Hiilimarkkinoilta lisäarvoa turvetuotannosta poistettujen alueiden jatkokäyttöön (ArvoHiili)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.10.2023 - 30.06.2026

Esittely

Tarve vähentää Suomen ja Euroopan unionin ilmastopäästöjä lisää painetta ohjata alueita hiilivarastoja säilyttäviin maankäyttömuotoihin ja rakentaa järjestelmiä, joissa maanomistaja saisi korvauksen päästöjen vähentämisestä. Turpeen hiilivarastojen säilyttämisestä olisi saatavissa tehokkaita ja verrattain pysyviä päästövähennyksiä. Hiilikauppa voisi avata maanomistajille uusia vaihtoehtoja turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäyttöön, jos vain toimintatavat ja arvoketjut saadaan toimiviksi.

ArvoHiili-hanke kartoittaa hiilimarkkinatoiminnan mahdollisuuksia ja reunaehtoja turvetuotannosta vapautuvilla alueilla Etelä-Pohjanmaalla. Tarkoituksena on selvittää luonnontieteellis-tekniset, oikeudellis-hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset saada arvoa hiilivaraston säilyttämisestä ja hiilensidonnasta kosteikkoviljelyn ja ennallistamisen avulla.

Hankkeen toteuttavat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä paikallisten maanomistajien kanssa. Tarkasteltavina ovat seuraavat maankäyttömuodot ja niistä lähtevät arvoketjut:

1. Ennallistaminen (soistaminen)
2. Pajun lyhytkiertoviljely korkealla vedenpinnalla, verrokkina tavanomainen viljely
3. Ruokohelven viljely korkealla vedenpinnalla, verrokkina tavanomainen viljely
4. Rahkasammalen kasvatus
5. Osmankäämin kosteikkoviljely

Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus tuottavat tietoa hiilivarastoja säilyttävien maankäyttömuotojen ilmastovaikutuksista turvetuotannosta vapautuvilla alueilla suhteessa jatkokäytön alueelliseen nykytilaan. Samalla muodostetaan käytäntöjä kasvihuonekaasutaseiden luotettavaan ja kustannustehokkaaseen mittaamiseen ja arviointiin. Itä-Suomen yliopisto selvittää hiilimarkkinoiden nykyistä sääntelyä ja ohjauksen keinoja tulevaisuudessa sekä kartoittaa hiilivarastoja säilyttäville maankäyttömuodoille rakentuvia ilmastoystävällisiä ja taloudellista hyötyä tuottavia arvoketjuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen paikallisten toimijoiden yhteistyön edellytyksistä Etelä-Pohjanmaalla.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF).

Yhteyshenkilö: Liisa Maanavilja

Projektilistaukseen