Kallioperän Rikkonaisuus (KARIKKO)

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut
Projektin kesto
01.02.2019 - 31.01.2023
Verkkosivusto
http://kyt2022.vtt.fi/index.htm

Esittely

Projektin tavoitteena on arvioida rakoilun ominaisuuksia ja laatua eri mittakaavoissa Etelä-Suomen alueella hyödyntäen geofysikaalisten ja topografisten aineistojen perusteella tehtyjä suuren mittakaavan lineamenttitulkintoja, drone-fotogrammetrialla tuotettuja ortokuvia ja 3D-malleja sekä näiden perusteella tuotettuja rakokarttoja, sekä paljastumamittakaavassa tehtyjä rakohavaintoja. Arvioidakseen kallioperän mahdollista postglasiaalista tektonista aktiviteettiä, hauraat rakenteet tullaan myös vertaamaan suhteessa jääkauden kulutusmuotoihin mitkä esiintyvät kalliopaljastumamittakaavassa. Hankkeessa tullaan hyödyntämään ja kehittämään drone-fotogrammetrisia menetelmiä ja myös tutkimaan ja kehittämään puoli-automaattisia/automaattisia menetelmiä rakoilu tai lineamentti-datan analysointiin joko koneoppimisen tai algoritmien avulla.
Vertaamalla eri mittakaavoissa tehtyjä havaintoja, projektissa pyritään arvioimaan rakoilun ominaisuuksien skaalautumista eri mittakaavoihin ja eri mittakaavaisten havaintojen samankaltaisuutta. Jos rakoilun samankaltaisuus eri mittakaavoissa pystytään todentamaan, tämän pohjalta on mahdollista tehdä myös ennusteita eri mittakaavojen välillä – näin ollen esimerkiksi lineamenttitulkinnan perusteella on mahdollista ennustaa rakoilun laatua pienemmässä mittakaavassa. Tutkimustyössä arvioidaan myös rakoilun vaihtelua alueellisessa mittakaavassa ja pyritään arvioimaan ennusteiden tekoon soveltuvien alueiden tai tilavuuksien laajuutta (ns. Representative Elementary Volume, REV). REV-aihetta käsitellään lisäksi osatehtävässä ”Epävarmuuksien arviointi”.

Eri mittakaavaisten aineistojen vertailun lisäksi projektissa arvioidaan geologisen tiedon ja tulkinnan hyödyntämistä sekä jännitystilamallinnuksen käyttöä rakoilun ominaisuuksien ennustamisessa. Projektin tuloksena luodaan alueellinen kuva rakoilun vaihtelusta eri mittakaavoissa, jonka pohjalta esim. Olkiluodon rakoilua ja luotuja rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun kuvaan ja ominaisuuksiin. Hankkeen tulokset ovat osittain laajempia kuin KYT2022-ohjelman tavoitteet ja vastaavat myös yhteiskunnan tarpeisiin esim. muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen mallinnukseen tai geotermiseen energian tuotannon mallinnukseen.

Projektilistaukseen