CISU

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.09.2014 - 31.07.2017

Esittely

CISU-projekti yhdistää Itämeren altaan länsi- ja eteläosista syväkairattuja (IODP -ohjelma, Expedition 347) pitkiä sedimenttisarjoja (40–240 m) kerrostumiin itäisellä Suomenlahdella. Näitä ainutlaatuisia sedimenttiaineistoja tutkimalla saadaan uutta tietoa Itämeren altaan yhteyksistä valtamereen viimeisen 60 000 vuoden aikana, sekä Skandinavian mannerjäätikön vetäytymisdynamiikasta viimeisimmän jäätiköitymismaksimin jälkeen (n. 22 000 -17 000 vuotta sitten). Erityisesti kiinnostuksen kohteena on Itämeren altaasta purkautuneiden makeanveden pulssien mahdollinen vaikutus merivirtoihin Atlantilla ja tätä kautta ilmastoon pohjoisilla alueilla. Pohjois-Ruotsissa ja itäisellä Suomenlahdella sijaitsevat sedimenttikerrostumat tuovat tietoa sadannasta useiden tuhansien vuosien ajalta, ja tarjoavat tausta-aineistoa lisääntyvän sadannan vaikutusten arviointiin.

Projektilistaukseen