Kurikan 5 ja 6 syväpohjavesiprojektin kuvaus

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat
Projektin kesto
01.03.2017 - 30.06.2022

Esittely

KURIKAN SYVÄPOHJAVESIHANKE

Geologian tutkimuskeskus jatkaa Kurikan alueella pohjavesitutkimuksia yhteistyössä Vaasan Veden, Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusten kunnianhimoisena tavoitteena on löytää Kurikan alueelta riittävästi pohjavettä turvaamaan 150 000 ihmisen ja runsaan elintarviketeollisuuden vedentarpeet Vaasan ja Kurikan alueilla.

Pohjavesitutkimukset ovat (GTK:n osalta) alkaneet kymmenisen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin moreenikerrosten erottamiin varsin paksuihin hiekka ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon ja siten myös Vaasan kaupunki kiinnostui Kurikan mahdollisesta syväpohjavesipotentiaalista.

Kurikassa maaperä on poikkeuksellisen paksua sekä rakenteeltaan monimutkainen ja alueen rikkonainen kallioperä lisää omalta osaltaan pohjavesimuodostuman merkitystä. Pohjavesiä muodostuu jopa poikkeuksellisenkin laajalla alueella ja (syvä)pohjaveden laatu on myös osoittautunut pääosin hyväksi. Lisäksi alueen pohjavedet ovat hyvässä suojassa paksujen savikerrostumien alla.

Monivaiheisen alun jälkeen Kurikan syväpohjavesiä on vuodesta 2014 alkaen tutkittu useissa erillisissä projekteissa. Pohjavesitutkimukset tulevat kuitenkin jatkumaan vielä useita vuosia ja monia vaiheita, jotta Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologia ja hydrogeologia saadaan vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella selville.

Projektivaiheiden 5 ja 6 tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa Kurikan tutkimusaluetta ympäristöön, jotta Vaasan- ja Kurikan kaupunkien vesihuolto on turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Töitä tehdään laajalla rintamalla maaperägeologisen ymmärryksen kasvattamaseksi erilaisin menetelmin. Kallionpinnan ja sen yläpuolisen maaperän määritys kairauksin ja painovoimamenetelmällä muodostavat koko laajan syväpohjavesihankkeen selkärangan, mitä hyödynnetään ennen muuta maaperän 3D mallin perustana. Lisätietoa kallionpinnan kuvaan saadaan tarkennetuilla seismisillä, joilla saadaan selville myös kalliossa sijaitsevat rakosysteemit. Kairanreikägeofysikaaliset mittaukset tukevat kairaustuloksia ja osaltaan parantavat maaperän 3D mallia. Projektivaiheiden toisena päätehtävänä on osoittaa uusia tuotantokaivojen paikkoja, rakentaa kaivot ja suorittaa 3 kk kestoiset koepumppaukset tarkkailuineen. Tarkkailuista laadittavien laajojen raportointien perusteella pyritään arvioimaan ja raportoimaan pohjaveden kestävää käyttöä. Myöhemmin paikat toimivat vedenottamoina.

Projektiin rahoitukseen osallistuvat Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja GTK.

Projektilistaukseen