Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Mineraalien kiertotalous
Projektin kesto
01.06.2017 - 31.05.2020

Esittely

Biopeitto-projektin tavoitteena on kehittää biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Tähtäimessä on parantaa kuivapeiton pitkäaikaista kestävyyttä, stabiilisuutta ja viherryttämistä, sekä estää eroosiota ja parantaa peiton vesitaloutta ja hiili- ja ravinnetasapainoa. Projekti koostuu useasta osa-alueesta: koerakenteiden ja viherrytysratkaisujen suunnittelusta, biohiilen valmistuksesta, materiaalien testauksesta, peittorakenteiden laboratorio-, in situ- ja kasvihuonetestauksista ja kuivapeitto- sekä maisemointiratkaisuista. Projekti vahvistaa alueellista Pohjois-Suomen kaivosten sulkemiseen ja kiertotalouteen liittyvää osaamista ja lisää pitkällä aikavälillä biohiilen ja kaivosjätteen hyödyntämistä, sekä vähentää kaivosjätteiden ympäristövaikutuksia.

Projektin toteutus jakaantuu kolmeen työpakettiin:
1. Projektihallinto
2. Biohiilen testaus kaivosjätealueiden peittorakenteissa
3. Biohiilen valmistus ja sen käyttö yhdessä kuitusaven kanssa kaivosjätealueiden maisemoinnissa

Työpaketti 2 koostuu kolmesta osatutkimuksesta joissa selvitetään tarvittavat lähtötiedot erilaisille peittorakenneratkaisuille, hankitaan ja karakterisoidaan testattavat materiaalit, sekä rakennetaan laboratorio- ja kenttämittakaavan koerakenteita ja seurataan kokeiden edistymistä. Kokeiden tulokset raportoidaan projektin lopussa GTK:n tutkimusraportti-sarjassa, sekä avoimessa wiki-pohjaisessa kaivosten sulkemiseen keskittyvässä Closedure-portaalissa Työpaketti 1:n puitteissa.

Työpaketissa 3 pyritään kehittämään biohiileen ja kuitusaveen perustuva kaivosten sivukivikasojen eritys- ja maisemointiratkaisu, joka on käyttökelpoinen ja toimii pohjoisten alueiden vaativissa olosuhteissa. Työpaketti sisältää myös kolme osatutkimusta: biohiilen valmistus, kasvihuonekokeet ja maisemointi.

Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 1.6.2017-31.5.2020 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Oulun yliopisto, Hannukainen Mining Oy ja Agnico Eagle Oy. Materiaalitoimittajat: BioCore, NEVE, Levin Vesihuolto Oy ja Rautaruukki Oyj.

Projektilistaukseen