Geomeasure

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2024

Esittely

Merituulivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka rakentaminen tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Itämeren pohja on suurelta osin pehmeää savea, joskin merenpohjan rakennettavuusominaisuuksia ei vielä laajalti tunneta. Geomeasure (Perusta vihreälle offshore-energiantuotannolle Suomessa: merenpohjan kerrosrakenteen tutkimuksista suljetun leikkauslujuuden numeeriseen arviointiin syklisen kuormituksen aikana) -projektissa tutkitaan merenpohjan sedimenttien geologisia ja geoteknisiä ominaisuuksia rakentamista varten keskittyen lujuuden vaihteluun erilaisissa kerrostumisympäristöissä. Suljetun leikkauslujuuden vaihtelua mitataan vapaapudotuspuristinkairalla (Free Fall Cone Penetrometer, FF-CPT), jonka tuloksia verrataan näytteistä laboratoriossa mitattuihin mm. kolmiaksiaalikokeen tuloksiin. Projektissa tehdään lisäksi numeerista mallinnusta ja mallinnetaan mm. staattisen ja syklisen kuormituksen aiheuttamaa sedimentin leikkauslujuuden vähenemistä.

Tutkimushankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta projektinumerolla 347603.

Yhteyshenkilö: Joonas Virtasalo

Projektilistaukseen