Finland-Based Circular Ecosystem of Battery Metals, BATCircle2.0

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit Kiertotalous
Projektin kesto
01.05.2021 - 30.04.2024
Verkkosivusto
https://batcircle.aalto.fi/

Esittely

BATCircle2.0-projektin päätavoitteena on luoda innovatiivisia, kustannustehokkaita ja kestäviä tapoja tuottaa lisäarvoa suomalaiselle akkumetalliteollisuudelle. Tähän tavoitteeseen päästään teknologisen tutkimuksen ja innovaatioiden avulla akkumineraalien etsinnässä ja kaivostoiminnassa, akkujen kierrätyksen tehostamisessa, metallurgisten prosessien kehittämisessä, sekä korkean jalostusarvon akkumateriaalien kehityksessä. Entistä suurempaa huomiota kiinnitetään arvoketjun kestävyydelle, mikä kehittää kilpailukykyä akkumetallien kiertotaloudessa. BATCircle2.0-konsortio koostuu neljästä yliopistosta (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja LUT-yliopisto) ja kahdesta tutkimuslaitoksesta (GTK ja VTT) sekä seitsemästä suuryrityksestä ja yhdeksästä PK-yrityksestä. Konsortiota tukee myös neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kansallisista ja kansainvälisistä sidosryhmistä. Laaja-alainen yhteistyö näiden avainpartnereiden kesken tulee vahvistamaan suomalaisen akkumetalliekosysteemin integraatiota laajempaan eurooppalaiseen kiertotalouden periaatteita noudattavaan akkumetalliverkostoon.

GTK panostaa erityisesti litiumin ja koboltin etsinnässä käytettävien menetelmien ja mallinnuksen kehittämiseen ja alueellisen geologisen tiedon kartuttamiseen niiden kannalta keskeisillä alueilla Pohjanmaalla ja Kuusamossa. Ympäristönäkökulmaan ja toiminnan kestävyyteen paneudutaan tutkimalla akkumetallien talteenoton parantamista teollisuuden sivuvirroista. Akkumateriaalien valmistuksen osalta kehitämme uudenlaisia grafiitin prosessointimenetelmiä. Lisäksi GTK:n projektissa tutkitaan erityyppisissä akuissa tarvittavien materiaalien saatavuutta ja suoritetaan litium-, nikkeli- ja kobolttimalmien koostumuksellista karakterisointia, jonka perusteella niille tuotetaan ns. referenssimateriaali-kirjasto.

Raportit

Chudasama, B. & Sarala, P. 2022. Mineral prospectivity mapping of lithium-spodumene pegmatites in the Kaustinen region of Finland: Implications for lithium exploration in Finland. Geological Survey of Finland, Open File Work Report 28/2022. 21 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/28_2022.pdf

Michaux, S. 2022. Survey of end of life Finnish industrial battery metal sites that have potential acid mine drainage impacts. Geological Survey of Finland, Open File Work Report 21/2022. 83 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/21_2022.pdf

Corfe, I. J. & Butcher, A. R. 2022. Literature survey of potential raw materials for rechargeable batteries. Geological Survey of Finland, Open File Work Report 32/2022. 32 s. Saatavissa: https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/32_2022.pdf

Projektilistaukseen