänna datasäkerhet.

Den registrerades rättigheter

  • Tillgång till personuppgifter
  • Rätt till korrigering av uppgifter
  • Rätt till radering av uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen
Varje registrerad har tillgång till sina uppgifter och rätt att korrigera dem.

Man kan begära om radering av uppgifter om tillstånd som beviljats utifrån samtycke genom att återkalla sitt samtycke.

Då den registrerade bestrider sina uppgifters riktighet, kan han eller hon kräva att behandlingen begränsas för den tid under vilken riktigheten utreds.

Om behandlingen sker utifrån samtycke art. 6.1.a (eller uttryckligt samtycke art. 9.2.a), information om rätten att när som helst återkalla samtycke Samtycke kan återkallas genom att ta kontakt med kontaktpersonen för registret.
Rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten Varje registrerad har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat, där hans eller hennes fasta boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det påstådda brottet mot dataskyddsförordningen har skett.

Om den personuppgiftsansvarige har nekat dig rätten att kontrollera dina personuppgifter eller vägrat korrigera dina uppgifter, kan du hänvisa fallet till Finlands dataskyddsombudsman för behandling.

Utgör lämnandet av personuppgifter en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt eller en förutsättning för ingående av avtal, samt måste den registrerade leverera personuppgifter och vilka är följderna av att inte göra det Uppgifterna om markägare fås på begäran av Lantmöteriverket, både för undersökningar som görs utifrån markägarens lov och för undersökningar som omfattas av gruvlagen. GTK inhämtar uppgifter från Lantmäteriverket på förhand. Samtycke till lov är frivilligt i s.k. undersökningar som görs utifrån markägarens samtycke.

I undersökningar som omfattas av gruvlagen stadgas ersättningen som utbetalas i gruvlagen. Ifall kontouppgifter inte lämnas är utbetalningen av ersättningar långsam och besvärlig.

Information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, samt åtminstone i dessa fall information om den logik med vilken uppgifterna behandlas och betydelsen för ifrågavarande behandling samt möjliga följder för den registrerade Automatiserat beslutsfattande förekommer inte.