Muuttuva ympäristö

GTK edistää soiden kestävää hyödyntämistä, tuottaa merenpohjan kestävän käytön ratkaisuja sekä mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan toiminnan geokemiallisilla riskialueilla.

GTK tekee tutkimusta, jotta soita voi hyödyntää kestävästi hiilensidonnan edistämiseen sekä turpeen korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen. GTK:n tuottama jalostettu geotieto merenpohjasta edistää merialueiden kestävää hyödyntämistä. GTK myös arvioi maaperän taustapitoisuuksia ja pilaantuneisuutta, haitta-aineiden riskienhallintaa ja kaivettujen maamassojen hyötykäyttöä sekä huomioi sulfaattimaat maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Ympäristönäkökulman ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien huomioiminen kuuluu osaksi GTK:n tutkimusta.

GTK arvioi muuttuvan ympäristön vaikutuksia maa- ja merialueilla