Geomeasure

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2024

Esittely

Merituulivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka rakentaminen tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Itämeren pohja on suurelta osin pehmeää savea, joskin merenpohjan rakennettavuusominaisuuksia ei vielä laajalti tunneta. Geomeasure (Perusta vihreälle offshore-energiantuotannolle Suomessa: merenpohjan kerrosrakenteen tutkimuksista suljetun leikkauslujuuden numeeriseen arviointiin syklisen kuormituksen aikana) -projektissa tutkitaan merenpohjan sedimenttien geologisia ja geoteknisiä ominaisuuksia rakentamista varten keskittyen lujuuden vaihteluun erilaisissa kerrostumisympäristöissä. Suljetun leikkauslujuuden vaihtelua mitataan vapaapudotuspuristinkairalla (Free Fall Cone Penetrometer, FF-CPT), jonka tuloksia verrataan näytteistä laboratoriossa mitattuihin mm. kolmiaksiaalikokeen tuloksiin. Projektissa tehdään lisäksi numeerista mallinnusta ja mallinnetaan mm. staattisen ja syklisen kuormituksen aiheuttamaa sedimentin leikkauslujuuden vähenemistä.

Projektilistaukseen