Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen – FiksuHasu

Esittely

Projektissa on tavoitteena kehittää happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä maaperän korroosiohaittojen tunnistamisen ja maa-aineksen uusiokäytön suunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan myös Oulun seudulta saatavien kiertotalousmateriaalien käyttömahdollisuuksia happamien sulfaattimaiden neutraloinnissa ja stabiloinnissa, edistetään happamien sulfaattimaiden hyödyntämistä maarakentamisessa sekä tuotetaan uutta tietoa happamien sulfaattimaiden aiheuttamasta korroosioriskistä ja sen vähentämisestä rakentamisessa ja päivitetään nykyistä korroosiotutkimusohjeistusta tarvittavin osin.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lisätä happamien sulfaattimaiden ympäristön ja rakenteiden kannalta turvallista hyötykäyttöä ja vähentää niiden sijoittamista läjitysalueille.
  • Kehittää happamilla sulfaattimailla rakennustoiminnassa toimintatapoja (stabilointi, neutralointi), joilla estettään happamuuden muodostuminen maaperässä.
  • Lisätä paikallisten teollisuuslaitosten sivutuotejakeiden hyödyntämistä massojen stabiloinnissa ja neutraloinnissa.
  • Soveltaa ja kehittää happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä maaperän korroosiohaittojen arviointiin ja maa-aineksen uusiokäytön tutkimukseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, Mirkka Visuri, Suomen ympäristökeskus Syke, p. 029 525 1024, etunimi.sukunimi@syke.fi
Vanhempi yliopistonlehtori, Peter Österholm, p. 050 582 8490, Åbo Akademi ÅA, etunimi.sukunimi@abo.fi
Geologi, Jukka Räisänen, p. 029 503 4358, Geologian tutkimuskeskus GTK, etunimi.sukunimi@gtk.fi
Projektipäällikkö, Eva Högfors-Rönnholm, p. 044 780 5737, Yrkeshögskolan Novia, etunimi.sukunimi@novia.fi

Vastuuhenkilö: Mirkka Visuri (Syke)
Muut henkilöt: Ritva Nilivaara (Syke), Annamari Fali (Syke), Peter Österholm (ÅA), Miriam Nystrand (ÅA), Thomas Kronberg (ÅA), Jan-Erik Eriksson (ÅA), Jukka Räisänen (GTK), Jaakko Auri (GTK), Hannu Hirvasniemi (GTK), Lotta Purkamo (GTK), Eva Högfors-Rönnholm (Novia), Sten Engblom (Novia), Krister Dalhem (Novia)
Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Fingrid Oy, Väylävirasto, Kiertokaari Oy
Yhteistyötahot: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, Ramboll Finland Oy, Rakeistus Oy

Projektilistaukseen